کاربرد ارزیابی چرخه‌ی حیات در بررسی آثار محیط زیستی محصولات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم محیط زیست ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران. *(مسوول مکاتبات)

چکیده

 
گسترش مشکلات محیط زیستی جوامع را به سوی استفاده صحیح و آگاهانه از منابع سوق می­دهد. ارزش واژه­هایی چون محصولات دوست­دار محیط زیست و تکنولوژی­های سبز در بین مصرف­کنندگان و مدیران روز به روز در حال افزایش است. در این راستا روش  ارزیابی چرخه­ی حیات با هدف بررسی آثار محیط زیستی یک محصول تمام فرآیندها و مواد مورد استفاده برای ایجاد و استفاده و مرحله­ی بعد از استفاده آن را در نظر می­گیرد. با توجه به افزایش میزان استفاده از این روش در جامعه علمی و صنعتی جهانی و عدم توجه کافی به آن در کشور، این مجموعه با هدف معرفی بیش­تر این روش گردآوری شده است. در بخش­های مختلف این مقاله ابتدا مراحل تکوین و تکمیل این روش، برخی از کاربردهای آن در بخش­های مختلف اقتصادی و نحوه­ی انجام 4 مرحله­ی انجام آن شرح داده شده است. سپس برخی نرم­افزارهای مورد استفاده در این روش با یکدیگر مقایسه شده­اند. در نهایت چشم­انداز آینده­ی روش ارزیابی چرخه­ی حیات شرح داده شده است که طبق آن به نظر می­رسد ارزیابی چرخه­ی حیات به سوی در نظر گرفتن مولفه­های توسعه پایدار (مردم، سیاره زمین و رشد) پیش می­رود.

کلیدواژه‌ها


Guinee, J. B., Heijungs, R., Huppes, G., Zamagni, A., Masoni, P., Buonamici, R., Ekvall, T. and Rydberg, T. Life cycle assessment: past, present, and future. Environmental science & technology, 2011. 45(1): 90-96.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (الف). 1386. ایزو 14040 (مدیریت زیست محیطی- ارزیابی چرخه­ی حیات- اصول و چارچوب). تهران.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ب). 1386. ایزو 14044 (مدیریت زیست محیطی- ارزیابی چرخه­ی حیات- الزامات و راهنمایی­ها). تهران.
Finnveden, G., Hauschild, M.Z., Ekvall, T., Guinee, J., Heijungs, R., Hellweg, S., Koehler, A., Pennington, D. and Suh, S. Recent developments in Life Cycle Assessment. Journal of Environmental Management, 2009. 91(1): 1-21.
Klöpffer, W. Introducing Life Cycle Assessment and its Presentation in ‘LCA Compendium’. In Klöpffer, W. and Curran, M. N. (editors). Background and Future Prospects in Life Cycle Assessment. Springer Netherlands. 2014.  P: 1-37.
Recchia, L., Boncinelli, P., Cini, E., Vieri, M., Pegna, F. G. and Sarri, D. Multicriteria Analysis and LCA Techniques. Springer. 2011, 5-26
Klöpffer, W. The role of SETAC in the development of LCA. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2006. 11(1): 116-122.
Menten, F., Chèze, B., Patouillard, L. and Bouvart, F. A review of LCA greenhouse gas emissions results for advanced biofuels: the use of meta-regression analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013. 26: 108-134.
O''neill, T.J. Life cycle assessment and environmental impact of polymeric products iSmithers Rapra Publishing. 2003. 13 (12). P: 148
Ortiz, O., Castells, F. and Sonnemann, G. Sustainability in the construction industry: A review of recent developments based on LCA. Construction and Building Materials, 2009. 23(1): 28-39.
Cellura, M., Ardente, F. and Longo, S. From the LCA of food products to the environmental assessment of protected crops districts: a case-study in the south of Italy. Journal of environmental management, 2012. 93(1): 194-208.
Clavreul, J., Guyonnet, D. and Christensen, T. H. Quantifying uncertainty in LCA-modelling of waste management systems. Waste management, 2012. 32(12): 2482-2495.
رفیعی، رضا؛ سلمان ماهینی، عبدالرسول؛ خراسانی، نعمت الله.  "ارزیابی محیط زیستی چرخه حیات سامانه مدیریت پسماند شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد"، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1388 ، 16(ویژه­نامه 2): 208-220.
خراسانی، نعمت الله؛ منوری، سید مسعود؛ سروش، مژده. "ارزیابی چرخه حیات بیولوژی- مکانیکی مدیریت پسماند شهر تهران"، چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، آبان 1389 ، تهران ، ایران.
قنبرزاده لک ، مهدی و صبور، محمدرضا. "ارزیابی چرخه­ی عمر سناریوهای دفع پسماند جامد شهری از نظر انتشار گازهای گلخانه­ای و مصرف انرژی- مطالعه موردی: جزیره سیری"، محیط شناسی،1389 ، 36(55): 67-78.
کارگری، نرگس و مستوری، رضا، "مقایسه انتشار گازهای گلخانه­ای در انواع نیروگاه­های برق با استفاده از رویکرد LCA"، نشریه انرژی ایران، 1389، 13(2): 67- 78.
سلطانی، افشین؛ رجبی، محمدحسین؛ زینلی، ابراهیم؛ سلطانی، الیاس. "ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید گیاهان زراعی با روش LCA: گندم در گرگان"، مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، 1389، 3(3): 201-218.
میر حاجی، حمزه؛ خجسته پور، مهدی؛ عباسپور فرد، محمدحسین؛ مهدوی شهری، سید محمد.  "ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید چغندر (Beta vulgaris L.) با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: مزارع استان خراسان جنوبی)"، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1391، 4(2): 112-120.
خرم­دل، سرور؛ رضوانی مقدم، پرویز؛ امین غقوری، افسانه. "بررسی آثار زیست محیطی نظام­های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات"، مجله تحقیقات غلات،1393 ، 4(1): 27-44.
Flynn, K.M. Evaluation of Green Infrastructure Practices Using Life Cycle Assessment. A thesis for the degree of Master of Science in Sustainable Engineering. 2011. P: 196
بذرگر، امیر بهزاد. ارزیابی زیست محیطی نظام­های تولید چغندر قند در خراسان به روش LCA. رساله­ی دکتری رشته زراعت. دانشگاه علوم کشاورژی و منابع طبیعی گرگان، 1390،  ص: 270
Goedkoop, M., Oele, M., Leijting, J., Ponisioen, T. and Meijer, M. Introduction to LCA with SimaPro. PRé. 2013. P: 80.
Available from: http://www.ecoinvent.org (accessed: June 26, 2015).
Available from: https://nexus.openlca.org (accessed: June 26, 2015).
Colomb, V., Ait Amar, S., Basset Mens, C., Gac, A., Gaillard, G, Koch, P., Mousset, J., Salou, T., Tailleur, A., van der Werf, H. M. G. AGRIBALYSE®, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling. Oliseeds & fats Crops and Lipids, 2015. 22(1) D104.
Goedkoop, M., De Schryver, A. and Oele, M. 2008. Introduction to LCA with SimaPro 7. PRé. P: 88.
Available from: http://www.linkcycle.com (accessed: July 23, 2015).
Available from: http://www.openlca.org (accessed: July 23, 2015).
Available from: https://www.yumpu.com (accessed: April 19, 2016).
Available from: http://www.gabi-software.com (accessed: April 19, 2016).
Available from:https://www.earthshiftglobal.com (accessed: April 19, 2016).
Available from: http://www.umberto.de (accessed: April 19, 2016).
Rebitzer, G., Tomas, E., Rolf, F., Davis, H., Norris, G., Rydberg, T., Schmidt, W. P., Suh, S., Weidema, B. P. and Pennington, D. W. Life cycle assessment: Part 1: Framework, goal and scope definition, inventory analysis, and applications. Environment international, 2004. 30(5): 701-720.