بررسی نگرش زیست محیطی و راهکارهای تقویت آن (مطالعه موردی: دانشجویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و کارشناس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه علمی کاربردی جهاد، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

چکیده

امروزه یکی از مسائل بحران‌زا و مهم پیش روی بشر، چالش‌های زیست‌محیطی است. یکی از عوامل اصلی این بحران، عدم توجه و ناکافی بودن آموزش‌های زیست‌محیطی است. ازاین‌رو هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت نگرش زیست‌محیطی و راهکارهای تقویت آن در بین دانشجویان دانشکده کشاورزی محقق اردبیلی بود. این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر دانشجویان کشاورزی دانشکده کشاورزی محقق اردبیلی (1929=n) بود که با فرمول کوکران 140 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از پنل متخصصین و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد به‌طورکلی دانشجویان دارای دیدگاه زیست‌محیطی نسبتاً مثبتی می‌باشند. همچنین نتایج تحلیل همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان داد که رابطه معناداری بین دیدگاه دانشجویان موردمطالعه بر اساس متغیرهای سن، درآمد، مقطع و رشته تحصیلی، تحصیلات پدر و مادر، بعد خانوار، ترم تحصیلی، واحد گذرانده و میزان استفاده از منابع اطلاعاتی وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که پنج متغیر بهبود راه‌کارها، منابع اطلاعاتی، معدل، ترم تحصیلی و سن 51 درصد واریانس سطح دیدگاه حفظ محیط زیستی دانشجویان کشاورزی را تبیین می‌کنند. نتایج حاکی از این بود که بسترسازی مناسب برای ارائه آموزش‌های لازم توسط مراجع آموزشی مسئول، می‌تواند دیدگاه دانشجویان را به‌سوی حفاظت از محیط‌زیست مساعدتر نموده و با ایجاد تشکل‌های حامی محیط‌زیست و حمایت از آن‌ها علاوه بر بهبود نگرش زیست محیطی اقدامات عملی نیز در جهت حفظ محیط زیست انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها