مقایسه تحلیلی قشم وآنتالیا به منظور ارائه راهبردهای توسعه گردشگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهردای کیان

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

گردشگری مجموع پدیده ها وارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگران، سرمایه، دولتها وجوامع میزبان، دانشگاهها وسازمان های غیر دولتی، درفرایند جذب، حمل ونقل، پذیرایی وکنترل گردشگران ودیگر بازدید کنندگان است. در طول 6دهه گذشته صنعت توریسم توسعه وتنوع مداومی را تجربه کرده است، که به یکی از بزرگترین وسریع ترین بخش های رشد اقتصادی در جهان تبدیل شده است. کشور ترکیه توانست در سال 2011 مقام ششم دنیا را درزمینه گردشگری به خود اختصاص بدهد به طوری فقط گردشگر روس وارد شده به ترکیه درسال 2011 بیش از 3 میلیون نفر بوده است، درحالی که کشور ما با وجود پتانسیل ها و جنبه های گوناگون جذب گردشگر هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در سطح منطقه وحتی جهانی برسد. سواحل ومنطقه آزاد آنتالیا (ترکیه) در سال 2011 توانسته حدود 9 میلیون گردشگر را به سوی خود جذب کند، در حالی قشم علیرغم تمام قوت ها در زمینه گردشگر برخوردار می باشد، نتوانسته در جذب گردشگر موفق شود. هدف این پژوهش مقایسه تحلیلی قشم وآنتالیا به منظور ارائه راهبردهای توسعه گردشگری بوده است. روش تحقیق توصیفی _تحلیلی ومبتنی بر مدل SOWT و مطالعات اسنادی وکتابخانه ای وسایت ها و مجلات معتبر و میدانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات