مطالعه میزان مصرف گیاهان دارویی اکوسیستم‌های مرتعی و تعیین ویژگی‌های حرفه‌ای عرضه‌کنندگان این گیاهان در اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان(مسوول مکاتبات)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

چکیده

گیاهان یکی از اولین و در دسترس ترین منابع قابل استفاده در درمان می باشند. امروزه استفاده از گیاهان دارویی به شدت در حال افزایش است. شناخت سلیقه و رویکرد جوامع به مصرف گیاهان دارویی و همچنین توجه به دیدگاه ها و پیشنهادهای مصرف کنندگان گیاهان دارویی، می تواند راهنمای خوبی برای برنامه ریزان و سیاستگذاران صنعت دارویی کشور باشد. وجود تقاضا برای گیاهان دارویی تحت تأثیر عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مختلف اجتماعی در تقاضای گیاهان دارویی و تأثیر اکوسیستم های مرتعی در تأمین گیاهان در اصفهان انجام شد. جمع آوری داده به روش پیمایشی بود که با استفاده از پرسشنامه از 33 فروشنده گیاهان دارویی در اصفهان در سال1394 انجام شد. روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برابر 0.877 بود که اعتبار پرسشنامه را اثبات نمود. نتایج نشان داد، گل گاوزبان (57.6%) به عنوان بیشترین گیاه خریداری شده و بیماری های اعصاب و روان (79.2%) بیشترین علت مراجعه مردم به عطاری های اصفهان بودند. همچنبن بیشترین گیاهان دارویی خریداری شده توسط عطارها از رویشگاه های مرتعی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات