نویسنده = پروین نصیری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی و مقایسه تطبیقی عملکرد سیستم مجوزکار در یک سکوی نفتی فراساحل

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، زمستان 1390، صفحه 15-20

حسین میردریکوند؛ پروین نصیری؛ نبی اله منصوری


2. مقایسه قوانین و مقررات مربوط به آلودگی صوتی در ایران و چند کشور آسیایی

دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، پاییز 1389، صفحه 11-17

فرهاد دبیری؛ پروین نصیری؛ نوشین آهنربای