کاربرد نهال های گونه درختی افراپلت (Acer velutinum) برای جذب فلز سنگین جیوه از محیط زیست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه

چکیده

زمینه وهدف : فلزات سنگین، عناصری با وزن اتمی زیاد هستند و مقادیر زیاد این فلزات ممکن است برای موجودات زنده مضر باشد. جیوه یکی از این فلزات است و ممکن است مشکلات مختلفی را برای سلامت انسان ایجاد کند. هدف از اجرای این پژوهش بررسی توان زیست پالایی جیوه توسط گونه افراپلت است.
روش کار: با اجازه منابع طبیعی نهالهای یک ساله گونه افرا از نهالستان تهیه شد و محلول کلریدجیوه با غلظتهای ۲۰ و ۴۰ و ۶۰میلی‌گرم در لیتر تهیه شد سپس محلول به خاک اضافه گردید و نهالهای افرا در گلدان قرار گرفته پس از طی دوره زمانی شش ماهه از رشد نهالها، برگ وساقه و ریشه نهالها نمونه برداری گردید .
یافته ها : نتایج با استفاده از آزمون آنالیز واریانس و آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان انباشت فلز جیوه در اندام برگ، ساقه و ریشه و به ترتیب ۶۷/۴۵ و۴۰ و۵۵ میلی گرم بر کیلوگرم می باشد.
نتیجه گیری : براساس نتایج حاصل شده از این پژوهش گونه افرا مناسب جهت پالایش خاکهای آلوده به فلز جیوه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات