مدیریت ریسک محیط زیست فعالیت های فاز ساخت سکوهای میادین نفتی (مطالعه موردی فاز ساخت سکوهای نفتی طرح میدان رشادت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات)

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی

3 رئیس ایمنی شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده

توسعه  از یک سو با صنعت و تکنولوژی و از سوی دیگر با تخریب و آلودگی ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد، با این وجود دیگر نمی توان متوقع بود که همراه با توسعه صنعتی که از ملزومات پیشرفت علمی و اقتصادی بشر است محیط زیست دست نخورده باقی بماند.امروزه ارزیابی ریسک محیط زیستی به عنوان ابزاری کارآمد در مطالعات مدیریت ریسک محیط زیستی پروژه هایی که از نیروی تخریب بالایی برخوردارند مطرح است.سکوهای نفتی، یک سازه عظیم همراه با حفر چاه  نفت ، استخراج نفت و فرآوری آن می باشند لیکن ساخت آن سکوها با توجه به ریسک پذیری بالا می تواند آثار چشم گیری بر محیط زیست بر جای گذارد، بنابراین نیازمند مطالعات مستمر است. تحقیق پیش روی با هدف مدیریت ریسک محیط زیستی ساخت سکوهای میدان نفتی رشادت (متشکل از سکوی  Q4، W0 ، W4 ،  P4)  در کارخانه فراساحل واقع در جزیره صدرای بوشهر به جهت کاهش اثرات سوء و ارایه راهکارهای مدیریتی طرح رشادت  انجام پذیرفته است. در این تحقیق به منظور ارزیابی ریسک محیط زیستی فعالیت های فاز ساخت سکوهای نفتی طرح رشادت  از روش سامانه شاخص گذاری استفاده گردید. سامانه شاخص گذاری روش جامع و کاربردی است که براساس تعیین شاخص اهمیت، اثر و تواتر رخداد فعالیت بنیان گذاری شده است. به جهت اجرای این روش ابتدا فعالیت های موجود در سایت عملیاتی به طور کامل شناسایی گردیدند، سپس تاثیر فعالیت های مختلف شناسایی شده بر روی جنبه های محیط زیستی(آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک، صوت، پسماند و انسان)  مورد بررسی قرار گرفت پس از آن  با استفاده از سامانه شاخص گذاری(حاصلضرب سه فاکتور اهمیت، اثر و تواتر رخداد فعالیت) میزان اعداد الویت ریسک[1] برای هر کدام از فعالیت ها محاسبه شد و در انتها با توجه به نظرات متخصصان ،راهکارهای مدیریتی به منظور کاهش میزان ریسک فعالیت ها ارایه و اعداد الویت ریسک پس از اقدامات اصلاحی محاسبه گردید براساس یافته های پژوهش، میزان ریسک های کم 44/23%، میزان ریسک های متوسط 7/67% و ریسک های بالا86/8% بود و با توجه به  اقدامات کنترلی و اصلاحی ارایه شده توسط متخصصان میزان ریسک های کم به میزان 15/67% افزایش ، ریسک های متوسط به میزان 69/57% و میزان  ریسک های بالا به میزان 100% کاهش یافت.4- RPN: Risk Priority Number

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 21، تابستان 91

 

مدیریت ریسک محیط زیست فعالیت های  فاز ساخت سکوهای میادین  نفتی

(مطالعه موردی فاز ساخت سکوهای نفتی طرح میدان  رشادت )

 

هدی السادات حسینی  *[1]

تورج دانا  [2]

رضا ارجمندی2

ایمان شیریان پور[3]

 

 

چکیده

توسعه  از یک سو با صنعت و تکنولوژی و از سوی دیگر با تخریب و آلودگی ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد، با این وجود دیگر نمی توان متوقع بود که همراه با توسعه صنعتی که از ملزومات پیشرفت علمی و اقتصادی بشر است محیط زیست دست نخورده باقی بماند.امروزه ارزیابی ریسک محیط زیستی به عنوان ابزاری کارآمد در مطالعات مدیریت ریسک محیط زیستی پروژه هایی که از نیروی تخریب بالایی برخوردارند مطرح است.سکوهای نفتی، یک سازه عظیم همراه با حفر چاه  نفت ، استخراج نفت و فرآوری آن می باشند لیکن ساخت آن سکوها با توجه به ریسک پذیری بالا می تواند آثار چشم گیری بر محیط زیست بر جای گذارد، بنابراین نیازمند مطالعات مستمر است. تحقیق پیش روی با هدف مدیریت ریسک محیط زیستی ساخت سکوهای میدان نفتی رشادت (متشکل از سکوی  Q4، W0 ، W4 ،  P4)  در کارخانه فراساحل واقع در جزیره صدرای بوشهر به جهت کاهش اثرات سوء و ارایه راهکارهای مدیریتی طرح رشادت  انجام پذیرفته است. در این تحقیق به منظور ارزیابی ریسک محیط زیستی فعالیت های فاز ساخت سکوهای نفتی طرح رشادت  از روش سامانه شاخص گذاری استفاده گردید. سامانه شاخص گذاری روش جامع و کاربردی است که براساس تعیین شاخص اهمیت، اثر و تواتر رخداد فعالیت بنیان گذاری شده است. به جهت اجرای این روش ابتدا فعالیت های موجود در سایت عملیاتی به طور کامل شناسایی گردیدند، سپس تاثیر فعالیت های مختلف شناسایی شده بر روی جنبه های محیط زیستی(آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک، صوت، پسماند و انسان)  مورد بررسی قرار گرفت پس از آن  با استفاده از سامانه شاخص گذاری(حاصلضرب سه فاکتور اهمیت، اثر و تواتر رخداد فعالیت) میزان اعداد الویت ریسک[4] برای هر کدام از فعالیت ها محاسبه شد و در انتها با توجه به نظرات متخصصان ،راهکارهای مدیریتی به منظور کاهش میزان ریسک فعالیت ها ارایه و اعداد الویت ریسک پس از اقدامات اصلاحی محاسبه گردید براساس یافته های پژوهش، میزان ریسک های کم 44/23%، میزان ریسک های متوسط 7/67% و ریسک های بالا86/8% بود و با توجه به  اقدامات کنترلی و اصلاحی ارایه شده توسط متخصصان میزان ریسک های کم به میزان 15/67% افزایش ، ریسک های متوسط به میزان 69/57% و میزان  ریسک های بالا به میزان 100% کاهش یافت.

 

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک زیست محیطی، اعداد الویت ریسک، جنبه های زیست محیطی.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

محیط زیست مجموعه ای بسیار عظیم و پیچیده از عوامل گوناگون است که بر اثر یک روند تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین به وجود آمده است. صنعتی شدن فعالیتی است که ارتباط مستقیم باتوسعه کشورها و رفــاه انسان ها دارد، در این میان محیط زیست بشر  بستر انـــواع توسعه و قالبی جهت پیشرفت در صنــایع محســوب می شود(1).آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی موجب دل مشغولی دست اندرکاران صنعت و مراجع ناظر بر محیط زیست بوده و  همواره به دنبال  سیاست هـــای سازگار و راه حل های منطقی برای پاکسازی محیط زیست در مسیری هماهنگ با ملاحظات محیط زیستی می باشند(2). در این راستا و در دهه اخیر، صنایع موظف به استقرار سیستم مدیریت محیط زیست شده اند(3). سیستم مدیریت محیط زیستی مجموعه ای از اقدامات مدیریتی است که به سازمان این امکان را می دهد تا تاثیر فعالیتش بر محیط زیست را شناسایی و ارزیابی کرده و در نهایت عملکرد محیط زیستی خود را بهبود بخشد(۴). در زمینه ارزیابی ریسک های محیط زیستی و مدیریت آن تحقیقات گوناگونی صورت گرفته است از جمله آن، تحقیقی است که در سال 1388 به همت دکتر کرباسی و همکاران در منطقه نفتی دارخوین صورت پذیرفت. در این بررسی در قدم اول جنبه های محیط زیستی واحد بهره برداری دارخوین (آلاینده های هوا، صوت و پسماند) مورد شناسایی قرار گرفت سپس با استفاده از ماتریس ارزیابی جنبه های محیط زیستی تاثیر فعالیت ها بر روی جنبه محیط زیستی به صورت کمی برآورد گردید و راهکارهای مدیریتی به منظور از بین بردن ریسک های محیط زیستی محاسبه شده ارایه گردید. همچنین تحقیق دیگری در سال 1388 به همت دکتر جوزی و همکاران انجام پذیرفت .این تحقیق  به ارزیابی ریسک محیط زیستی خطوط انتقال گازتسوج- سلماس  با استفاده از  روش شاخص گذاری پرداخته بود. در این مطالعه انواع ریسک های محیط زیستی موجود در خطوط لوله براساس شاخص ها و معیارها طبقه بندی و الویت بندی گردیده و در انتها پیشنهاداتی به منظور کاهش این ریسک ها ارایه گردیده است. تحقیق حاضر به منظور مدیریت ریسک محیط زیست فعالیت های ساخت سکوهای میدان نفتی رشادت در جزیره صدرای بوشهر انجام پذیرفته است. جزیره صدرا، جزیره ای است ایرانی در خلیج فارس، این جزیره صنعتی کوچک در شرق شهر بوشهر قرار دارد ومحل استقرار صنایع کشتی سازی و ساخت سکوی بوشهر است. از سال 1374 تلاش شد تا ارتفاع این جزیره را دو و نیم متر از سطح دریا بالا آورند تا زمینه برای ساخت تاسیسات مورد نیاز فراهم شود(۵). پروژه رشادت شامل ساخت ۴ سکو  Q4،W4،W0،P4می باشد.جزیره صدرا در محاصره آب های کم ژرفا قرار دارد که در جزر تقریباً بدون عمق می گردد.جاده دسترسی جزیره با خاکریزی کردن بر روی قسمت های کم عمق و احداث پلی بر روی مسیر آبی ایجاد شده است.این جاده  دسترسی به منطقه آزاد اقتصادی بوشهر ختم می شود. اقلیم این منطقه گرم و مرطوب می باشد و در فصل تابستان تحت تاثیر سیستم کم فشار حرارتی صحرای عربستان، افریقا و کویر ایران قرار می گیرد، که این جریان گرم وخشک موجب افزایش دما،  تبخیر و قطع بارندگی جزیره شده ولی در فصل زمستان سیستم کم فشار مدیترانه ای و سـودانی و پرفشار شمالی به گونه ای باعث تعدیل یافتن آب و هوای این منطقه می گردد. به علت تداوم وزش باد در این منطقه ساحلی، این منطقه از یک تبادل دمایی و رطوبتی برخوردار است (6).میانگین دما در این منطقه 25 درجه بالای صفر،رطوبت نسبی 65 درصد و بارندگی 250 میلی متر می باشد.دمای گرم ترین روز سال در آن 42 درجه سانتی گراد و سردترین روز سال 8 درجه سانتی گــراد می باشد. در منطقه مورد مطالعه گسل کازرون قرار دارد که تقریباً شمالی جنوبی با امتداد لغزش راست گرد در بخش باختری شهر کازرون گسترش دارد .گسل مزبور در حدود 210 کیلومتر از جنوب کوه دینار در شمال شروع می شود و تا ساحل بوشهر در خلیج فارس ادامه دارد(۷).سایت مورد مطالعه در این تحقیق  شامل 229 نفر پرسنل می‌باشد که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند. در این پژوهش سعی شده است فعالیت موجود در سایت به طور کامل مورد بررسی و قرار گیردو توان بالقوه آسیب رسان آن ها مشخص گردید تا در جهت مدیریت ریسک ها و کاهش خطرهای  موجود در سایت عملیاتی اقدام گردد.

 

روش بررسی

روش ارزیابی ریسک محیط زیستی مورد استفاده در این مقاله از قابلیت کاربرد عمومی برای ارزیابی طیف گسترده ای از ریسک‌های مختلف برخوردار است. براساس این مدل  ابتدا تمرکز بر روی شناسایی فعالیت‌های طرح  می‌باشد که با توجه به بازدیدهای میدانی صورت گرفته ازطرح ساخت سکوهای میدان نفتی رشادت  فعالیت های طرح به صورت کامل شناسایی و سپس  تاثیر  فعالیت های مورد نظر بر روی جنبه های محیط زیستی (آب، هوا، خاک، انسان، تولید ضایعات و صوت) مورد بررسی قرار گرفت  و به منظور برآورد کمی مقادیر ریسک از طریق نظر خواهی از کارشناسان  که متشکل از متخصصان در رشته های محیط زیست وHSE  بودند و دانش کامل دربارۀ سایت مورد مطالعه داشتند و با استفاده از جداول شدت، اثر و تناوب رخداد فعالیت  بر اساس  فرمول ذیل تاثیر فعالیت های مختلف بر روی محیط زیست به صورت کمی محاسبه و در کاربرگ  تهیه شده در ستون  RPN  قبل از اقدامات اصلاحی ثبت گردید.

ریسک محیط زیستی = اثر فعالیت بر جنبه های زیست محیطی × اهمیت فعالیت بر جنبه های زیست محیطی ×تناوب رخدادفعالیت

طبقه بندی فعالیت ها و حوادث غیر مترقبه منجر به بروز ریسک محیط زیستی در پروژه

فعالیت های و حوادث غیر مترقبه سایت ساخت سکوهای طرح رشادت و آثار آن ها بر روی جنبه های محیط زیستی به قرار جدول 1می باشد

 

 

 

جدول 1 فعالیت ها  و حوادث غیر مترقبه  سایت عملیاتی ساخت سکوهای طرح رشادت و

آثار آن بر روی جنبه های زیست محیطی

فعالیت ها

آلودگی

 آ ب

آلودگی

 هوا

آلودگی

 خاک

آلودگی

صوتی

پسماند

اثر بر روی

 سلامت انسان

1

 حمل ونقل لوله و تجهیزات

-

*

*

*

-

*

2

 بلند کردن و جابجا کردن لوله ها و تجهیزات

-

*

*

*

-

*

3

گوجگاری (فعالیت آماده سازی محل جوشکاری جهت تکمیل فرآیند جوش )

-

*

*

*

*

*

4

ساب زدن و استفاده از دستگاه سنگ برش

-

*

*

*

*

*

5

عایق کاری لوله ها

-

*

*

-

*

*

6

تولید و توزیع استیلن

*

*

*

-

*

*

7

تست فشار (هیدروتست)

-

*

*

*

-

*

8

داربست بندی

-

-

-

-

*

*

9

احداث و ترمیم را ه های دسترسی

*

*

*

*

*

*

10

پی کنی ، شمع کوبی، کف سازی و فشرده سازی خاک

*

*

*

*

*

*

11

انبارش تجهیزات ، لوله ها ، کالاها و مواد شیمیایی

-

*

*

*

*

*

12

رنگ آمیزی

-

*

*

*

*

*

13

تنش زدایی

-

*

*

-

*

*

14

بلاستینگ( sand blast )

-

*

*

*

*

*

15

حوادث ثانویه شامل آتش سوزی و انفجار ناشی از پروژه های مجاور

*

*

*

*

*

*

16

حمل و نقل دریایی و تخلیه بار

*

*

*

*

*

*

17

تست مخازن گازوئیل

-

*

*

*

-

*

18

اجرای شبکه های برق رسانی

-

-

-

-

*

*

19

تولید زباله

*

*

*

-

-

-

20

تولید فاضلاب

*

*

*

-

-

-

21

تخلیه اضطراری محل در شرایط اضطراری

*

-

*

*

-

*

22

رادیوگرافی صنعتی [5]

*

*

*

-

*

*

23

تست های غیر مخرب

-

*

*

-

*

*

24

جوش کاری ، برش کاری الکترود و گرمکاری الکترود

-

*

*

*

*

*

25

برش دستی هوا و گاز ، مونتاژکاری

-

*

*

*

*

*

26

کار در محوطه بسته

-

*

*

*

*

*

27

عملیات زنگ زدایی

-

*

*

*

*

*

28

نجاری و برش کاری چوب

-

*

*

*

*

*

29

فضای سبز و باغبانی

*

-

*

*

*

*

30

برش کاری پالپ پشم شیشه

-

*

*

*

*

*

31

تعمیر ماشین آلات و مگانیکی

-

*

*

-

-

-

32

پخت و پز

*

*

-

*

*

*

33

اطفاء حریق

*

*

*

-

*

*

34

سوزاندن زباله

-

*

*

*

*

*

35

تولید پسماند و دپوی ضایعات صنعتی

-

*

*

*

-

*

36

استفاده از وسایل نقلیه سنگین و سبک در سایت و جاده

-

*

*

*

-

*

37

زندگی اقماری، فعالیت های کاری در خشکی و سایت عملیاتی

-

*

*

-

*

*

38

امور درمانی

-

-

-

-

*

*

39

حمل و نقل دستی بار

-

-

-

-

*

-

40

بازید کنندگان در سایت

-

-

-

-

-

*

41

تست های مخرب  [6]MT و PT [7]

-

*

-

-

*

*

42

وقوع جنگ و زلزله و موج بلند (سونامی)

*

*

*

*

*

*

43

تست های التراسونیک و  phase array

-

*

-

-

*

*

 

 

پس از تعیین فعالیت‌ها و شناسایی آثار آلودگی هوا، خاک، آب، صوت، پسماند و مصدومیت و جراحت ناشی از فعالیت‌های مذکور به منظور کمی سازی ریسک حاصل از این فعالیت‌ها جداول اهمیت، اثر و تناوب رخداد به شرح زیر تهیه گردید.

 


 

جدول 2-  جداول اهمیت ،اثر و تناوب رخداد  فعالیت بر جنبه های محیط زیستی

شاخص عددی

اهمیت

اثر

تناوب

1

هرگز یا به مقداری که قابل چشم پوشی است در محیط زیست توزیع می شود

اثر آن خارج از کنترل واحد است

هرگز یا بالاتر از یک بار در سال

2

بسیار کم در محیط زیست توزیع می شود

تاثیر کمی دارد

هر سال تا 3 سالی یک بار

3

به میزان متوسط در محیط زیست توزیع می شود

تاثیر متوسطی دارد

هر ماه تا سالی یک بار

4

توزیع زیادی در محیط زیست دارد

تاثیر زیادی دارد

هر هفته تا ماهی یک بار

5

توزیع آن کاملاً به محیط زیست وابسته است

مستقیماً تاثیر دارد

هر روز تا هفته ای یک بار

 


سپس مقدار عددی ریسک محیط زیستی فعالیت‌های انجام شده در فاز ساخت پروژه رشادت محاسبه و درجه ریسک آنان با  ماتریس شماره 1 مقایسه گردید. بر اساس این ماتریس ریسک ها به  ۳ دسته ریسک های کم با رنگ سبز، ریسک های متوسط با رنگ زرد  و ریسک های بالا با رنگ قرمز طبقه بندی شدند.


 

ماتریس 1- طبقه بندی انواع ریسک براساس درجه اهمیت ، اثر و تناوب رخداد

تناوب

۵

۴

۳

۲

۱

اهمیت

       اثر

۱

۵

۴

۳

۲

۱

۱

۲

۲۰

۱۶

۱۲

۸

۴

۲

۳

۴۵

۳۶

۲۷

۱۸

۹

۳

۴

۸۰

۶۴

۴۸

۳۲

۱۶

۴

۵

۱۲۵

۱۰۰

۷۵

۵۰

۲۵

۵

 

 

 

 

 

 

ریسک کم            ریسک متوسط          ریسک بالا

 


محاسبه درجه ریسک براساس درجه اهمیت، اثر، تناوب رخداد به شرح ذیل می باشد:

الف)ریسک‌های کم : 14- 1

ب)ریسک‌های متوسط : 79- 15 

ج)ریسک‌های زیاد :  125- 80

پس از تعیین نوع ریسک ها، لیست کاملی از اقدامات کنترلی وکاهش دهنده مقادیر و سطوح ریسک تدوین و در جلسه کارشناسی به بحث گذاشته شد، و بهترین اقدامات توسط کلیه کارشناسان انتخاب و لیست آن به تأیید تیم ارزیابی ریسک رسید، تا در جهت اجرای فعالیت های لازم به منظور کاهش مخاطرات محیط زیستی به مدیر پروژه اعلام گردد و در پایان میزان ریسک پس از ارایه اقدامات اصلاحی به صورت کمی محاسبه گردید.

 

یافته  هــای تحقیق در قسمت ارزیابـی و مدیریت ریسک های  محیط زیستی طرح

مقادیر ریسک های  محیط زیستی  پروژه  براساس یافته های میدانی از بازید به عمل آمده و جلسات کارشناسی مرتبط به شرح جدول 3 ارایه شده است.

 

 

 

 


جدول 3-مجموعه ریسک های محیط زیستی ناشی از فعالیت های پروژه قبل و پس اقدامات اصلاحی

ردیف

فعالیت

برآور میزان ریسک قبل از اقدامات اصلاحی

برآورد میزان ریسک پس از  اقدامات اصلاحی

درصد کاهش مقادیر ریسک

1

حمل و نقل لوله ها و تجهیزات

98

36

3/63%

2

بلند کردن و جابجا کردن لوله ها وتجهیزات

98

36

3/63%

3

استفاده از وسایل نقلیۀ سبک  سنگین در سایت و جاده

98

36

3/63%

4

گوجکاری

63

28

56%

5

ساب زدن و استفاده از دستگاه سنگ برش

160

90

75/43%

6

عایق کاری لوله ها

101

30

3/70%

7

تولید و توزیع استیلن

185

76

9/58%

8

تست فشار

89

48

07/40%

9

داربست بندی

42

20

38/52%

10

احداث و ترمیم  را ه های دسترسی

60

22

33/63%

11

پی کنی، شمع کوبی، کف سازی و فشرده سازی خاک

102

64

25/37%

12

انبارش تجهیزات، لوله ها،کالا هاو مواد شیمیایی

158

61

4/61

13

رنگ آمیزی

151

68

97/54%

14

تنش زدایی

162

72

55/55%

15

بلاستینگ

388

152

82/60%

16

حوادث ثانویه شامل آتش سوزی وانفجار   ناشی از پروژه های مجاور

214

204

67/4%

17

وقوع جنگ ، زلزله و موج بلند (سونامی)

214

204

67/4%

18

حمل و نقل دریایی و تخلیۀ بار

80

44

45%

19

تست مخازن گازوئیل

74

40

94/45%

20

اجرای شبکه های برق رسانی

28

7

75%

21

تولید زباله

235

60

47/74%

22

تولید فاضلاب

455

180

44/60%

23

تخلیۀ اضطراری محل

 

50

38

24%

24

رادیو گرافی صنعتی

355

125

79/64%

25

گار با دستگاه برش شامل CNC  (مولر)و مشعل های دستی

116

39

38/66%

26

جوش کاری توسط گاز و برش کاری الکترود در  محیط باز و بسته و

150

45

70%

 

27

برش دستی هوا و گاز مونتاژکاری

190

75

53/60%

28

کار در فضای بسته

264

104

60/60%

29

عملیات زنگ زدایی

158

47

25/70%

30

نجاری و برشکاری چوب

117

45

54/61%

31

فضای سبز و باغبانی

126

43

87/65%

32

برشکاری پالپ پشم شیشه

117

51

33/52%

33

تعمیر ماشین آلات و مکانیکی

240

70

83/70%

34

پخت و پز

215

73

04/66%

35

اطفاء حریق

138

64

62/53%

36

سوزاندن زباله

124

52

06/58%

37

تولید پسماند و دپوی ضایعات صنعتی

204

112

09/45%

38

فعالیت های کاری در خشکی و فعالیت کاری در سایت عملیاتی

317

60

07/81

39

امور درمانی

80

10

5/87%

40

حمل و نقل دستی بار

80

20

75%

41

بازدید کنندگان ازسایت

24

12

50%

42

تست های غیر مخرب  MT و   PT

76

16

95/78%

43

تست های التراسونیک و Phase array

76

20

95/78%

 

 

 

همچنین با توجه به جدول 4 ارزیابی کمی ریسک ها در زمان ساخت نشان می دهد  که 44/23% درصد ریسک ها بین مقادیر عددی  1-14(ریسک کم )، 7/67% درصد ریسک ها بین مقادیر عددی 15-79 (ریسک متوسط ) و86/8 %درصد ریسک ها دارای مقادیر ریسک 80 به بالا می باشد.

 

 

 

جدول 4- میزان و نوع ریسک های محیط زیستی پروژه در زمان ساخت

طبقه بندی ریسک ها

تعداد ریسک های زیست محیطی موجود در فاز ساخت

ریسک های کم (1-14)

45

ریسک های متوسط (15-79)

130

ریسک های زیاد (80-125)

17

مجموع

192

 

 

 

 

 

 

 

 

 همچنین با توجه به راهکارهای مدیریتی ارایه شده در این مرحله به جهت حذف،کاهش و کنترل مقادیر ریسک محیط زیستی، ارزیابی مجددی از  مقادیر ریسک پروژه پس از اقدامات اصلاحی به عمل آمده و تعداد ریسک های موجود در پروژه پس از اقدامات اصلاحی به شرح جدول 5 تغییر یافت .


 

جدول 5- جدول ارزیابی کمی ریسک های محیط زیستی پروژه در زمان ساخت پس از اقدامات اصلاحی

طبقه بندی ریسک ها

تعداد ریسک های محیط زیستی موجود در فاز ساخت

ریسک های کم (1-14)

137

ریسک های متوسط (15-79)

55

ریسک های بالا (بزرگتر از 80)

-

مجموع

192

 

 


 

 

 

 

 

 

با توجه به جدول 5 ارزیابی کمی ریسک های محیط زیستی پروژه در زمان ساخت پس از اقدامات اصلاحی نشـان می دهد 35/71 درصد ریسک ها ی محیط زیستی مرحله ساخت ریسک های کم هستند و 65/28 درصد ریسک ها، ریسک های متوسط(15-79 ) و 100 درصد ریسک های بالا پس از اقدامات اصلاحی حذف شدند

 

 

 

جدول 6- پیش بینی مقادیر درصد تغییرات ریسک های پروژه در فاز ساخت پس از اقدامات اصلاحی

طبقه بندی ریسک ها

درصد تغییرات ریسک های زیست محیطی

  موجود در فاز ساخت

درصد افزایش ریسک های کم پس از اقدامات اصلاحی(1-14)

15/67%

درصد کاهش ریسک های متوسط پس از اقدامات اصلاحی(15-79)

69/57%

درصد کاهش ریسک های زیاد پس از اقدامات اصلاحی(بزرگتر از80)

100%

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به جدول 6 تعداد ریسکهای محیط زیستی کم فاز ساخت پس ازاقدامات اصلاحی از 45مورد به 137 مورد افزایش یافت که نشان دهنده افزایش15/67% ریسک های کم پس از اقدامات اصلاحی می باشد، همچنین تعداد ریسک های محیط زیستی متوسط در فاز ساخت پس از اقدامات اصلاحی از 130مورد به 55 مورد کاهش یافت که گویای کاهش 69/57% تعداد ریسک های  محیط زیستی متوسط در فاز ساخت است و تعداد ریسک های محیط زیستی بالاتر از 80  نیز به صفر رسیده است  که بیانگر کاهش  100% ریسک های  محیط زیستی بالا پس از اقدامات اصلاحی می باشد.

بحث و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات

فاز ساخت یکی از مراحل بسیار پر مخاطره صنعتی است که همراه با آسیب های جزیی تا شدید جانی،مالی ومحیط زیستی می باشد و بخش مهمی از نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن است که اکثر ریسک های محیط زیستی در محدوده ریسک های متوسط(7/67%) می باشند و 44/23% ریسک ها ، ریسک های کم و 86/8% ریسک ها در محدوده ریسک های بالا قرار دارند. اقدامات اصلاحی به منظور کاهش و یا حذف مخاطرات محیط زیستی طرح رشادت به شرح ذیل می باشد.

- اقدامات کنترلی و اصلاحی ریسک های محیط زیستی  فاز ساخت سکوهای  طرح رشادت

-  اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی   حمل و نقل لوله ها و تجهیزات

1- انجام معاینات فنی  2- دریافت گواهینامه سلامت فنی دستگاه .3- انجام تعمیرات و نگه داری وسیله نقلیه به صورت ادواری. 4- ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار به صورت دوره ای. 5- رعایت سرعت مجاز درسایت. 6- استفاده از علایم ایمنی .7- مدیریت مصرف سوخت (رعایت سهمیه بندی مصرف سوخت ).8- استاندارد سوخت گازوییل با استاندارد یورو 4. 9- بازرسی روزانه  HSE از تجهیزات.          10- چیدمان صحیح لوله ها. 11- استفاده از گارد کفی تریلر.12- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد. مقدارعددی ریسک های محیط زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: آلودگی هوا از 30 به 10، آلودگی خاک از 12 به 4 ، آلودگی صوتی از 20 به 10 و مصدومیت و جراحت از 36 به 12  کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 3/63%از میزان ریسک محیط زیستی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  بلند کردن و جابجا کردن لوله ها و تجهیزات

1- قرار دادن فیلتر درون اگزوز. 2- دریافت گواهینامه سلامت فنی دستگاه. 3- انجام تعمیرات و نگه داری وسیله نقلیه به صورت دوره ای. 4- ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار به صورت دوره ای. 5- استفاده از علایم ایمنی. 6- محصور کردن محیط .7- استاندارد سوخت جرثقیل  با استاندارد یورو 4 .8- بازرسی روزانه  HSE از تجهیزات.9- تدوین و اجرای دستورالعمل کار ایمن. 10- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب. 11- ارتباط مناسب بین ریگر و راننده جرثقیل. 12- آموزش اپراتور و راننده .13- داشتن استاندارد ریگری برای ریگر.14- رعایت سیستم  Color coding.15- اطلاع رسانی به پرسنل. 16- صدور مجوز کار. مقدارعددی ریسک های زیست محیطی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی هوا از 30 به 10، آلودگی خاک از 12 به 4 ، آلودگی صوتی از 20 به 10 و مصدومیت و جراحت از 36 به 12  کاهش یافته ، که درمجموع به مقدار 3/63%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

-اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی استفاده از وسایل نقلیه سنگین ،سبک و آمبولانس در سایت و جاده  

1- انجام معاینات فنی 2- دریافت گواهینامه سلامت فنی اتومبیل. 3- انجام تعمیرات و نگه داری وسیله نقلیه به صورت دوره ای. 4- ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار به صورت دوره ای. 5- رعایت سرعت درسایت. 6- استفاده از علایم ایمنی. 7- مدیریت مصرف سوخت (رعایت سهمیه بندی مصرف سوخت ).8- استاندارد سوخت با استاندارد یورو 4 .9-  بازرسی روزانه  HSE از تجهیزات .مقدارعددی ریسک های زیست محیطی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی هوا از 30 به 10، آلودگی خاک از 12 به 4، آلودگی صوتی از 20 به 10 و مصدومیت و جراحت از 36 به 12  کاهش یافته ، که درمجموع به مقدار 3/63%از میزان ریسک محیط زیستی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت گوجکاری

1-  استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد(دستکش ، ایرماف و......).2- تدوین و اجرای دستورالعمل مدیریت پسماند. 3- نظارت و بازرسی دوره ای دستگا ه ها. 4- ارایه آموزش های ایمنی و زیست محیطی لازم. 5- محصور کردن محیط انجام عملیات. 6- به کاربردن هود در محوطه انجام عملیات جهت مکش آلاینده ها و فیوم های ناشی از عملیات. 7- صدور مجوز انجام کار. مقدارعددی ریسک های زیست محیطی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی هوا از 16 به 8 ،آلودگی صوتی از 8 به 4،  مصدومیت و جراحت از 27 به 8  و پسماند از 8 به 4 کاهش یافته ، که درمجموع به مقدار 56/55%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت ساب زدن و استفاده از دستگاه سنگ برش

1- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد(مانند ایرپلاگ ،دستکش ،لباس مناسب،شیلدو..).2- تدوین و اجرای دستورالعمل مدیریت پسماند. 3- تعمیر و بازرسی به موقع دستگاه جهت جلوگیری از افزایش صدا و ارتعاش و همچنین جلوگیری از نشتی.4- ارایه آموزش های ایمنی و زیست محیطی لازم. 5- محصور کردن محیط عملیات. 6- عدم حضور افراد متفرقه در محوطه عملیات. 7- جمع آوری تراشه ها از محیط پس از انجام عملیات(تمیز کردن محوطه انجام کار پس از انجام عملیات).8- ماشین هایی که تولید گردو غبار و ذرات ریز می کنند باید یک سیستم تهویه مناسب بر روی دستگاه تعبیه شود.9- صدور مجوز انجام کار. 10- مقرر کردن ساعت استراحت برای اپراتور در حین انجام کار به منظور کاهش اثرات مضر کار با دستگاه.11- به کارگیری اپراتورهای ماهر. مقدارعددی ریسک های زیست محیطی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی صوتی از 60 به 30، مصدومیت و جراحت از 80 به 45 ، آلودگی هوا از 10 به 5 کاهش یافته ، که درمجموع به مقدار75/43% از میزان ریسک محیط زیستی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت عایق کاری لوله ها

1- محصور کردن محیط عملیات.2- تدوین و اجرای دستورالعمل مدیریت پسماند.3- کار بر روی سطوح نفوذ ناپذیر (بتونی کردن سطح عملیات).4- تدوین و اجرای دستورالعمل های انجام کار به صورت ایمن. 5- ارایه آموزش های ایمنی و زیست محیطی لازم. 6- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد (مانند دستکش ،لباس کار مناسب، ماسک تنفسی و...).7- نصب علایم ایمنی در محل انجام عملیات.8- به کارگیری مواد شیمیایی دارای سمیت کمتر.9- درصورت کار در محیط های محصور استفاده از هود و تهویه مناسب در محل ضروری می باشد.مقدارعددی ریسک های زیست محیطی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی هوا از 27 به 8 ، آلودگی خاک 8 به 4 ، مصدومیت و جراحت از 48 به 12 ، پسماند از 18 به 6 ، که درمجموع به مقدار3/70%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

 - اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت تولید و توزیع استیلن و عبور خط لوله گاز استیلن از جاده و سایر تاسیسات زیر زمینی و روی زمینی

1- نظارت و پایش دورهای دستگاه به منظور  جلوگیری از نشتی دستگاه تولید استیلن. 2- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب توسط اپراتور تولید استیلن. 3- بکارگیری اپراتورهای ماهر.4- بازرسی روزانه  HSE  از  Gaugeها. 5- ممنوعیت مصرف دخانیات و تولید جرقه  در محل مخزن تولید استیلن .6- انباشته کردن ضایعات لجن  در محل به منظور دفن ثانویه. 7- عدم تخلیه پساب ها به آب دریا. 8- استفاده از دستگاه استاندارد تولید استیلن (فلز بدنه دستگاه مقاوم و یکپارچه بوده و از آلیاژ مناسب آهن و فولاد در آن استفاده شود، آلیاژهایی که بیش از 70 % مس داشته باشند یا فلز نقره نباید در تولید گاز استیلن استفاده شود.).9- محصور کردن محیط انجام عملیات و عدم ورود افراد متفرقه به محل. مقدارعددی ریسک های زیست محیطی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی آب از 60به30، آلودگی هوا از 15 به 10 ، آلودگی خاک از 30 به 10 ، مصدومیت و جراحت از 50 به 16، پسماند از 30 به 10 که درمجموع به مقدار9/58%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت تست فشار (هیدروتست)

1- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد(مانند ایرپلاگ و...).2- ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار به صورت دوره ای. 3-  انجام بازرسی جوش قبل از اجرای عملیات. 4- آب مورد استفاده در فعالیت هیدروتست تخلیه و به طور مناسب جمع آوری شود. 5- محصور کردن محیط انجام عملیات و جلوگیری از ورود افراد متفرقه. 6- بازرسی  HSE درحین عملیات و چک کردن مجوز انجام کار توسط مسئول  .HSE7- انجام تعمیرات و نگه داری دوره ای دستگاه ها. 8- نصب علایم ایمنی در محل انجام عملیات.مقدارعددی ریسک های محیط زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی خاک از 18 به 6 ، آلودگی صوتی از 27 به 12، مصدومیت و جراحت از 32 به 18 که درمجموع به مقدار07/40%از میزان ریسک زیست محیطی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت داربست بندی و کار در ارتفاع

1-  رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند. 2- انجام  House keeping  مناسب. 3- داربست بندی ایمن و رعایت مقررات مربوطه و استفاده از وسایل داربست بندی با کیفیت بالا. 4- بازرسی روزانه  HSEبه منظور پاکسازی محل. 5- بازرسی روزانه داربست ها و استفاده از . Scaff tag6- تدوین رویه انجام کار ایمن در ارتفاع. 7- استفاده از  basket  مناسب برای انتقال افراد و وسایل .8- نصب توری بزرگ در زیر محل کار برای جلوگیری از سقوط افراد و اشیاء. 9- به کارگیری افراد ماهر و با تجربه.10- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب بویژه  safety harness. مقدارعددی   ریسک های زیست محیطی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت و جراحت از 32 به 12 و پسماند از 10 به 8 کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار38/52%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت احداث و ترمیم راه های دسترسی

1- گذاشتن فیلتر بر روی دستگاه ها. 2- انجام تعمیرات دوره ای دستگاه ها و صدور گواهی سلامت برای آن ها. 3- چک کردن نشتی دستگاه ها. 4- حضور مسئول  HSE در هنگام انجام عملیات. 5- استفاده از پرچم و علایم ایمنی در محل انجام عملیات. 6- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد برای نفرات درگیر در عملیات (مانند ایرماف و ایرپلاگ و....).7- برقراری ارتباط مناسب  بین پرسنل. 8- تدوین و اجرای برنامه  مدیریت پسماند.مقدارعددی ریسک های زیست محیطی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی آب از 12 به 4، آلودگی هوا از 12 به 2، آلودگی خاک از 8 به 2 ، آلودگی صوتی از 8 به 4 ، مصدومیت و جراحت از 12 به 6 و پسماند از 8 به 4 کاهش یافته،که درمجموع به مقدار33/63%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت پی کنی ، شمع کوبی

1-  استاندارد سوخت گازوئیل با استاندارد یورو 4. 2-  استفاده از فیلتر در روی اگزوز. 3- انجام تعمیرات دوره ای دستگاه ها.4- ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار به صورت سالانه. 5- محصور کردن محیط انجام عملیات. 6- ممنوعیت ورود افراد متفرقه به محیط انجام عملیات. 7- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد (مانند  ear plug و ear muff).8- رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند. 9- صدور مجوز انجام کار(PTW).10- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد مانند ایرماف و ایرپلاگ. مقدارعددی ریسک های زیست محیطی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: آلودگی هوا از 18 به 8، آلودگی صوتی از 50 به 32، مصدومیت و جراحت از 20 به 12 و پسماند از 4 به 2   کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار25/37 از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت انبارش تجهیزات، کالاها  و مواد شیمیایی

1- استفاده از سیستم خنک کننده (cooling system ).2- استفاده از سیستم تهویه مناسب. 3- رعایت  MSDS  ها .4- ارایه آموزش های لازم به کارکنان. 5- نصب سیستم اطفاء حریق مناسب. 6- نصب سیستم  هشدار دهنده دود در انبار.7- رعایت  دستورالعمل چیدمان صحیح انبار.8- انجام تعمیر و نگه داری ادواری تجهیزات.9- تدوین و رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند.10- خروج مواد شیمیایی  تاریخ مصرف گذشته از انبار.11- .بازرسی روزانه  HSE  از انبار.12- به کارگیری پرسنل ماهر و مجرب. 13- استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی مناسب در انبار در هنگام نیاز مانند ایرماف و ایرپلاگ. 14- ممنوعیت ورود افراد متفرقه به انبار. 15- غیر قابل نفوذ کردن کف انبار .16- رعایت سیستم  مدیریتی  .5Sمقدارعددی ریسک های محیط زیستی  حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی هوا از 60 به 20، آلودگی خاک از 9 به 6، آلودگی صوتی از 20 به 5، مصدومیت و جراحت از 24 به 12، پسماند از 45 به 18 کاهش یافته،که درمجموع به مقدار4/61 از میزان ریسک محیط زیستی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت  رنگ آمیزی

1-  آسفالت کردن یا غیر قابل نفوذ کردن زمین منطقه. 2- محصور کردن محیط انجام عملیات.3- استفاده از هود و تهویه موضعی درمحیط های محصور. 4- استفاده از فیلترهای شیمیایی جاذب. 5- بازرسی روزانه  HSE.6- رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند.7- انجام  house keeping  مناسب محل. 8- ممانعت از  ورود افراد متفرقه به محل .9- استفاده از علایم ایمنی مناسب در محل.10- انجام تعمیرات دوره ای دستگاه.11- استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند ماسک تنفسی ،دستکش و لباس کارو ایرماف مناسب و مطابق با استاندارد. مقدارعددی ریسک های محیط زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی هوا از 36 به 16، آلودگی خاک از 16 به 12،آلودگی صوتی از 27 به 12 ،مصدومیت و جراحت از 36 به 16، پسماند از 36 به 16 کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار97/54%از میزان ریسک محیط زیستی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

 - اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت تنش زدایی

1-  محصور کردن محیط عملیات. 2- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد (مانند ماسک تنفسی و....).3- استفاده از علایم ایمنی هشداردهنده. 4- ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار به صورت دوره ای.5- وجود کپسول های اطفاء حریق در محل. 6- انجام  house keeping  مناسب.7- رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند.مقدارعددی ریسک های زمحیط زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: آلودگی هوا از 45 به 24، مصدومیت و جراحت از 45به 24، پسماند از 60 به 12 کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار55/55%از میزان ریسک زیسمحیط زیستی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت سند بلاست

1- محصور کردن محل انجام عملیات. 2- عدم استفاده از سیلیس و ماسه. 3- عدم استفاده دوباره از ضایعات.4- جلوگیری از ورود افراد متفرقه در محل انجام عملیات.5- انجام تعمیرات دوره ای دستگاه ها. 6- بکارگیری اپراتور ماهر. 7- عدم کار اپراتور بیش از 40 دقیقه به طور مداوم .8- کلاه  ایمنی اپراتور سندبلاست باید مجهز به شیلنگ هوارسانی باشد(مطابق استاندارد ).9- تعلیق کار در زمان باد شدید.10- ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار  به طور دوره ای. 11- جمع آوری و دپوی مناسب پسماندها.12- عدم استفاده مجدد از ضایعات.13- انجام  house keeping  مناسب.14- تدوین و اجرای دستورالعمل مدیریت پسماند.15- دوش گرفتن روزانه اپراتور سند بلاست. مقدارعددی ریسک های محیط زیستی  حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی هوا از 45 به 24، مصدومیت و جراحت از 45به 24 ، پسماند از 60 به 12 کاهش یافته،که درمجموع به مقدار55/55%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  حوادث ثانویه

1- تــدویــن رویه . Emergency response2- ارایه آموزش های مربوطه و ثبت سوابق و انجام مانورهای برنامه ریزی شده.3- ارتباط با سازمان های منطقه ای شامل آتش نشانی، بیمارستان های شهر بوشهر و سایر ادارات مرتبط3- خرید ماشین آتش نشانی و برنامه ریزی برای پدافند غیر عامل .4- تعیین  Muster point  ها.5- نصب سیستم اعلام حریق. 5- داشتن درمانگاه مجهز. 6- حضور پزشک در محل. 7- داشتن سیستم آژیر خطر. 8-  برقراری مرکز مدیریت بحران و پرسنلی که باید در آن موجود باشند وعمل کنند.9- شناسایی مناطق خطر.مقدارعددی ریسک های حوادث ثانویه پس از اقدامات اصلاحی بجز در مورد مصدومیت و جراحت که از 50 به 40 کاهش یافت در بقیه موارد ثابت باقی ماندو به میزان 67/4% از مقدار ریسک آن تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  وقوع جنگ ، زلزله و موج بلند (سونامی )

1-  تدوین رویه  Emergency response.2- ارایـــه آموزش های مربوطه و ثبت سوابق و انجام مانورهای برنامه ریزی شده.  3- ارتباط با سازمان های منطقه ای شامل آتش نشانی ، بیمارستان ها ی شهر بوشهر و سایر ادارات مرتبط. 4- هماهنگی با کارفرمایان پروژه به جهت اقدام بر روی  Emergency response  ، خرید ماشین آتش نشانی و برنامه ریزی برای پدافند غیر عامل.  5- تعیین  Muster point  ها .6- نصب سیستم اعلام حریق. 7- داشتن درمانگاه مجهز. 8- حضور پزشک در محل .9- داشتن سیستم آژیر خطر. 10- برقراری مرکز مدیریت بحران و پرسنلی که باید در آن موجود باشند و عمل کنند.11- شناسایی مناطق خطر.مقدارعددی ریسک های جنگ، زلزله و موج بلند (سونامی) پس از اقدامات اصلاحی بجز در مورد مصدومیت و جراحت که از 50 به 40 کاهش یافت در بقیه موارد ثابت باقی ماندو به میزان 67/4% از مقدار ریسک  آن تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت حمل و نقل دریایی و تخلیه بار

1-  استفاده از کشتی های دوجداره به منظور جلوگیری از نشتی و آلودگی دریا. 2- استفاده از فیلتر بر روی دوکش کشتی ها .3- بسته بندی مناسسب محموله ها .4- جمع آوری و بازیافت صحیح زباله ها .5- انجام  house keeping  مناسب.6- ارزیابی عوامل زیان آور محیط زیست .7- بازرسی روزانه  HSE.8- استفاده از جرثقیل مناسب. 9- بازدید دوره ای تجهیزات جرثقیل و توجه به  color codingها .10- محصور کردن محل انجام عملیات و عدم ورود افراد متفرقه به محل. مقدارعددی ریسک های محیط زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی آب از 24 به 12، آلودگی هوا از 8 به 4، آلودگی خاک از 8 به 4، مصدومیت و جراحت از 24 به 12، پسماند از 8 به 4 کاهش یافته،که درمجموع به مقدار45%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی فعالیت تست مخازن گازوئیل

1-  استفاده از دستورالعمل انجام  کار ایمن. 2- محصور کردن محیط انجام عملیات. 3- استفاده از علایم ایمنی و حفاظت کننده های محوطه کاری به میزان کافی. 4- صدور مجوز کار( PTW).5- بازرسی روزانه  HSE.6- تخلیه محیط انجام عملیات .7- ملزم نمودن پرسنل و کلیه کارگران به استفاده از لوازم حفاظت فردی (مانند ایرمــاف و ایــرپلاگ).8- نصب توری هــای بزرگ در زیر محــل کار برای جلــوگیری از سقوط افراد.9- تدوین رویه مناسب انجام کار ایمن. 10- ارایه آموزش های ایمنی مربــوطه و ثبت سوابــق. 11- کالیبراسیون کــردن  gauge  ها. مقدارعددی ریسک های محیط زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی صوتی از18 به 8 و  مصدومیت و جراحت از 32 به 8 کاهش یافته،که درمجموع به مقدار94/45%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت اجرای شبکه برق رسانی

1- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب در هنگام اجرای شبکه برق رسانی (مانند دستکش ولباس کار وکفش   مناسب و مطابق با استانداردو....).2-  آموزش ایمنی در برق. 3- ارزیابی عوامل زیان آور محیط زیست. 4- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار .5- صدور مجوزهای کاری.6- استفاده از رویه ایمنی در برق. 7- محصور کردن محیط اجرای شبکه برق رسانی و عدم ورود افراد متفرقه به محل. 8- House keeping  مناسب محل انجام عملیات. 9- جمع آوری پسماندهای عملیات و خروج آنها از محل .10- استفاده از وسایل و تجهیزات مناسب به منظور اجرای شبکه برق رسانی. 11- بازدید های روزانه  HSE .مقدارعددی ریسک های محیط زیستی  حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت و جراحت از 8 به 2 و پسماند از 20 به 5 کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار75%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت تولید زباله

1-  تعیین مکان مشخص به منظور دپوی زباله. 2- هماهنگی با مراکز ذیصلاح جهت جمع آوری روزانه. 3- استفاده از زباله سوزهای مناسب. 4- تدوین و اجرای دستورالعمل مدیریت پسماند. 5- انجام آزمایشات خاک به منظور تعیین سطح آب های زیرزمینی در منطقه دپوی کردن. 6- درصورت امکان غیر قابل نفوذ کردن زمین در مکان دپوی ضایعـــات صنعتی. 7- نگه داری زباله ها در محیط محصور به منظور جلوگیری از تولید گردو غبار ناشی از باد.8- در دسترس بودن مکان دپوی زباله. 9- تعمیر و نگه داری دوره ای ماشین آلات جمع کننده زباله. 10- قرار دادن  سطل زباله با کاربری ویژه درمکان های مناسب داخل سایت به منظور جدا کردن زباله از مبدا.11- استفاده از سطل زباله سرپوش دار.12- سمپاشی  ماهانه مکان های دپوی زباله .مقدارعددی ریسک های زیست محیطی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی آب از 45 به 10، آلودگی هوا از 45 به 10 ، آلودگی خاک از 45 به 10 و مصدومیت و جراحت از 100 به 30  کاهش یافته،که درمجموع به مقدار47/ 74 % از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

-اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی فعالیت تولید فاضلاب

1- برنامه ریزی به منظور انجام آزمایشات آب و فاضلاب. 2- طراحی سیستم فاضلاب مناسب. 3- نصب  مخازن سپتیک قابل تخلیه.4- در نظر گرفتن مکان های مناسب برای تخلیه فاضلاب. 5- تدوین و اجرای دستورالعمل مدیریت پساب ها. 6- استفاده از سیستم تصفیه پساب ها. 7- بازرسی روزانه  HSE. مقدارعددی ریسک های محیط زیستی  حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی آب از 125 به 45 ، آلودگی هوا از 80 به 45 ، آلودگی خاک از 125 به 45 و مصدومیت و جراحت از 125 به 45  کاهش یافته که درمجموع به مقدار44/60% از میزان ریسک محیط زیستی محیطی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

-  اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  تخلیه اضطراری محل

1-  تدویـن رویه  Emergency response.2- ارایــه آموزش های مربوطه و ثبت سوابق و انجام مانورهای برنامه ریزی شده . 3- ارتباط با سازمان های منطقه ای شامل آتش نشانی، بیمارستان های شهر بوشهر و سایــر ادارات مرتبط4- تعیین  Muster point  ها .5- نصب سیستم اعلام حریق. 6- داشتن درمانگاه مجهز. 7- حضور پزشک در محل.8- داشتن سیستم آژیر خطر. 9- برقراری مرکز مدیریت بحران و پرسنلی که باید در آن موجود باشند وعمل کنند.10- شناسایی مناطق خطر.مقدارعددی ریسک مصدومیت و جراحت حاصل شده ازتخلیه اضطراری محل  پس از اقدامات اصلاحی از 24 به 12کاهش یافته ،که به مقدار24% از میزان مخاطرات حاصل از تخلیه اضطراری محل  با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  رادیوگرافی صنعتی

1- محصور کردن محیط انجام عملیات. 2- انتقال پسماند های source  به مراجع ذیصلاح. 3- داشتن مخازن سپتیک برای اتاق ظهور.     4- صدور مجوز انجام کار. 5- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استـاندارد .6-  ارایـــه آموزش های  ایمنی و محیط زیستی مورد نیاز و ثبت سوابق. 7- انجام عملیات در شب به منظور رفت و آمد کمتر افراد متفرقه. 8- استفاده از علایم هشدار دهنده  مانند چراغ چشمک زن در محل انجام عملیات.9- عایق کردن چاه سپتیک و جلوگیری از ورود فاضلاب اتاق ظهور فیلم رادیواکتیو به فاضلاب سایت.10- دوقفله کردن چاله . source مقدارعددی ریسک های محیط زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: آلودگی آب از 125 به 45 ، آلودگی هوا از 20 به 5 ، آلودگی خاک از 125 به 60 ، مصدومیت و جراحت از 75 به 10 وپسماند از 10 به 5کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار79/64% از میزان ریسک محیط زیستی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  کار با دستگاه برش شامل دستگاه  CNC (مولر)ومشعل های دستی

1-  استفاده از دستگاه مکش موضعی که بر روی  دستگاه برش کاری  نصب می شود.2- استفاده از کلاه برش کاری که مجهز به مخزن هوای تازه می باشد.3- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد.(دستکش ،لباس کار،شیلد،ایرپلاگ و.....). 4- محصور کردن محیط انجام عملیات. 5- جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محیط. 6- کم کردن تعداد ساعات کار کردن  برشکاران به منظورکاهش اثرات زیان آور عملیات. 7- تدوین ورعایت دستورالعمل مدیریت پسماند.8- بازرسی روزانه  HSEاز محل انجام عملیات.9- انجام              house keeping  مناسب. 10- تعمیرات و بازرسی دوره ای دستگاه ها. مقدارعددی ریسک های محیط زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی هوا از 24 به 16، مصدومیت و جراحت از 36 به 4 ، آلودگی صوتی از 20 از 10 ، آلودگی خاک از 20 به 5 و پسماند از 16 به 4کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار38/66% از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

 

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی جوش کاری توسط گاز و برق ،برش کاری الکترود در محیط باز و بسته و گرمکاری الکترود

1- استفاده از مکش موضعی که بر روی دستگاه جوش  کاری. 2- استفاده از کلاه خود جوش کاری که مجهز به مخزن هوای تازه باشد.3- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد (مانند دستکش، ایرماف ، لباس منـاسب و شیلدو....). 4- محصور کردن محیط انجام عملیات.5- جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محیط. 6- کم کردن تعداد ساعات کار کردن  جوشکاران به منظورکاهش اثرات زیان آور عملیات. 7- رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند. 8- بازرسی روزانه  HSEاز محل انجام عملیات. 9- انجام  house keeping  مناسب. 10- بازرسی و تعمیرات دوره ای دستگاه ها به منظور جلوگیری از نشتی دستگاه. مقدارعددی ریسک های محیط زیستی  حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به   ترتیب : آلودگی هوا از 45 به 5 ، آلودگی خاک از 20 به 5 ، آلودگی صوتی از 20 به 10 ، مصدومیت و جراحت از 45 به 20 و پسمانداز 20 به 5 کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار 70%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  برش دستی هوا و گاز ، مونتاژکاری

1-  استفاده از مکش موضعی که بر روی دستگاه برش کاری  نصب می شود.2- استفاده از کلاه خود برش کاری که مجهز به مخزن هوای تازه می باشد.3- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد.(مانند دستکش مناسب و ....).4- محصور کردن محیط انجام عملیات. 5- جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محیط. 6- کم کردن تعداد ساعات کار کردن  برشکاران به منظورکاهش اثرات زیان آور عملیات. 7- رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند.8- بازرسی روزانه . HSE9- انجام house keeping  مناسب. 10- استفاده از مونتاژکاران ماهر. 11- کار بر روی سطوح نفوذ ناپذیر (بتونی کردن سطح عملیات).مقدارعددی ریسک های محیط زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی هوا از 45 به 20 ، آلودگی خاک از 20 به 5 ، آلودگی صوتی از 45 به 30 ، مصدومیت و جراحت از 60 به 15و پسماند از 20 به 5 کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار53/60% از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  کار در محوطه بسته

1-  بکارگیری تجهیزات حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد. 2- پایش هوای فضای داخل. 3- نصب سیستم هوارسانی  مناسب در محل. 4- عمل تهویه قبل از شروع فعالیت در محل انجام گیرد.5- اندازه گیری مداوم  اتمسفر محل در حین انجام عملیات(هر 15 دقیقه یک بار).6- اندازه گیری اتمسفر محل یک ساعت قبل از شروع  عملیات. 7- بازرسی و تعمیرات دوره ای  تجهیزات مورد استفاده.  8- وجود کپسول اطفاء حریق در محل. 9- عدم ورود افراد متفرقه در محل. 10- نصب علایم ایمنی در محل. 11- رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند.12- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد مانند (ایرماف و ایرپلاگ در صورت نیاز ). مقدارعددی ریسک های محیط زیستی  حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی هوا از 64 به 16، آلودگی خاک از 24 به 12 ، آلودگی صوتی از 80 به 36، مصدومس و جراحت از 80 به 36و پسماند از 16 به 4 کاهش یافته،که درمجموع به مقدار60/60%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری ازمخاطرات وکاهش سطوح ریسک محیط زیستی  زنگ زدایی

1- آسفالت کردن یا غیر قابل نفوذ کردن زمین منطقه. 2- محصور کردن محیط انجام عملیات. 3- استفاده از هود در صورت امکان. 4- استفاده از فیلترهای شیمیایی جاذب. 5- بازرسی روزانه . HSE6- تدوین و رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند 7-انجام   house keeping مناسب محل. 8- ممانعت از  ورود افراد متفرقه به محل. 9- استفاده از علایم ایمنی در محل. 10- انجام تعمیرات دوره ای دستگاه ها به منظور جلوگیری از نشت دستگاه ها. 11- بکارگیری وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد(مانند ایرپلاگ و ایرماف، ماسک تنفسی و....).مقدارعددی ریسک های محیط زیستی  حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب : آلودگی هوا از 30 به 10 ، آلودگی خاک از 30 به 10 ، آلودگی صوتی از 20  به 5 ، مصدومیت و جراحت از 48 به 12 و پسماند از 30 به 10 کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار25/70%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی نجاری و برشکاری چوب

1-  استفاده از دستگاه چوب بری دارای تهویه موضعی. 2- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد (مانند ماسک تنفسی ، ایرپلاگ،  دستکش و...).3- عدم ورود افراد متفرقه به محل انجام عملیات. 4- استفاده از یک برس به منظور تمیز کردن گرد و غبار. 5- تعمیر و نگه داری و بازرسی دوره ای دستگاه ها. 6- جمع آوری تراشه ها از کارگاه. 7- تدوین و اجرای دستورالعمل مدیریت پسماند.8- چیدمان درست الوارها. 9- به صورت روزانه پسماندها از محوطه تخلیه شوند.مقدارعددی ریسک های محیط زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی هوا از 27 به 12 ، آلودگی خاک از 12 به 6 ، آلودگی صوتی از 36 به 6 ، مصدومیت و جراحت از 36 به 18 ، پسماند از 6 به 3 کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار54/61%از میزان ریسک محیط زیستی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فضای سبز و باغبانی

1-  به کارگیری کودهای حیوانی. 2- مطالعه و رعایت اطلاعات  برگه های شناسایی ایمنی مواد شیمیایی (MSDS).3- استفاده از دستکش مطابق استاندارد.4- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب (ماسک تنفسی، ایرماف در صورت نیاز مطابق استاندارد.).5- تدوین دستورالعمل  کار صحیح و مناسب.6- استفاده از کفش ایمنی مطابق استاندارد.7- رعایت سیستم مدیریتی5S. 8- استفاده از کلاه ایمنی که می تواند بر محافظت سر از برخورد با شاخه ها و... را بر عهده گیرد.9- استفاده از عینک های حفاظتی سبک و محکم بطوری که کاملاً روی صورت قرار گیرد، می تواند خطر برخورد شاخه ها و... با چشمان را کاهش می دهد.10- ترغیب کارکنان به انجام کار گروهی.11- ترغیب کارکنان به استفاده از وسایل مکانیکی به جای انجام دستی کار.12- رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند. 13- تعمیرات دوره ای دستگاه ها به منظور جلوگیری از نشتی. مقدارعددی ریسک های محیط زیستی این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی آب از 60 به 10 ، آلودگی هوا از 12 به 6 ، آلودگی خاک از 18 به 12 ، آلودگی صوتی از 12 به 6 ، مصدومیت و جراحت از 12 به 6 و پسماند از 12 به 3 کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار87/65%از میزان ریسک زیست محیطی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  برشکاری پالپ پشم شیشه

1-  استفاده از دستگاه برش پشم شیشه دارای تهویه موضعی. 2- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد (مانند ماسک تنفسی ، دستکش ، ایرماف و...).3- عدم ورود افراد متفرقه. 4- استفاده از برس به منظور تمیز کردن گرد و غبار. 5- تعمیر و نگه داری و بازرسی دوره ای دستگاه ها. 6- جمع آوری باقی مانده پشم شیشه  از کارگاه .7- تدوین و اجرای دستورالعمل مدیریت پسماند.8- چیدمان صحیح پشم شیشه ها.  9- به صورت روزانه پسماندها از محوطه تخلیه شوند. مقدارعددی ریسک های محیط زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی هوا از 27 به 12 ، آلودگی صوتی از 36 به 6 ، مصدومیت و جراحت از 36 به 18 و پسماند از 6 به 3کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار33/52%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی تعمیر ماشین آلات و مکانیکی

1-  بتونی کردن سطح محوطه کار (غیر قابل نفوذ کردن محوطه انجام عملیات ).2- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب (مانند  ایرپلاگ و ایرماف مطابق استاندارد).3- رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند. 4- خروج ضایعات از محل  به صورت هفتگی. 5- ممانعت از  ورود افرد متفرقه به محل. 6-  استفاده از فن و تهویه مناسب در محل انجام عملیات.7- استفاده از ماسک تنفسی استاندارد در صورت لزوم توسط تعمیرکاران. مقدارعددی ریسک های زیست محیطی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی هوا از 45 به 5 ، آلودگی خاک از 45 به 5 ، آلودگی صوتی از 45 به 20 ، مصدومیت و جراحت از 45 به 10 و پسماند از 60 به 30 کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار83/70%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  پخت و پز

1- اندازه گیری خروجی فاضلاب آشپزخانه به صورت روزانه. 2- رعایت مدیریت پسماند.3- نگه داری بسکت های درب دار در محل آشپزخانه .4- نظافت روزانه آشپزخانه. 5- استفاده از هود های مناسب و استاندارد.6- ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار به صورت دوره ای. 7- استفاده از fan  های مناسب و مطابق با استاندارد. 8- خروج پسماندهای آشپزخانه به صورت روزانه .9- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب  و مطابق با استاندارد. 10- انجام بازرسی و تعمیرات دوره ای دستگاه ها. 11- بازدید روزانه  HSE   از آشپزخانه .12- جلوگیری از ورود افراد متفرقه به آشپزخانه.مقدارعددی ریسک های محیط زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی آب از 60 به 20 ، آلودگی هوا از 20 به 5 ، آلودگی صوتی از 45 به 20 ، مصدومیت و جراحت از 60 به 18 و پسماند از 30 به 10 کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار04/66%از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  اطفاء حریق

1-  پس از عملیات اطفاء حریق پرسنل واحد مربوطه با هماهنگی و نظارت سرپرست کارگاه نسبت به پاکسازی محیط اقدام نموده و کلیه ضایعات بصورت ایمن جمع آوری شده و به محل نگه داری ضایعات برده شود.2- ارایه آموزش های لازم برای جلوگیری از سقوط پرسنل.3- استفاده از نردبان های قلاب دار.4- نصب توری های بزرگ در زیر محل.5- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد مانند تجهیزات تنفسی، دستکش و لباس مناسب وایرماف یا ایرپلاگ .6- انجام تعمیرات دوره ای دستگاه ها .7- اجرای  دستورالعمل مدیریت پسماند. 8- جمع آوری ضایعات و خروج از محل پس از انجام عملیات و پاکسازی محیط انجام عملیات.9- استفاده از پرسنل آموزش ماهرو مجرب.مقدارعددی ریسک های محی زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی آب از32 به 12 ، آلودگی خاک از 32 به 12 ، آلودگی صوتی از 18 به 12 ، مصدومیت و جراحت از 32 به 12 و پسماند از 12 به 4کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار62/53% از میزان ریسک محیط زیستی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی سوزاندن زباله

1- در نظر گرفتن محل مناسب برای نصب و راه اندازی  Burn pit  و  Incinerator.2- توجه به جهت وزش باد به صورت دوره ای در محل نصب.3- نصب فیلتر بر روی دودکش ها .4- وجود تجهیزات اطفاء حریق در محل. 5- خارج کردن پسماندهای باقی مانده از محل و ارتباط با شهرداری به منظور خروج آنها.6- غیر قابل نفوذ کردن زمین  محل نصب  Burn pit  و Incinerator .مقدارعددی ریسک های محیط زیستی  حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی آب از 16 به 4، آلودگی هوا از 36 به 16 ، آلودگی خاک از 16 به 4 ، مصدومیت و جراحت از 24 به 8 و پسماند از 16 به 4 کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار06/58%از میزان ریسک محیط زیستی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  تولید پسماند و دپوی ضایعات صنعتی

1- رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند.2- قرار داد با مراکز ذیصلاح  به منظور خروج هفتگی ضایعات صنعتی از محل سایت .3- دپوی این ضایعات در مکان مناسب ( زمین های غیر قابل نفوذ و جاهایی که سطح آب زیرزمینی بالا نباشد).4- توجه به قوانین و مقررات بهداشتی در هنگام دپوی این گونه ضایعات.5- ضایعات در مکان های سرپوشیده جمع آوری شوند.6- استفاده از کارگران آموزش دیده و آشنا به کار پسماند و روش های برخورد با شرایط اضطراری و کمک های اولیه. 7- بازرسی روزانه  HSE  از محل دپوی موقت. مقدارعددی ریسک های محیط زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی آب از 24 به 8 ، آلودگی هوا از 100 به 64 ، آلودگی خاک از 24 به 8  و مصدومیت و جراحت از 36 به 12 کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار09/45%از میزان ریسک محیط زیستی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی  فعالیت های کاری در سایت

1- تشکیل پرونده بهداشتی برای کلیه افراد. 2- انجام معاینات ادواری. 3- فراهم سازی امکان تفریحات سالم. 4- سمپاشی اماکن مسکونی براساس برنامه زمان بندی شده.5- برنامه ریزی به منظور انجام واکسیناسیون. 6- وجود بسکت های  درب دار جمع آوری پسماند در محل. 7- خروج پسماند به صورت روزانه از محل. 8- قرار داد با شهرداری به منظور جمع آوری پسماندهای سایت به صورت روزانه.9- رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند.10- بررسی و آزمایشات آب مصرفی منطقه به صورت روزانه و اعلام نتایج به  مدیریت پروژه ، پزشک منطقه و مسئول  HSEو اقدام مسئولین به منظور برطرف کردن هرگونه وضعیت غیر متعارف آب مصرفی. مقدارعددی ریسک های محیط زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی آب از 80 به 10 ، آلودگی هوا از 45 به 20 ، آلودگی خاک از 64 به 10 ، مصدومیت وجراحت از 48 به 12 و پسماند از 80 به 10 کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار07/ 81از میزان ریسک محیط زیستی  این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی فعالیت امور درمانی

1-  رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند به منظور خروج و دفع ضایعات بیمارستانی از محل سایت. 2- آموزش به پرسنل به منظور کاهش رفتارهای  پرخطر.3- استفاده از پرسنل ماهر.4- استفاده از دستکش های مقاوم در برابر عوامل بیولوژیک.5- پوشیدن لباس مخصوص پزشکی.6- شستن مرتب دست ها.7- زدن ماسک.8- به موقع استریل کردن وسایل و تجهیزات درمانگاه.مقدارعددی محیط زیستی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت وجراحت از 40 به 5 و پسماند از 40 به 5 کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار5/87% از میزان ریسک محیط زیستی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی حمل و نقل دستی بار

1-  استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب(مانند دستکش ،کفش و کلاه ایمنی مناسب و مطابق با استاندارد ). 2- آموزش انجام کار ایمن به کارکنان. 3- آموزش انجام کار به صورت گروهی .4- آموزش کمک گیری از وسایل مکانیکی در هنگام حمل بار. 5- بازرسی های روزانه  HSE.6- استفاده از نفر راهنما .7- ممنوعیت تردد در شب.8- ممنوعیت تردد به تنهایی. 9- استفاده از علایم ایمنی .مقدارعددی ریسک مصدومیت و  جراحت حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی از 80 به 20کاهش یافته ، که به مقدار 75%از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی بازدیدکنندگان از سایت

1- بازدید کنندگان باید توسط مسئول  HSE   سایت همراهی شوند.2- از انجام رفت و آمدهای غیر ضروری جلوگیری شود.3- ارایه آموزش های کوتاه مدت ایمنی به بازدید کنندگان و ثبت سوابق. 4- ارایه کتابچه آموزشی به بازدید کنندگان. 5- صدور مجوز بازدید از سایت. 6- توزیع وسایل حفاظت فردی مناسب به بازدید کنندگان از سایت(مانند کفش ، کلاه و عینک ایمنی). 7- معرفی مکان هایMuster point  به بازدید کنندگان از سایت. 8- استفاده از لباس یا کلاه با رنگ متفاوت به منظور شناسایی افراد ثالث به وسیله کارکنان و پرسنل سایت.9- صدور برگه ورود و خروج توسط حراست برای بازدید کنندگان از سایت. مقدارعددی ریسک مصدومیت و  جراحت حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی از 24 به 12کاهش یافته ، که به مقدار 50%از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی تست های غیر مخرب MT و PT

1-  استفاده از ماسک تنفسی مناسب و مطابق با استاندارد. 2- استفاده از وسایل و تجهیزات حفاطت فردی  مناسب و مطابق با استاندارد مانند دستکش ایمنی. 3- رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند. 4- عدم حضور افراد متفرقه در محل انجام عملیات. 5- خروج ضایعات حاصل از تست از محل. 6- بازدید مسئول  HSE از محل انجام عملیات. مقدارعددی ریسک های زیست محیطی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی هوا از 24 به 8،مصدومیت وجراحت از 36 به 4 و پسماند از 16 به 4کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار95/78%از میزان ریسک محیط زیستی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک محیط زیستی تست های  Ultrasonic  و  Phase array

1- رعایت دستورالعمل مدیریت پسماند. 2- استفاده از دستکش ایمنی مناسب و مطابق با استاندارد.3- استفاده از ماسک تنفسی مناسب و مطابق با استاندارد. 4- عدم ورود افراد متفرقه به محل انجام عملیات.مقدارعددی ریسک های زیست محیطی حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آلودگی هوا از 24 به 8،مصدومیت وجراحت از 36 به 4 و پسماند از 16 به 4کاهش یافته ،که درمجموع به مقدار95/78%از میزان ریسک محیط زیستی این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.

همچنین پیشنهاد میگردد به منظور ارتقای سیستم زیست محیطی  سایت عملیاتی صدرا  موارد زیر لحاظ گردد:

- پیشنهاد می گردد بمنظور ارتقای سیستم مدیریت زیست محیطی به طور مستمر کنترل و پایش زیست محیطی توسط متخصصان

- محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست منطقه انجام گیرد و سیستم جریمه زیست محیطی توسط سازمان های مذکور برقرار گردد .

-  اقدامات اصلاحی مربوطه برای ریسک های  فعالیت ها سریعاً اجرایی گردد.

-  برای کلیه فعالیت های جدید سریعاً ریسک مربوطه ملحوظ و مورد بررسی قرار گیرد.

 

منابع

 1. هاشمی، سید ابراهیم، خسروی فرد، سام، گورگیز، پولین، نیامیر، آیدین، سال ۱۳۸۵، آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست، گروه مهندسین مشاور معمار  شهر ساز .
 2. ابراهیمی، سهیلا، شایگان، جلال، ملکوتی،محمد جعفر، اکبری، علی، سال ۱۳۹۰، ارزیابی زیست محیطی و سنجش برخی شاخص های مهم آلودگی نفتی در اراضی محدوده پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس ،مجله محیط شناسی، شماره ۳۷، صفحه ۱۸-۹.
 3. کرباسی، عبدالرضا، سخاوت جو، محمد صادق، منوری، سید مسعود  یعقوبی نژاد، پرگل، سال ۱۳۸۸، بررسی سیستم مدیریت محیط زیست در منطقه نفتی دارخوین و ارایه راهکار جهت بهبود عملکرد آن، دوازدهمین همایش بهداشت محیط ایران، دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی .
 4. استاندارد ایران – ایزو ۱۴۰۰۱، موسسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .
 5. دانا، تورج ، اسفند 1386، بررسی مخاطرات و ارزیابی ریسک HSE 5-  فاز ساخت تا تولید طرح ها و  پروژه های در حال توسعه صنعت نفت و گاز (مطالعه موردی طرح NGL سیری،شرکت نفت فلات قاره ایران)، دومین همایش ملی و مهندسی ایمنی و مدیریت . HSE
 6. کاظم، پورلنگ، فاطمه ، داداش زاده ، بهروز ، 1384، مدیریت ریسک پروژه ها با تمرکز برپروژه های ساخت ، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
 7. ساجدی، سید حسام الدین، سال 1386، بررسی حرکات تکتونیکی بخش گسل کازرون برازجان با استفاده از خطوط ارزه نگاری ، سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.
 8. میرجلیلی، سید علی اصغر، میرجلیلی ، سیدعلیرضا، 1388، اصول و مبانی ارزیابی و مدیریت ریسک در محیط زیست (جلداول)، نشر اندیشمندان یزد.
 9. جوزی، سیدعلی، ایرانخواه، م ، 1388، ارزیابی ریسک محیط زیستی لوله های نفتی با استفاده از روش AHP ، مجله محیط شناسی دانشگاه تهران .
 10. محرم نژاد، ناصر، سالار حسینی، یلدا، 1390، ارزیابی و تدوین مدیریت ریسک زیست محیطی به دو روشFM&EA وWhat ifو مقایسه این دوروش در خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران، فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، شماره 1.
 11. نصیری، پروین، علیزاده، سید شمس الدین، گلبابایی، فریده، شاه طاهری، سیدجمال الدین،1384، شناسایی و ارزیابی خطرات موجود و بالقوه در یک شرکت تولیدی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هشتم، شماره4.
 12. همتی، پریناز، امیدی، وایقان،۱۳۸۳، آنالیز حوادث دریایی و بررسی روش های مبارزه با حریق برای سکوهای منطقه خلیج فارس، اولین همایش ملی ایمنی در بنادر.
  1. Veitch, B, Khan, F, Attwood, D., 2006. Can we predict occupational accident frequency. Elsevier journal, pp208-221.
  2. Introduction environmental regulatory frame work s for off shore oil and gas industry ,December 2003 .
  3. www.wikipedia.com
  4. www.kavoshpfg.com
  5. www.bushehr met.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1- دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست  دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات)

2- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی

3- رئیس ایمنی شرکت نفت فلات قاره ایران

4- RPN: Risk Priority Number

1- Radiography testing (RT(

2- Magnetic Test

3- Penetration Test

هاشمی، سید ابراهیم، خسروی فرد، سام، گورگیز، پولین، نیامیر، آیدین، سال ۱۳۸۵، آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست، گروه مهندسین مشاور معمار  شهر ساز .
ابراهیمی، سهیلا، شایگان، جلال، ملکوتی،محمد جعفر، اکبری، علی، سال ۱۳۹۰، ارزیابی زیست محیطی و سنجش برخی شاخص های مهم آلودگی نفتی در اراضی محدوده پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس ،مجله محیط شناسی، شماره ۳۷، صفحه ۱۸-۹.
کرباسی، عبدالرضا، سخاوت جو، محمد صادق، منوری، سید مسعود  یعقوبی نژاد، پرگل، سال ۱۳۸۸، بررسی سیستم مدیریت محیط زیست در منطقه نفتی دارخوین و ارایه راهکار جهت بهبود عملکرد آن، دوازدهمین همایش بهداشت محیط ایران، دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی .
استاندارد ایران – ایزو ۱۴۰۰۱، موسسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .
دانا، تورج ، اسفند 1386، بررسی مخاطرات و ارزیابی ریسک HSE 5-  فاز ساخت تا تولید طرح ها و  پروژه های در حال توسعه صنعت نفت و گاز (مطالعه موردی طرح NGL سیری،شرکت نفت فلات قاره ایران)، دومین همایش ملی و مهندسی ایمنی و مدیریت . HSE
کاظم، پورلنگ، فاطمه ، داداش زاده ، بهروز ، 1384، مدیریت ریسک پروژه ها با تمرکز برپروژه های ساخت ، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
ساجدی، سید حسام الدین، سال 1386، بررسی حرکات تکتونیکی بخش گسل کازرون برازجان با استفاده از خطوط ارزه نگاری ، سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.
میرجلیلی، سید علی اصغر، میرجلیلی ، سیدعلیرضا، 1388، اصول و مبانی ارزیابی و مدیریت ریسک در محیط زیست (جلداول)، نشر اندیشمندان یزد.
جوزی، سیدعلی، ایرانخواه، م ، 1388، ارزیابی ریسک محیط زیستی لوله های نفتی با استفاده از روش AHP ، مجله محیط شناسی دانشگاه تهران .
محرم نژاد، ناصر، سالار حسینی، یلدا، 1390، ارزیابی و تدوین مدیریت ریسک زیست محیطی به دو روشFM&EA وWhat ifو مقایسه این دوروش در خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران، فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، شماره 1.
نصیری، پروین، علیزاده، سید شمس الدین، گلبابایی، فریده، شاه طاهری، سیدجمال الدین،1384، شناسایی و ارزیابی خطرات موجود و بالقوه در یک شرکت تولیدی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هشتم، شماره4.
همتی، پریناز، امیدی، وایقان،۱۳۸۳، آنالیز حوادث دریایی و بررسی روش های مبارزه با حریق برای سکوهای منطقه خلیج فارس، اولین همایش ملی ایمنی در بنادر.
Veitch, B, Khan, F, Attwood, D., 2006. Can we predict occupational accident frequency. Elsevier journal, pp208-221.
Introduction environmental regulatory frame work s for off shore oil and gas industry ,December 2003 .
www.bushehr met.ir