بررسی واحدهای عملکردی و روش ساخت تصفیه خانه های آب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

آب تصفیه شده یکی از ارکان بسیار مهم در سلامت جوامع انسانی می باشد، لذا سعی در تصفیه آب از طریق تصفیه خانه های آب حتی با هزینه های بالا امری قابل توجیه می باشد. آب های سطحی غالبا دارای تنوع بیشتری از آلاینده ها نسبت به آب های زیرزمینی هستند و به همین دلیل فرآیندهای تصفیه ممکن است برای این قبیل آب ها پیچیده تر باشد. در تصفیه خانه های آب، پروسه تصفیه از طریق لوله ورودی به تصفیه خانه شروع و با عبور از سازه های آشغال گیر، هوادهی، میکرواسترینر، اختلاط سریع، سوپرپولساتور، فیلتر شنی و مخزن وارد جریان آب شهری می گردد و در این بین سازه های همچون تغلیظ کننده ، تانک بازیافت و آب گیری مکانیکی آلوده را به دو بخش قابل تصفیه و غیر قابل تصفیه تقسیم کرده و مواد جامد غیرقابل تجزیه را به خارج از مخزن هدایت می نمایند. در این مقاله عملکرد این واحد ها و روش ساخت تصفیه خانه آب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات