ارزیابی و رتبه بندی فعالیت های مولد ریسک محیط زیستی کارخانه نمک زدایی شماره (1) اهواز با استفاده از مدل تحلیل سلسه مراتبی (AHP)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات ارزیابی ریسک محیط‌زیستی معمولا از یک روند مشخص مشتمل بر شناسایی مخاطرات احتمالی و پیامدهای ناشی از آن‌ها، تخمین و برآورد ریسک و پیشنهاد روش‌های تقلیل ریسک و پیامدهای ناشی از آن پیروی می‌کند. این مطالعه در سال 1395 با هدف ارزیابی و رتبه‌بندی فعالیت‌های مولد ریسک محیط‌زیستی کارخانه نمک‌زدایی شماره (1) اهواز در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و در فاز بهره‌برداری صورت پذیرفت.
روش بررسی: در این پژوهش شناسایی ریسک‌های موجود در منطقه بر اساس بازدیدهای میدانی، مصاحبه با کارشناسان کارخانه و محیط‌زیست، گزارش وضع موجود و روش دلفی صورت گرفت. سپس رتبه‌بندی فعالیت‌های مولد ریسک با استفاده از روش AHP صورت پذیرفت.
یافته‌ها: بر اساس روش دلفی از 11 فعالیت مولد ریسک شناسایی شده، 8 مورد به عنوان فعالیت‌های نهایی مشخص شدند که این فعالیت‌ها بیش‌ترین ریسک را در کارخانه ایجاد کرده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بر اساس روش AHP بالاترین فعالیت مولد ریسک مربوط به نگهداری، انتقال و تزریق مواد شیمیایی به مخازن با وزن 244/0 و کم‌ترین آن مربوط به عملیات زنگ‌زدایی با وزن 069/0 می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده حاکی از آن بود که به‌کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می‌تواند در اولویت‌بندی شاخص‌ها و زیرشاخص‌های مورد ارزیابی، باعث افزایش دقت آن در برآورد سطح نهایی ریسک شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات