بررسی برخی کاربردهای نظریه بازیها در مدیریت محیط زیست

نوع مقاله: سایر موارد

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مدیران و برنامه‌ریزان جهت عملی کردن برنامه‌های خود، نیازمند توجه به خواسته‌های ذینفعان، در ارتباط با پروژه کاری خود هستند. لذا به کار‌گیری روشی که قابل درک باشد و توانایی برقراری ارتباط مابین مدیران و ذینفعان را در فرآیند تصمیم‌گیری داشته باشد بسیار حائز اهمیت است. نظریه بازیها، به عنوان یک رویکرد، در ساختار و درک مشکلات مدیریت محیط زیستی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال پیشرفت است. نظریه بازیها توانایی این را دارد که رفتار بازیکنان را در فرآین تصمیم‌گیری پیش‌بینی کند، با بهره‌گیری از این ویژگی تعارضات بوجود آمده میان ذینفعان حل و فرآیند تصمیم‌گیری مورد قبول بازیکنان خواهد بود. بررسی پیش‌رو به کاربرد نظریه بازیها در حوزه‌های مورد بررسی محیط زیست نظیر حفاظت از تنوع‌زیستی، آلودگی‌های محیط زیست و برنامه ریزی و آمایش سرزمین خواهد ‌پرداخت. با به کارگیری این روش بسیاری از مشکلات گریبان-گیر محیط زیست که به دلیل ماهیت عمومی کالاها است حل خواهد شد. در بخش حفاظت از تنوع‌ زیستی به بررسی نقش نظریه بازیها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مدیریت مناطق تحت حفاظت و همچنین کاربرد آن در حوزه اکولوژی رفتار پرداخته خواهد شد. در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مواد زائد که ارتباط تنگاتنگی با آلودگی‌های محیط زیست دارد، کاربرد نظریه بازیها در این زمینه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بکارگیری این مدل در برنامه‌ریزی‌های مربوط به سرزمین نیز مورد بحث و مدل کاربرد نظریه بازیها در آمایش سرزمین ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها