نویسنده = مرسده طاهری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ابعاد مختلف تولید بیوگاز در هاضم های بی هوازی

دوره 18، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-20

مرسده طاهری؛ نیما کریمی؛ مصطفی بیگدلی