دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
226. بررسی زیست‌محیطی پارک‌های ملی ایران و ارائه یک الگوی متناسب برای مدیریت آن‌ها (موردی: پارک ملی گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

محمد علی جعفری؛ بتول غفاری خواه


227. مروری بر روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در مطالعات محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

بهاره صمدی کوچکسرائی؛ افشین دانه کار


228. تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگری شهرستان خلخال در استان اردبیل با استفاده از مدل راهبردی SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر