نویسنده = تورج نصرآبادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کیفیت آب زیرزمینی شهر تهران با استفاده از شاخص کیفی سازمان بهداشت جهانی

دوره 11، شماره 3(26-پیاپی 37)، پاییز 1392، صفحه 1-12

تورج نصرآبادی؛ پویان عباسی مائده


2. ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی میزان هدایت الکتریکی رودخانه زرینه رود

دوره 10، شماره 3(22-پیاپی 33)، پاییز 1391، صفحه 1-16

علی خوشنظر؛ تورج نصرآبادی؛ پویان عباسی مائده