کلیدواژه‌ها = مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست از دیدگاه برنامه چهارم توسعه

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 63-70

ناصر محرم نژاد؛ سمیرا خدیوی


2. مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست از دیدگاه برنامه چهارم توسعه

دوره 7، شماره 1(8-پیاپی 19)، بهار 1388، صفحه 62-69

ناصر محرم نژاد؛ سمیرا خدیوی