بررسی نحوه و چگونگی بهیافت منظر در لندفیل دره ژوان (گاراف)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه یکی از معضلات شهری مدیریت مناسب زباله با کم ترین آسیب به محیط زیست می باشد. در بین راه حل های متداول دفن زباله، در لندفیل ها، بهترین روش های مدیریت زباله در جهان می باشد. اما به توجه به بررسی های انجام شده توسط محققین عمر مفید این سایت ها بین 25 تا 30 می باشد. در دهه های اخیر احیای این سایت ها مورد توجه جهان قرار گرفته است و پروژه های موفق بسیاری را در سرتا سر جهان شاهد هستیم. اما متاسفانه سیاست بهیافت لندفیل1 ها در ایران هنوز دچار بی توجهی می باشد. هدف این نوشتار درس گرفتن از تجارب پروژه های انجام شده در سطح جهان به منظور استفاده از این تجارب در مدیریت شهرهای ایران است که با انتخاب لندفیل دره ژوان (گاراف2) به عنوان نمونه موردی و یک پروژه موفق (منتخب 8 مسابقه معماری3 در سطح جهان)، به بررسی و تحلیل این پروژه با بررسی متون و مصاحبه با شرکت طراح پروژه پرداخته شده است. که در آغاز با استفاده از اقدامات و راهبرد های اتخاذ شده در این پروژه با توجه به چالشهای موجود سایت و سیاست های بالا دستی به تحلیل کارشناسانه نقاط قوت و ضعف پروژه پرداخته شده است و در نهایت به تبیین فاکتور های مهم در بهیافت4 این پروژه جهت الگوگیری از پروژه های مشابه با توجه به معضلات امروز شهر تهران در توسعه لندفیل ها و بهره گیری سایر شهرهای ایران پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات