نویسنده = ناصر محرم نژاد
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست از دیدگاه برنامه چهارم توسعه

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 63-70

ناصر محرم نژاد؛ سمیرا خدیوی


2. برآورد اقتصادی استفاده مجدد از لجن کارخانجات آنودایزینگ آلومینیوم

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، پاییز 1388، صفحه 13-16

سید مصطفی خضری؛ ناصر محرم نژاد؛ مریم ارطایفه


3. مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست از دیدگاه برنامه چهارم توسعه

دوره 7، شماره 1(8-پیاپی 19)، بهار 1388، صفحه 62-69

ناصر محرم نژاد؛ سمیرا خدیوی