اهمیت آزمایش عناصر خاک مزارع در توصیه کودی به منظور پایداری محیط: مطالعه موردی مزارع ذرت کوزران در استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.

2 فارغ‏التحصیل کارشناسی ارشد آبخیزداری از دانشگاه ملایر

3 فارغ‏التحصیل کارشناسی مرتع و آبخیزداری –علمی-کاربردی مرکز ماهیدشت

چکیده

کشت ذرت به‏دلیل مصرف زیاد کودهای شیمیایی پیامدهای ناگوار زیست‏محیطی و بهداشتی را در بردارد. یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه تطبیق مصرف کود با عناصر غذایی خاک و نیاز محصول است. هدف از این تحقیق بررسی سطح عناصر غذایی موجود در خاک و مقایسه آن با مقدار توصیه کودی به منظور استفاده بهینه از این کودهاست که در مزارع ذرت منطقه کوزران استان کرمانشاه انجام شد. نمونه های خاک از عمق 0 تا 30 سانتی متری برداشت و مورد آزمایش کربن آلی، ازت، فسفر، پتاسیم، منگنز، روی و آهن قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که متوسط کربن آلی خاک کم (23/1%) بود و با همه عناصر غذایی مورد آزمایش همبستگی دارد. مقادیر متوسط ازت، فسفر، پتاسیم، منگنز، آهن و روی به ترتیب 121/0، 00/17، 381، 71/9، 41/12 و 86/0 میلی‏گرم درکیلوگرم بدست آمد. توصیه کودی شامل اوره، سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم، سولفات منگنز، سکوسترین آهن و سولفات روی بود. نتایج این بررسی نشان داد که مقدار توصیه کودی برای فسفر، پتاسیم و آهن با سطح آنها در خاک همبستگی ندارد. همچنین علی رغم کفایت پتاسیم خاک، بطور متوسط 134 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم توصیه شده بود. در مقابل، مقادیر توصیه کودی برای تقویت ازت، منگنز و روی به ترتیب 418، 4/32 و 3/54 کیلوگرم در هکتار بوده که با سطح این عناصر در خاک همبستگی معنی دار داشت. مقایسه مقدار توصیه شده این کودها با عناصر غذایی خاک نشان داد که سطح توصیه کودی از دقت کافی برخوردار نبوده و بطور تقریبی برآورد شده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات