کاهش آلودگی های محیط زیست با تبدیل پسماندهای آلی به هیدروچار و کاربرد آن در خاک

نوع مقاله: سایر موارد

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

آلودگی محیط زیست با انواع آلایندههای آلی و معدنی، عوامل بیماریزا، سموم و آفتکشها و گرم شدن کره زمین از مهمترین مسائل زیستمحیطی امروز بشر بهشمار میروند. فرآیند تبدیل انواع زیستتوده به هیدروچار فنآوری نوینی است که بهعلت ظرفیت آن در کاهش آلودگی محیط زیست در دهه اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. هیدروچار ماده کربنی متخلخل پایدار میباشد که از کربونیزه کردن گرمآبی زیستتوده در دمای بین 160 تا 250 درجه سلسیوس و فشار 15 تا 25 بار تولید میشود. محصولات فرآیند HTC شامل سه فاز استریل جامد (هیدروچار)، مایع (محلول واکنش) و مقدار اندکی گاز میباشد. با افزودن هیدروچار به خاک، دیاکسیدکربن اتمسفر در ساختمان هیدروچار تثبیت میشود (ترسیب کربن). علاوهبرآن، انتشار گازهای گلخانهای مهم نظیر اکسید نیتروژن (N2O) و متان (CH4) از خاک کاهش مییابد. هیدروچار با بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک، نفوذپذیری و ظرفیت نگهداری آب خاک را افزایش داده و با نگهداری عناصر غذایی و آلاینده‌ها در خاک و کاهش فرسایش از هدررفت و ورود عناصر غذایی و آلاینده‌ها به آبهای سطحی و زیرسطحی جلوگیری میکند. همچنین، هیدروچار بهعلت داشتن سطح ویژه و گروههای عاملی زیاد میتواند بهعنوان جاذب انواع آلایندهها به‌ویژه فلزات سنگین در تصفیه آب، پساب و فاضلابها مورد استفاده قرار گیرد. با اینحال، تاکنون تحقیقات بسیار اندکی در مورد ویژگیها و جنبههای زیستمحیطی این ماده باارزش و فنآوری تولید آن انجام شده و متأسفانه در ایران تحقیقی در این زمینه انجام نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات