مروری بر کاربرد نانو جاذبها در سیستمهای تصفیه آب و پساب

نوع مقاله: سایر موارد

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکتری، رشته مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در دهه اخیر، تحقیقات گسترده‌ای در زمینه کاربرد نانو جذبها در صنایع آب و فاضلاب شده است. بطور کلی این نانو ذرات به نانولوله‌های کربنی، نانوجاذبهای پلیمری، زئولیتها و نانوذرات اکسیدهای فلزی تقسیم می‌شوند. نانوتیوبهای کربنی دارای سطح ویژه فعال بالایی هستند ضمن آنکه استفاده مجدد آسانی دارند. نانو ذرات اکسیدهای فلزی، دارای خاصیت انتخاب پذیری مناسب برای جذب ترکیبات سمی و فلزات سنگین هستند. نانو جاذبهای پلیمری دارای عملکرد دوگانه (پوسته داخلی جذب ترکیبات آلی، شاخه های خارجی جذب فلزات سنگین)، قابلیت استفاده مجدد دارند و زئولیتها دارای سطح ویژه و قابلیت جذب بالایی هستند.
در این مقاله مروری ضمن بررسی نانو جاذبها، کاربردهای آنها در سیستمهای تصفیه آب و پساب، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در ایران، تحقیقات زیادی بر کاربرد نانوجاذبهای اکسیدهای آهن و نانو لوله‌های کربنی شده است ولی در زمینه نانو ذرات نقره که داری خاصیت ضد باکتری بالایی جهت حذف ویروسها، باکتریها و قارچها از آب و پساب هستند، پژوهشهای کمتری انجام شده است. از این رو پیشنهاد می‌شود تا در مراکز پژوهشی و علمی کشور، پژوهشهایی با دیدگاه کاربرد صنعتی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات