نویسنده = زهرا عابدی
تعداد مقالات: 2
1. هزینه های خارجی تولید برق از نیروگاه های فسیلی: بصورت موردی ایران

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، زمستان 1390، صفحه 3-6

معصومه ترکی؛ زهرا عابدی


2. برآورد مدلی برای تخمین اثرات زیست محیطی ( پیامد های خارجی) بخش حمل و نقل عمومی در تهران

دوره 9، شماره 3(18-پیاپی 29)، پاییز 1390، صفحه 53-58

زهرا عابدی؛ میلاد صارم صفاری؛ وحید شریفی