نویسنده = الهام فروتن
تعداد مقالات: 2
1. برآورد ارزش اقتصادی و منافع زیست محیطی باغ زیتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1396

زینب کوره پزان؛ الهام فروتن


2. بررسی تاثیر پارکهای شهری در تولید اکسیژن (مطالعه موردی: بوستان هاشمی واقع در شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1395

الهام فروتن؛ الهام فروتن؛ زهرا صدرآبادی