ارزیابی چگالی شار مغناطیسی میدان‌های فرکانس بی نهایت پایین(ELF ) در حومه مناطق مسکونی خطوط برق فشار قوی شهر اصفهان

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران،ایران

2 استاد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

4 عضو هیت علمی

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: تماس با میدان‌های الکترو‌مغناطیس با پیشرفت تکنولوژی در حال افزایش است. اهمیت موضوع از آن جهت است که این امواج از منابع متعددی دریافت و غیرقابل مشاهده است. هدف از این مطالعه بررسی انتشار چگالی شار مغناطیسی در حومه خطوط انتقال فشار قوی و تعیین نقاط بحرانی می‌باشد.
روش بررسی: در این تحقیق میدانی اندازه گیری‌ها در منطقه 13 شهر اصفهان با استفاده از دستگاه سنجش امواج مدل HI-3604 بر اساس استاندارد IEEE در 522 نقطه انجام گرفت. اندازه‌گیری‌ها توسط دستگاه در هر سه جهت x,y,z به منظور اندازه گیری میدان های الکتریکی و مغناطیسی در اطراف خطوط فشار قوی انجام شد و نتایج حاصل با استفاده از SPSS و GIS مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: حداقل و حداکثر چگالی شار مغناطیسی به ترتیب در فواصل 0 و 20 متری از دکل، 6/4 و 13/0 میکرو‌تسلا بدست آمد که نشان داد با افزایش فاصله و ارتفاع و کاهش شدت جریان عبوری مقادیر اندازه‌گیری شده کاهش می‌یابد. ارتباط معناداری بین مقادیر چگالی شار مغناطیسی و قاصله ،ارتفاع و شدت جریان بدست آمد. (p value>0/05)
بحث و نتیجه‌گیری:. نتایج نشان داد چگالی شار مغناطیسی در کلیه نقاط نسبت به استاندارد ICNIRP کمتر بوده است.با این حال رعایت فواصل استاندارد و به حداقل رساندن مواجهه در زمان‌هایی که شدت جریان عبوری حداکثر است توصیه می‌گردد.
در محیط GIS نقاط بحرانی در بلوار شفق در حومه خط 230 و نقاط امن ، محدوده خیابان ولیعصر در حومه خط 63 کیلوولت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات