ارزیابی ریسک سلامت آرسنیک در برخی محصولات کشاورزی، روستا‌های گیلکلو و قوجاق شهرستان قروه استان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس حق التدریس / دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 استادیار / دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی مواد غذایی به عنصر سمی آرسنیک، یکی از مسائل مهمی است که موجب به خطر انداختن بهداشت عمومی و سلامت موجودات زنده می‌شود. با توجه به اهمیت استفاده از مواد غذایی سالم، کنترل غلظت آرسنیک جهت حفظ سلامتی مصرف کننده حائز اهمیت است. لذا این تحقیق با هدف ارزیابی ریسک آرسنیک نسبت به بیماری‌های سرطانی و غیر‌سرطانی از طریق مصرف برخی محصولات کشاورزی در دو گروه مردان و زنان روستاهای قوجاق و گیلکلو شهرستان قروه، استان کردستان انجام شده است.
روش بررسی: در این تحقیق غلظت آرسنیک با توجه به اطلاعات آماری به دست آمده از شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان در محصولات کشاورزی مورد مطالعه در محل‌های مورد نظر مشخص شد. همچنین ارزیابی ریسک غیرسرطانی و سرطانی با استفاده از شاخص آژانس حفاظت محیط زیست (EPA) مورد سنجش قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که مقدار ریسک غیر‌ سرطانی برای آرسنیک برای محصولات مورد مطالعه در هر دو روستا پایین‌تر از یک بود. در بین نمونه‌های مورد آزمایش ریسک سرطانی آرسنیک به واسطه مصرف گندم در هر دو روستا نسبت به سایر محصولات بیشتر بود که در روستای گیلکلو و در گروه زنان بالاترین میزان ریسک سرطانی برابر با 7-10 × 00/3 فرد به دست آمد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که خطری از لحاظ بهداشتی مناطق مورد مطالعه را تهدید نمی‌کند. همچنین احتمال ریسک سرطانی برای این عنصر به واسطه مصرف محصولات مورد مطالعه در هر دو روستا در سطح پایین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات