نویسنده = نسرین چوبکار
تعداد مقالات: 3
1. نشانگرهای زیستی به عنوان راهنمای پایش محیط زیست

دوره 12، شماره 4 (31-پیاپی 42)، زمستان 1393، صفحه 13-21

مریم محمدی روزبهانی؛ نسرین چوبکار


2. بررسی عوامل تهدید کننده اکوسیستم های مرجانی و راهکارهای حفاظتی

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 89-94

مریم محمدی روزبهانی؛ نسرین چوبکار


3. مرجانها،اکوسیستمهاى شکننده و درمعرض تهدید و ارزیابى سکوهاى نفتى به عنوان مرجانهاى مصنوعى

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، پاییز 1388، صفحه 35-40

مریم محمدی روزبهانی؛ نسرین چوبکار