برآورد ارزش اقتصادی و منافع زیست محیطی باغ زیتون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی، ابزاری برای آشنا کردن مردم با خدمات و محصولات ارایه شده توسط عملکردهای زیست محیطی است. این مقاله درآمد اقتصادی یک باغ زیتون به مساحت 50هکتار را با درنظر گرفتن فاکتور های زیست محیطی(کالا و خدمات زیست محیطی مهم نظیر تولید اکسیژن ،جذب کربن وخدمات مربوط به حفاظت خاک) و بدون آن(تنها برآورد هزینه/درآمد اقتصادی) بر اساس روش های مبتنی بر هزینه ارزش گذاری مورد ارزیابی قرار می دهد .نتایج مطالعه نشان می‌دهد درآمدکل شامل جمع کارکردهای زیست محیطی و درآمد اقتصادی باغ زیتون مورد نظر در دوره زمان 1383-1395 برابر با 21871565.23 میلیون ریال و درآمد کل باغ بدون احتساب درآمد زیست محیطی برابر با 100574.7میلیون ریال می‌باشد. درآمد کارکردهای زیست محیطی که ارزش ریالی درآمد حاصل از تولید اکسیژن، ترسیب کربن و تثبیت مواد مغذی خاک می‌باشد به ترتیب 20022449.07، 1746331.14، 2210.319 میلیون ریال می باشد. همچنین نتایج نشان داد بیشترین ارزش ریالی کارکرد های زیست محیطی مربوط به تولید اکسیژن می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات