بررسی اثر گروهی از آفت کش های شیمیایی مهم (ارگانوکلرین، ارگانوفسفات و کاربامات ) بر محیط زیست و انسان

نوع مقاله: سایر موارد

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

2 2- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آلودگی محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان

چکیده

در سال های اخیر نگرانی فزآینده ای درباره اثرات آفت کش ها روی موجودات غیر هدف به وجود آمده است. بقایای ناشی از مصرف سموم شیمیایی آفت کش سبب آلودگی محیط زیست گردیده و سلامتی انسان ها و پرندگان را در معرض خطر جدی قرار داده است.سه گروه اصلی از ترکیب آفت‌کش‌های شیمیایی شامل ارگانوکلرین، ارگانوفسفات و کاربامات است. ارگانو کلرین‌ها به دلیل طبیعت پایدار در مدت طولانی در کشورهای مختلف استفاده نشدند. اما بعضی از آنها مانند آلدرین، لیندان و آندوسولفان هنوز هم در کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شوند. اکثر ارگانوکلرین‌ها مهار کننده گیرنده‌های گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) در مغز هستند و سیستم عصبی مرکزی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. ارگانوفسفات‌ها و کاربامات‌ها در زنجیره غذایی تجمع نمی‌یابند و پایداری کم‌تری دارند در نتیجه جایگزین ارگانوکلرین با پایداری بالا شدند. هر دو آفت کشهای ارگانوفسفات و کاربامات آنزیم استیل کولین استراز را مهار می‌کنند. اثرات زیر کشنده این آفت کش ها باعث اختلال غدد درون ریز، تغییرات رفتاری و به خطر افتادن سیستم ایمنی می‌شود.هدف از این تحقیق بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با اثر آفت کشهای ارگانو کلرین، ارگانو فسفات و کاربامات بر پرندگان، انسان و محیط زیست می باشد. روش جمع آوری اطلاعات و ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل بررسی کتابخانه ای و اسنادی و مطالعات انجام شده در این زمینه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات