ارزیابی اثرات بادروبی در سه محیط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با استفاده از مدلDPSIR (مطالعه موردی: شهرستان ریگان)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده کشاورزی،منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه اردکان، یزد،

2 عضو هیات علمی و مدیرگروه محیط زیست ، دانشگده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

3 استادیار گروه مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده کشاورزی،منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه اردکان، یزد،

چکیده

در دنیای امروز افزایش جمعیت و سیر صنعتی شدن بدون در نظر گرفتن توان سرزمین‌ها، فشارهایی را اعمال کرده و باعث بر هم زدن توازن طبیعت، ایجادچالش‌های محیط زیستی و تاثیر بر کیفیت زندگی بشر امروز شده است. بادروبی فرآیندی پیچیده است که به شکل‌های مختلف چون کنده شدن، انتقال، دانه بندی، سایش و در نهایت رسوب انجام می‌گیرد. یکی از مهم ترین بحران های محیط زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک، پدیده مخرب بیابان زایی و بادروبی هست که وقوع طوفان های گردوغبار و حرکت ریز گردها از پیامد‌های آن محسوب می شود
هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات بادروبی در شهرستان ریگان در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با استفاده از مدل DPSIR است. از آنجایی که بادروبی یکی از مشکلات اساسی در منطقه ریگان است لذا برای چاره اندیشی و رفع این مشکل لازم است که زنجیره‌ای از روابط علت-معلولی دخیل در سه محیط اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست منطقه ترسیم گردد.
نتایج پژوهش نشان داد که بادروبی در محیط اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی(نمودار 1 و 2) و در محیط اجتماعی در بخش سلامت( نمودار 3، 4 و 5) و در بخش زیست محیطی سالانه خساراتی را بر منطقه ریگان وارد آورده است که از نتایج این پژوهش می توان در برنامه ریزی و مدیریت بهتر این بخش‌ها در منطقه در جهت کاهش اثرات بادروبی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات