نویسنده = محمّدرضا صبور
تعداد مقالات: 3
1. تعیین حسّاسیّت نرم افزار ModFlow نسبت به شاخص پخش (Kd)

دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، پاییز 1389، صفحه 27-38

محمّد نیکخواه منفرد؛ محمّدرضا صبور


2. تعیین روش مناسب برای تخمین ضریب جذب MTBE توسّط خاک پالایشگاه تهران (شهرری)

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 13-20

محمّد نیکخواه منفرد؛ محمّدرضا صبور


3. تعیین روش مناسب برای تخمین ضریب جذب توسط MTBE خاک پالایشگاه تهران (شهرری)

دوره 7، شماره 2 (9- پیاپی 20)، تابستان 1388، صفحه 1-13

محمد نیکخواه منفرد؛ محمدرضا صبور