نقش و اهمیت ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی بویژه تالاب‌ها در حمایت از منابع طبیعی و افزایش رفاه اجتماعی

نوع مقاله: سایر موارد

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

اغلب خدمات اکوسیستم‌ها، کالا‌ها یا دارایی‌های عمومی هستند که نمی‌توان و یا نباید بصورت خصوصی در نظر گرفته شوند. ضوابط ارزش پولی این خدمات بوسیله مزایای آن‌ها برای جامعه تخمین زده می‌شود که اگر از دست داده شود، این خدمات یا سود آن‌ها از بین می‌رود. در میان اکوسیستم‌های مختلف، تالاب‌ها از مولدترین اکوسیستم‌ها در این سیاره هستند و این موضوع نه تنها در ارتباط با تنوع زیستی زیاد آن‌ها بلکه ناشی از نقش مهمی است که در حفظ تعادل زمین دارند و زندگی را در آن امکان پذیر می‌سازند. با وجود این، تالاب‌ها در حال حاضر یکی از اکوسیستم‌هایی هستند که بواسطه افزایش

فعالیت‌های انسانی، تغییر در استفاده از بخش‌های عظیمی از اراضی و سواحل پیرامون آن و تخلیه آلودگی شهری و همچنین فعالیت‌های کشاورزی، بسیار تحت تاثیر قرار گرفته‌‌اند. استمرار استفاده بیش از حد از اکوسیستم‌ها بدین منوال هزینه و مخارج معیشت را افزایش داده و نسل آینده را دچار فقر می‌کند. بعد از تغییرات استفاده از سرزمین، بسیاری از اثرات مثبت خارجی اکوسیستم‌ها از بین رفته یا شدیدا کاهش یافته است و بهتر شدن کالاها و خدمات عمومی از طریق اکوسیستم‌هایی که وضعیت وخیمی دارند امکان‌پذیر است و این امر به تصمیم‌گیری قاطع درباره بهبود آن‌ها برای حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت پایدار اکوسیستم‌ها نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها