ارزشگذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفه مراتع با استفاده از روش قیمت‌گذاری هدونیک- مطالعه موردی: حوزه آبخیز زمکان استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار - گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

علوفه محصول اصلی مراتع است. با تعیین ارزش اقتصادی علوفه مراتع، می‌‌توان مدیران را به سمت برنامه‌‌ریزی صحیح و مدیریت بهینه بهره‌‌برداری هدایت کرد. هدف این مقاله، برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تولید علوفه مراتع حوزه آبخیز زمکان در استان کرمانشاه است. محاسبه ارزش علوفه تولیدی و قابل استحصال از هر هکتار مرتع یکی از روشهای برآورد ارزش اقتصادی آن می باشد. این روش مستلزم اطلاع از وضعیت انواع تیپ‌‌های مرتعی و مقادیر قابل استحصال در هر تیپ مرتع می‌‌باشد. با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره‌‌ای IRS-P6 سنجنده‌‌هایLiss III وLiss IV وسعت و نوع تیپ‌‌های مرتعی حوزه آبخیز مشخص شد و میانگین تولید علوفه در هکتار هر یک از تیپ‌‌های مرتعی با استفاده از نظر کارشناسان، آمارهای رسمی و افراد مطلع منطقه حاصل شد. قیمت علوفه به دلیل اینکه از نظر اقتصادی یک کالای ناهمگن محسوب می‌‌شود، با استفاده از روش قیمت‌گذاری هدونیک برآورد شد. نتایج نشان داد که رانت اقتصادی و ارزش مورد انتظار هر هکتار از مراتع ناشی از تولید علوفه به ترتیب در مراتع نیمه متراکم برابر 870 و 13594 هزار ریال در هکتار و در مراتع کم تراکم 580 و 9063 هزار ریال در هکتار است. بنابراین می‌‌توان استنباط کرد که مراتع منطقه نقش مهمی در اقتصاد محلی و منطقه‌‌ای ایفا می‌‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات