طراحی شعب سبز بانک های ایران با برق تجدیدپذیر

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژیهای تجدید پذیر، دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش بر اساس داده‌های هواشناسی و همچنین استفاده از استاندارد مدل ساندیا در هواشناسی مجازی، اقدام به طراحی و شبیه‌سازی نیروگاه‌ فتوولتاییک در 5 ساختمان شرکتی در استان‌های تهران، فارس، قم و یزد شد. داده‌های شبیه‌سازی و طراحی با داده‌های واقعی مصرف توان اعتبار سنجی شده و ساختمان شعب سبز معرفی شدند. نتایج مطالعات طراحی فنی نیروگاه‌های متصل به شبکه(تولید-تقاضا) نشان داد: شعبه‌ی دستواره‌ی تهران مستقل از شبکه‌ی سراسری برق، تقاضای توان الکتریکی را تا 151 درصد تامین می‌کند. این شعبه به عنوان شعبه‌ی سبز معرفی شد. نیروگاه ساختمانی شعب: مرکزی یزد 37/26 درصد، امیرکبیر تهران 80/38 درصد، سیبویه شیراز 90/41 درصد و بولوار امین قم 72/21 درصد از تقاضای توان الکتریکی ساختمان شعب را پاسخ داد. تحلیل اقتصادی دوره‌ی بازگشت سرمایه در نیروگاه‌ ساختمان شعبه‌ی دستواره تهران را کمینه و معادل 16/5 سال و سیبویه شیراز را بیشینه و معادل 51/8 سال نشان داد. تحلیل تامین نیاز ساختمان شعب از طریق نیروگاه فتوولتاییک اثبات کرد: استفاده از ساختمان‌ با مساحت بزرگ در شعب سبز بانک‌ها بهینه نبوده و بهتر است از فضای پارکینک و حیاط که همزمان نیاز به سیستم تهویه‌ی مطبوع ندارند، جهت تامین سطح مورد نظر نیروگاه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات