ارزیابی ترجیحات بصری و زیبایی‌شناختی کاربران از منظر پارک‌ های شهری (مطالعه موردی: پارک شهری صیاد شیرازی بیرجند)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گرایش آمایش محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

چکیده :
در حال حاضر استفاده از پارکهای شهری به دلیل افزایش روزافزون جمعیت، سبک زندگی آپارتمان نشینی و فاصله گرفتن فضای کالبدی شهرها از محیط های طبیعی، بیش از گذشته مورد توجه شهروندان قرار گرفته است. پارک های شهری به عنوان بخشی از زیر ساخت های طبیعی و مؤلفه های موثر در سیمای سرزمین شهر، محل ارتباط انسان شهرنشین و طبیعت هستند و بدون شک می توان منظر و سیمای این پارکها را به عنوان یکی از مولفه های اصلی در میزان جذابیت، هویت و پایداری آنها موثر دانست. در این زمینه، ارتباط بین منظر و ویژگی های زیبایی شناختی آن و همچنین ادراک کاربران از مناظر نقش مهمی در شناخت محیط پارک های شهری دارد و بر میزان درجه مطلوبیت و یا عدم مطلوبیت آن از سوی آنها موثر است. از این رو مطالعه ارزیابی ترجیحات مردمی از کیفیت بصری منظر می تواند نقشی حیاتی در شناسایی مناظر موجود با ارزش های بصری مختلف در راستای حفاظت و ساماندهی وضع موجود آنها داشته باشد. این پژوهش سعی بر آن دارد تا بر اساس رویکرد ترجیحات مردمی به ارزیابی بصری منظر پارک شهری صیاد شیرازی بیرجند بپردازد. برای تعیین معیار‌هایی که استفاده‌کنندگان در ارزیابی زیبایی یا نازیبایی کیفیت بصری منظر مد نظر قرار می‌دهند ضمن تهیه پرسشنامه و مصاحبه، از تکنیک‌ طبقه‌بندی کیفیت (Q Sort) استفاده شده است. در انتها پیشنهادات و راهبردهایی، جهت ارتقاء، ساماندهی و بهبود بخشیدن به وضعیت محیط و منظر محوطه این پارک شهری بر اساس ترجیحات مردمی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات