کارکرد ویژگیهای بصری و زیبایی شناختی گیاهان در کاهش اثرات آلودگی صوتی

نوع مقاله: سایر موارد

نویسندگان

1 university of Tabriz- Department of landscape engineering

2 university of TAbriz

چکیده

بعلت گسترش سریع صنایع، شهرنشینی و جوامع دیگر و سیستم حمل و نقل ، آلودگی صوتی به میزان قابل توجهی در سال‌ها‌ی اخیر افزایش یافته است. گیاهان بعنوان ارزانترین و طبیعی‌ترین عناصر برای کاهش آلودگی صوتی محیط در مقایسه با عناصر سخت از جمله سیمان، فلز، پلاستیک و مصالح دیگر مورد توجه قرار گرفته است. هدف نهایی کنترل صدا افزایش آسایش، رضایتمندی و سلامتی افراد ساکن شهرها می‌باشد. بعبارتی،کمربندهای سبز در شاهراه‌ها،خیابان‌ها به عنوان عوامل محافظت کننده اماکن مسکونی از آلودگی صوتی ناشی از تردد انواع وسایط نقلیه از مهمترین خدمات شهری فضای سبز به شمار می آید. براساس مطالعات انجام گرفته، درختان نسبت به سایر موانع هم ردیف خود در تقلیل آلودگی صدا از قابلیت بیشتری برخوردار بوده و موثر عمل می‌کنند.روش‌های متعددی برای اندازه‌گیری اثرات عناصر منظر بر کاهش صدا در سال‌های اخیر مورد مطالعه قرار گرفته است این مطالعه تلاش دارد مهمترین روش‌های رایج در این زمینه را مورد بررسی قرار دهد. نتایج بدست آمده از روش‌های مورد بررسی نشان می‌دهد که عناصر سبز بعنوان یکی از عوامل کاهنده‌ صوت در محیط‌های شهری نه‌تنها با کاهش صوت بلکه با افزایش جذابیت‌های بصری سطح تحمل افراد را نسبت به صوت-های مزاحم افزایش می‌دهد و نحوه ترکیب این گونه ها وجنبه های زیباشناختی آن‌ها می‌تواند تاثیر مثبتی بر روی کاهش اثرات صوت-های مزاحم بر روی افراد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات