تأثیر آموزش سرمایه های فرهنگی اکتسابی بر رفتارهای زیست محیطی دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش سرمایه های فرهنگی اکتسابی بر رفتارهای زیست محیطی دانش آموزان شهر تهران بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان ابتدایی ناحیه 4 منطقه 5 شهر تهران بود که از این تعداد به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله ای مدارس مورد نظر انتخاب و تعداد 50 نفر که تمایل به همکاری داشتند به عنوان نمونه انتخاب شدند. این 50 نفر به طور کاملا همتا در 2 گروه 25 نفره الف و ب گزینش شدند که گروه الف،13 جلسه آموزش گروهی سرمایه های فرهنگی را دریافت کرد و گروه ب گروه کنترل بود. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش سرمایه های فرهنگی اکتسابی به طور معنی‌داری باعث افزایش رفتارهای مثبت زیست‌محیطی می‌شود. دانش‌آموزانی که در گروه آزمایش بودند نسبت به دانش‌آموزانی که در گروه گواه بودند به طور معنی‌داری رفتارهای مناسب زیست‌محیطی(حفاظت از محیط زیست، آشنایی با نحوه بازیافت، صرفه جویی در مصرف، استفاده مناسب و مجدد از زباله های قابل بازگشت) را فراگرفتند و این تاثیر مثبت در طی زمان ثابت بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات