بررسی کیفیت آب با کاربرد شاخص (NSF)WQI(مطالعه موردی: سد چمگردلان ایلام)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

2 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده

زمینه و هدف: پایش کیفیت آب رودخانه‌های تأمین کننده آب سدها، ازابزار ارتقاء کیفی آب می‌باشد.سد چمگردلان، اصلی‌ترین منبع تأمین آب شرب شهر ایلام می باشد بدلیل وجود منابع آلاینده از قبیل فاضلابهای روستایی، فضولات واحدهای گاوداری و مرغداری در حوضۀ آبریز آن، بررسی کیفی آن،امری ضروری به نظر می‌رسد.

مواد و روش‌ها:در این مطالعه مقطعی، پارامترهای کیفی شامل اکسیژن محلول، دما، کدورت، pH، BOD، TDS، فسفات، نیترات و کلیفرم مدفوعی در7 ایستگاه اندازه‌گیری شدند وهرماه یکبار نمونه‌برداری با سه تکرار انجام گرفت. ایستگاه‌های نمونه‌برداری به گونه‌ای تعیین گردید که تا حد امکان کیفیت آب رودخانه‌ها و مخزن سد را مشخص نمایند. داده‌های به دست آمده بر اساس شاخص کیفی آب (NSFWQI) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: براساس نتایج شاخص مذکور، کیفیت آب در تمام ایستگاه‌های مطالعاتی در گروه سوم و با میزان کیفیت 70- 50 قرار گرفت.بالاترین کیفیت و بیشترین میزان شاخص به مقدار47/63 مربوط به ایستگاه خروجی و پایین‌ترین کیفیت به میزان 4/51 در ایستگاه تلاقی به دست آمد.

بحث و نتیجه‌گیری:منابع آب بالقوه درمعرض آلودگی ناشی ازعوامل طبیعی و انسانی است. شاخص NSF(WQI در ایستگاه‌های سد حدود(64-53) می‌باشد این بیانگر این است که قرار گرفتن آب در شرایط مخزن باعث بهبود وضعیت کیفی آن گردیده است. اطلاعات بدست آمده از کیفیت آب رودخانه ها و تاثیر منفی کاربری های مختلف موجود در حوضه ، امکان تصمیم گیری در خصوص پهنه بندی برای استقرار کاربریهای سازگار جدید و برنامه ریزی جهت نظارت بر نحوه کنترل و کاهش منابع آلاینده را برای مسئولین فراهم میآورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات