نویسنده = سبحان طیبی
تعداد مقالات: 7
1. طرق حل و فصل اختلافات محیط زیستی ناشی از معاهدات بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1397

مهری فضلعلی سرکانی؛ سبحان طیبی


2. تبیین چارچوب خطرو مسولیت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1397

نیلوفر نژاد اسمعیل؛ سبحان طیبی


3. دادخواهی و مسئولیت بین المللی؛ ابزار مقابله با عدم ایفای تعهدات در خصوص تغییرات آب و هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1394

سید عباس پورهاشمی؛ سبحان طیبی؛ شیما نادری


4. رژیم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

روح اله کریمی؛ مریم افشاری؛ سبحان طیبی


6. دادخواهی و مسئولیت بین المللی؛ ابزار مقابله با عدم ایفای تعهدات در خصوص تغییرات آب و هوایی

دوره 12، شماره 4 (31-پیاپی 42)، زمستان 1393، صفحه 76-85

سید عباس پورهاشمی؛ سبحان طیبی؛ شیما نادری


7. عدالت و حاکمیت راهبردهای اساسی نیل به پایداری محیط زیست (نگاه حقوقی ریو+20 به توسعه پایدار)

دوره 11، شماره 1(24-پیاپی 35)، بهار 1392، صفحه 49-58

لعبت تقوی؛ فرهاد دبیری؛ سبحان طیبی