بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از تخمین گر آماری (مطالعه موردی: دشت نورآباد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه لرستان

2 دانشجو

چکیده

زمینه و هدف: تراز سطح آب زیرزمینی، در مطالعات ژئوهیدرولوژیکی اهمیت بسزایی دارد. روش بررسی: تحقیق و پژوهش در مقیاس زمانی و مکانی به دلیل تغییرات سطح آب های زیرزمینی امری ضروری می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی دشت نورآباد در 35 حلقه چاه برای سال آماری (1390-1391) در دو ماه تر و خشک از تخمین گرهای زمین آماری استفاده گردید. پارامتر سطح آب زیرزمینی دشت نورآباد پس از آزمون همگنی و نرمالیزه نمودن بعنوان ورودی روشهای مختلف میان یابی کریجینگ و عکس وزن دهی فاصله با توان های 1 تا 5 مورد بررسی قرار گرفت. معیار های جذر میانگین مربعات خطا و میانگین انحراف خطا جهت مقایسه و ارزیابی روش ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصله نشان داد که روش عکس وزن دهی فاصله با توان یک در ماههای خشک و تر با کمترین جذر میانگین مربعات خطا و میانگین انحراف خطا در اولویت قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: در مجموع روش عکس وزن دهی فاصله روشی مناسب جهت بررسی آماری بوده و میتوان بعنوان گامی مفید در بهره برداری منابع آب زیرزمینی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات