مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در فاز ساخت سکوهای نفتی و ارایه راهکارهای مدیریتی بهبود (مطالعه موردی فاز ساخت سکوهای میدان نفتی رشادت )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران *(مسئول مکاتبات)

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی

3 رئیس ایمنی شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده

با توسعه صنایع و رشد تکنولوژی مسئله ریسک در صنعت و تنوع مخاطرات بطور چشمگیری افزایش یافته است.در چند دهه اخیر وقوع حوادث هولناکی مانند بوپال هند، سوسو ایتالیا، فلکسیبر انگلستان و همچنین شدت زیان های جانی و مالی سوانح در صنایع مختلف اهمیت شناسایی مخاطرات و کنترل ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی را دو چندان نموده است. یک سیستم مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را در شناسایی، حذف و یا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با مسایل بهداشتی و ایمنی شغلی و حفظ سلامت کارکنان  یاری می نماید. تحقیق پیش روی با هدف کاهش اثرات سوء ریسک های ایمنی ، بهداشت شغلی و ارایه راهکارهای مدیریتی به منظور ارتقاء و بهبود این سیستم در فاز ساخت سکوهای میدان نفتی رشادت (متشکل از 4 سکوی  Q4،  W0، W4، P4) واقع در جزیره صدرای بوشهر انجام پذیرفته است. به منظور اجرای این مطالعه ابتدا با استفاده از بازدیدهای میدانی  فعالیت های موجود در سایت عملیاتی به طور کامل شناسایی و در کاربرگ  JHA[1] که مطابق روش اجرایی استاندارد   [2]OSHA3071 تهیه شده بود درج گردیدند . سپس با استفاده از روشFM&EA [3] و سه فاکتور احتمال وقوع ، احتمال کشف، شدت و براساس نظر متخصصان عدد الویت ریسک برای هر یک از فعالیت ها محاسبه و در کاربرگ  FMEA درج گردید. با استفاده از روش فوق میزان ریسک های کم 7/62% ریسک های متوسط 6/31% و ریسک های بالا 7/5% بودند که پس از اقدامات اصلاحی و ارایه راهکارهای مدیریتی توسط متخصصان ریسک های کم به میزان 6/30% افزایش، ریسک های متوسط و ریسک های بالا به ترتیب 72% و 53% کاهش یافتند.4-Job Hazard Analysis


5- Occupational Safety Healthy Adminestration


6- Failure Mode & Effect Analysis

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 22، پاییز 91

 

مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت  شغلی در فاز ساخت سکوهای نفتی و ارایه راهکارهای مدیریتی بهبود (مطالعه موردی فاز ساخت سکوهای میدان نفتی رشادت )

 

 

هدی السادات حسینی  *[1]

Hoda.hosseiny@yahoo.com

تورج دانا  [2]

رضا ارجمندی2

ایمان شیریان پور[3]

 

چکیده

با توسعه صنایع و رشد تکنولوژی مسئله ریسک در صنعت و تنوع مخاطرات بطور چشمگیری افزایش یافته است.در چند دهه اخیر وقوع حوادث هولناکی مانند بوپال هند، سوسو ایتالیا، فلکسیبر انگلستان و همچنین شدت زیان های جانی و مالی سوانح در صنایع مختلف اهمیت شناسایی مخاطرات و کنترل ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی را دو چندان نموده است. یک سیستم مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را در شناسایی، حذف و یا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با مسایل بهداشتی و ایمنی شغلی و حفظ سلامت کارکنان  یاری می نماید. تحقیق پیش روی با هدف کاهش اثرات سوء ریسک های ایمنی ، بهداشت شغلی و ارایه راهکارهای مدیریتی به منظور ارتقاء و بهبود این سیستم در فاز ساخت سکوهای میدان نفتی رشادت (متشکل از 4 سکوی  Q4،  W0، W4، P4) واقع در جزیره صدرای بوشهر انجام پذیرفته است. به منظور اجرای این مطالعه ابتدا با استفاده از بازدیدهای میدانی  فعالیت های موجود در سایت عملیاتی به طور کامل شناسایی و در کاربرگ  JHA[4] که مطابق روش اجرایی استاندارد   [5]OSHA3071 تهیه شده بود درج گردیدند . سپس با استفاده از روشFM&EA [6] و سه فاکتور احتمال وقوع ، احتمال کشف، شدت و براساس نظر متخصصان عدد الویت ریسک برای هر یک از فعالیت ها محاسبه و در کاربرگ  FMEA درج گردید. با استفاده از روش فوق میزان ریسک های کم 7/62% ریسک های متوسط 6/31% و ریسک های بالا 7/5% بودند که پس از اقدامات اصلاحی و ارایه راهکارهای مدیریتی توسط متخصصان ریسک های کم به میزان 6/30% افزایش، ریسک های متوسط و ریسک های بالا به ترتیب 72% و 53% کاهش یافتند.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی، جزیره صدرای بوشهر، میدان نفتی رشادت.

مقدمه


در عصر جدید همراه با پیشرفت شتــابـان صنعت و فن آوری، نگرانی‌های بسیاری در مورد پیامدهای سوء مرتبط با آن که زندگی بشر را تهدید می‌کند، وجود دارد. اثرات تخریبی این پیشرفت‌ها همانند حوادث فیزن (فرانسه)، مکزیکوسیتی، پایپرآلفا (انگلستان) و چرنویل (روسیه) که به صورت فجایع انسانی و آلودگی زیست محیطی  به طور کلی برهم زدن اکوسیستم پدید آمده است، سبب تأمل عمیق تر بشر در پیامدهای عدم رعایت مسایل مدیریت ریسک در فعالیت‌های صنعتی گردیده است. مدیریت ریسک در تعریفی که سازمان ایزو بیان نموده است به عنوان فعالیت‌های هماهنگ شده در جهت کنترل ریسک های سازمان می باشد و مدیریت ریسک سازمان به دنبال ایجاد برنامه‌هایی به منظور کاهش سطوح ریسک می باشد. آنالیز ریسک و خطر که هستۀ اصلی مدیریت ریسک می باشد، بعد از شروع مطالعات ریسک و شناسایی عوامل بالقوه آسیب رسان به منظور تحلیل دقیقتر رویدادهای مخاطره آمیز و بررسی پیامدهای حاصل از آن تأثیر بسزایی در کنترل ریسک ها و کاهش عواقب و آثار آن دارد(1).  در این باره تحقیقات زیادی صورت گرفته است که از آن جمله می توان به مطالعه ای که توسط دیلمقانی و همکاران در سال 1390 با نام ارزیـــابی ریسک هـــای ایمنی فرایند واحد ذوب مس به روش FM&EA انجام گرفته است اشاره کرد. در این بررسی  بیان شده که به علت طیف وسیعی از فرایند های گوناگون که صنعت مس با آن روبرو است پیاده سازی سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و ارتقاء سطح ایمنی کارکنان را در این صنعت الزامی است. در این مطالعه با توجه به هدف تحقیق که شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی کارخانجات ذوب مس و به حداقل رساندن مخاطرات و عوامل بالقوۀ آسیب رسان می باشد از روش FM&EA (تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن) استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا به جمع آوری اطلاعات مربوط به فرایندها از طریق بازدید های میدانی و بررسی دیاگرام های فرایند ها و مصاحبه حضوری با کارشناسان و بررسی گزارش حوادث پرداخته شده ،سپس با استفاده از کاربرگ FM&EA حالات بالقوه خطرو علل احتمالی بروز آن بررسی گردیده است و برای هریک براساس جداول مربوطه شدت اثر، احتمال وقوع و احتمال کشف تعیین شده است. در نهایت با محاسبه   [7]RPN ریسک های با اولویت بالاتر که نیازمند اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بود مشخص گردیده است. در این بررسی در مجموع 9 ریسک با اولویت بالا شناسایی شده  است. تحقیق دیگری در سال 1384 به همت آقای بناساز  با نام مدیریت HSE در سکوهای دریایی نفتی و گازی انجام گرفته است. در این مطالعه به بررسی اجمالی و عمومی مدیریت HSE [8]در سکوهای نفتی و مایعات گازی پرداخت شده است و سپس به طور اختصاصی سکوهای گاز مایع (NGL)[9] ابوذر وبهرگان در حوزه نفتی خلیج فارس را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی و مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در فاز ساخت سکوهای میدان نفتی رشادت انجام پذیرفته است.طرح رشادت شامل ساخت  چهارسکوی W0،Q4،W4 و P4 می باشدکه در میدان نفتی رشادت قرار خواهند گرفت. میدان رشادت (رستم) در خلیج فارس و در 110 کیلومتری جنوب غربی جزیرۀ لاوان به طول جغرافیایی "42و´54و°52 شرقی و عرض جغرافیایی "26و´54و°25 شمالی قرار گرفته است.سایت انتخاب شده جهت ساخت سکوهای طرح رشادت در جزیره صدرا می باشد. جزیره صدرا، جزیره ای است ایرانی در خلیج فارس، این جزیره صنعتی کوچک در شرق شهر بوشهر واقع شده است  و محل استقرار صنایع  کشتی سازی و سکوسازی بوشهر می باشد. از سال 1374 تلاش شد تا ارتفاع این جزیره را دو و نیم متر از سطح دریا بالا آورند تا زمینه برای ساخت تاسیسات مورد نیاز فراهم شود. جزیره صدرا در محاصره آب های کم ژرفا قرار دارد که در جزر تقریباً بدون عمق می گردد. جاده دسترسی جزیره با خاکریزی کردن بر روی قسمت های کم عمق و احداث پلی بر روی مسیر آبی ایجاد شده است. این جاده  دسترسی به منطقه آزاد اقتصادی بوشهر ختم می شود. اقلیم این منطقه گرم و مرطوب می باشد و در فصل تابستان  تحت تاثیر سیستم کم فشار حرارتی صحرای عربستان، افریقـا و کویر ایــران قــرار می گیرد، که این جریان گرم وخشک موجب افزایش دما،  تبخیر و قطع بارندگی جزیره شده ولی در فصل زمستان سیستم کم فشار مدیترانه ای و سودانی و پرفشار شمالی به گونه ای باعث تعدیل یافتن آب و هوای این منطقه می گردد. به علت تداوم وزش باد در این منطقه ساحلی، این منطقه از یک تبادل دمایی و رطوبتی برخوردار است.میانگین دما در این منطقه 25 درجه بالای صفر،رطوبت نسبی 65 درصد و بارندگی 250 میلی متر می باشد. دمای گرم ترین روز سال در آن 42 درجه سانتی گراد و سردترین روز سال 8 درجه سانتی گراد  می باشد(2). در منطقه مورد مطالعه گسل کازرون قرار دارد که تقریباً شمالی جنوبی با امتداد لغزش راست گرد در بخش باختری شهر کازرون گسترش دارد .گسل مزبور در حدود 210 کیلومتر از جنوب کوه دینار در شمال شروع می شود و تا ساحل بوشهر در خلیج فارس ادامه  دارد(3). سایت مورد مطالعه در این تحقیق  شامل 229 نفر پرسنل می باشد که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند. در این پژوهش سعی شده است مشاغل و فعالیت موجود در سایت به طور کامل مورد بررسی و شناسایی قرار گیرندو توان بالقوه آسیب رسان آن ها مشخص گردد تا در جهت مدیریت ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی و نیز کاهش خطرهای  موجود در سایت عملیاتی اقدام گردد.

 

مواد و روش ها 

پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و کنکاش در مقالات به ثبت رسیده در زمینه پژوهش حاضر ابتدا  مشاغلی که در طرح رشادت واقع در سایت عملیاتی شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) موجود بود. بررسی، شناسایی و فهرستی از این مشاغل تهیه گردید. لیست مشاغل موجود در سایت عملیاتی به شرح جدول 1 می باشد.

 

 

جدول 1-  لیست مشاغل موجود در مرحله  ساخت سکوهای  طرح رشادت

ردیف

سمت

ردیف

سمت

ردیف

سمت

ردیف

سمت

ردیف

سمت

ردیف

سمت

1

جوش کار اکسی استیلن

7

مونتاژکار

13

ان دی تی من

19

ساب زن

25

برش کار پشم شیشه

31

تنش زدا

2

جوش کار برق

8

رنگ کار

14

انباردار

20

تسترمن

26

اپراتور جرثقیل سقفی

32

باغبان

3

جوش کار آرگون

9

سند بلاست کار

15

برشکار

21

راننده آمبولانس

27

برق کار

33

پزشک

4

گوجکار

10

داربست بند

16

نجار

22

آشپز

28

رادیوگرافر

34

راننده لیفتراک

5

راننده جرثقیل

11

کارگر ساده

17

پی کن و شمع کوب

23

زنگ زدا

29

راننده ماشین آلات راه سازی

35

پرستار

6

راننده کامیون

12

آتشنشان

18

عایق کار

24

مکانیک

30

راننده وانت

-

-

 

 

سپس بــرای شنــاسایی دقیـق مخاطرات  مشاغل فوق الذکر، هر شغل به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفت. و با استفاده از بازدیدهای میدانی انجام گرفته، مستندات موجود در خصوص حوادث اتفاق افتاده در سایت و مصاحبه با کارشناسان HSE پروژه خطرهای شغل هــای موجود در سایت شناسایی و در کاربــرگJHA  که مطابــق روش اجــرایی استــانــدارد  OSHA 3071   تهیه شده  بود، در قسمت خطر های بالقوه ثبت ‌گردید. در فرمت JHA  تجهیزات مورد نیاز هر شغل، وسایل حفاظتی مورد نیاز براساس استانداردهای رایج و اقدامات اصلاحی لازم نیز برای اصلاح عملکرد شاغل در جهت پیشگیری از حوادث و رخدادهای احتمالی ارایه گردیده است (جدول 2).

 

  

 

جدول 2- کاربرگ   JHA (4)

JOB  HAZARD  ANALYSIS

تاریخ :

عنوان شغل :

موقعیت سایت:

دستورالعمل عمومی :

تجهیزات، ابزارها و کلیه تاسیسات مورد استفاده:

وسایل حفاظت فردی مورد نیاز /پیشنهادی :

توضیح عملیات

خطرات

پیامد

اقدامات اصلاحی / پیشنهادات

 

 

 

 

 


در ادامه پروژه ارزیابی ریسک لازم بود تا تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان متخصص در واحدهای مختلف اجرایی طرح رشادت تشکیل شود. نفرات تیم ارزیابی ریسک در این پژوهش متشکل از کارشناسان HSE ،کارشناس محیط زیست،کارشناس جوش و خوردگی، کارشناس مکانیک و  پزشک بودند،  با توجه به نوع طرح و تعدد فعالیت‌های اجرایی روش FM&EA  به عنوان متد اجرای روش ارزیابی کمی ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی مورد استفاده قرار گرفت و پس از تکمیل کاربرگ JHA برای کلیه فعالیت ها و خطرهای شناسایی شده به منظور برآورد مقادیر کمی ریسک از طریق نظرخواهی از کارشناسان (Brain storming) و با استفاده از جداول مقادیر شدت، احتمال وقوع و احتمال کشف (جداول 3و4) امتیازی تعلق گرفت و عدد الویت ریسک ها طبق فرمول زیر محاسبه و در کاربرگ  FM&EA درقسمت  RPN  قبل از اقدامات اصلاحی درج شدند.

 

 

 

 

 

 

جدول 3-تعیین نرخ احتمال وقوع  خطر در روشFM&EA

 

احتمال رخداد خطر

نرخ احتمال خطر

شاخص عددی

بسیار زیاد

(خطر تقریباً اجتناب ناپذیر است)

1 در 2 یا بیش از آن

1 در 3

10

9

زیاد (خطرهای تکراری)

1 در 8

1 در 20

8

7

متوسط (خطرهای موردی)

1 در 80

1در 400

1 در 2000

6

5

4

کم (خطرهای نسبتاً نادر)

1 در 15000

1 در 1500000

3

2

بعید (خطر نامحتمل)

کمتر از 1 در 1500000

1

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4- تعیین احتمال کشف و شدت خطر در روشFM&EA  

معیار احتمال کشف خطر

قابلیت کشف

شاخص عددی

شدت

هیچ کنترل وجود ندارد و یا در صورت وجود قادر به کشف خطر بالقوه نیست

مطلقاً هیچ

10

فوت، خفگی،غرق شدگی، سرطان پوست

احتمال خیلی ناچیزی دارد که با کنترل های موجود خطر ردیابی و آشکار شود

خیلی ناچیز

9

اثرات ژنتیکی، سرطان ریه

احتمال ناچیزی دارد که با کنترل های موجود خطر ردیابی و آشکار شود

ناچیز

8

از کارافتادگی دایمی، قطع عضو،گازگرفتگی

احتمال خیلی کمی دارد که با کنترل های موجود خطر ردیابی و آشکار شود

خیلی کم

7

برق گرفتگی، سوختگی، مالاریا و سالک، کوری، مار و عقرب گزیدگی

احتمال کمی دارد که با کنترل های موجودخطر ردیابی و آشکار شود

کم

6

اختلالات عصبی و عضلانی

در نیمی از موارد محتمل است که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکارشود

متوسط

5

آسیب به کمر، شکستگی و در رفتگی، آسیب به دستگاه تنفسی،کری شغلی، بیماری های مسری و واگیردار، بیماری آزبستوزیس

احتمال نسبتاً زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود

نسبتاً زیاد

4

مصدومیت و جراحت، آسیب به بافت های بدن، بیماری های گوارشی

احتمال زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود

زیاد

3

آسیب به پوست، آسیب به چشم، افسردگی، گرمازدگی، کری موقت شغلی

احتمال خیلی زیاد وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود

خیلی زیاد

2

مسمومیت

تقریباً به طور حتم با کنترل های موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار می شود

تقریباً حتمی

1

لیز خوردن

 

 

مقادیرRPN  به دست آمده طبق فرمول فوق به ماتریس 1 تحت عنوان ماتریس تصمیم گیری در مورد وضعیت ریسک منتقل گردیدند تا اهمیت ریسک هـای آن ها تعیین گردند.

 

 

ماتریس 1- ماتریس تصمیم گیری در مورد ریسک ها ی ایمنی و بهداشت شغلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جدول 5- تصمیم گیری در مورد وضعیت ریسک به روشFM&EA

عدد ریسک

نوع تصمیم گیری

1 الی 90 (Low Risk)

ریسک کم

91 الی 200 (Middle Risk)

ریسک متوسط

201 به بالا(High Risk)

ریسک بالا

 


سپس اقدامات اصلاحی ارایه شد تا علل ریشه ای خطا حذف گردد، همچنین باعث کاهش و خامت اثر خطا و افزایش احتمال کشف خطا گردد. در انتها کمیت الویت ریسک پس از ارایه اقدامــات اصلاحی محاسبه و درصــد کاهش ریسک های فاز ساخت برآورد شد.

 

یافته های تحقیق

با توجه به آنالیز های آماری انجام گرفته و نتایج ماتریس  FM&EAارزیابی، ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی  طرح رشادت مجموع میزان  ریسک های فعالیت های جوش کاری و برش کاری الکترود در محیط باز و بسته و گرمکاری الکترود با مقدار عددی 1644  فعالیت بحرانی زمان ساخت قلمداد گردید. در جدول6 میزان ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی برای تمامی فعالیت های موجود در سایت  عملیاتی محاسبه وارایه شده است. 

 

 

جدول 6- مجموعه ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی ناشی از فعالیت ها

 و حوادث غیر مترقبه پروژه قبل وپس ازاقدامات اصلاحی

ردیف

فعالیت

برآورد میزان ریسک قبل ازاقدامات اصلاحی

برآورد میزان ریسک پس از اقدامات اصلاحی

درصد کاهش مقادیرریسک

1

حمل و نقل لوله ها و تجهیزات

168

۷۴

95/55%

2

بلند کردن و جابجا کردن لوله هاو تجهیزات

168

74

۹۵/55%

3

حمل و نقل دستی

560

300

4۳/46%

4

استفاده از وسایل نقلیۀ سبک وسنگین در سایت و جاده

570

228

60%

5

بازدید کنندگان از سایت

57

38

33/33%

6

گوجکاری

530

239

9 /54%

7

ساب زدن و استفاده ازدستگاه سنگ برش

285

140

88/50%

8

عایق کاری لوله ها

503

231

07/54%

9

تولید و توزیع استیلن

278

148

76/46%

11

داربست بندی

339

188

54/44%

12

احداث و ترمیم  را ه های دسترسی

132

47

39/64%

13

پی کنی، شمع کوبی،کف سازی و فشرده سازی خاک

249

110

82/55%

14

انبارش تجهیزات، لوله ها،کالا و مواد شیمیایی

670

370

78/44%

15

رنگ آمیزی

356

189

91/46%

16

تنش زدایی

547

300

15/45%

17

بلاستینگ

695

394

3/43%

18

حوادث ثانویه شامل آتش سوزی، انفجار  ناشی از پروژه های مجاور

252

115

36/54%

19

وقوع جنگ، زلزله و موج بلند (سونامی )

1500

1200

20%

20

حمل و نقل دریایی و تخلیۀ بار

141

56

28/60%

21

تست مخازن گازوئیل، تست مخازن سکو تست هوا

248

120

61/51%

22

اجرای شبکه های برق رسانی

599

310

25/48%

23

تولید زباله

180

108

40%

24

تولید فاضلاب

290

188

17/35%

25

تخلیۀ اضطراری محل

180

80

55/55%

26

رادیو گرافی صنعتی

555

373

79/32%

27

تست ذرات مغناطیسی MT

392

216

9/44%

28

تست الترا سونیک

132

99

25%

29

جوش کاری توسط گاز و برش کاری الکترود در محیط باز و بسته

1644

928

55/43%

30

تست PT  (مایعات نافذ)

280

153

36/45%

31

تست Phase array

132

99

25%

32

برش دستی هوا و گاز، مونتاژکاری

790

466

01/41%

33

کار با دستگاه برش شامل دستگاه CNCمولر و مشعل های دستی

298

134

03/55%

34

عملیات زنگ زدایی

243

114

09/53%

35

نجاری و برشکاری چوب

436

228

7/47%

36

برشکاری پالپ پشم شیشه

223

118

08/47%

37

فضای سبز و باغبانی

260

153

15/41%

38

تعمیر ماشین آلات و مکانیکی

382

203

86/46%

39

کار در فضای بسته

600

344

67/42%

40

کار در ارتفاع

1125

792

6/29%

41

بازرسی جوش (قبل، بعد و حین جوشکاری)

470

177

34/62%

 

 

 

 

 

42

فعالیت های کاری در خشکی و فعالیت کاری در سایت عملیاتی

371

181

21/51%

43

رانندگی آمبولانس

408

213

79/47%

44

پخت و پز

1111

650

49/41%

45

امور درمانی

355

208

41/41%

46

اطفاء حریق

791

453

7/42%

 

 

 

نتایج ارزیابی انجام گرفته و آنالیز آماری مقادیر ریسک  مشخص کرد  که 7/62% ریسک ها دارای مقادیرکمی بین اعداد 1تا90در جدول 7 میزان و نوع ریسک های طرح ساخت سکوهای میدان نفتی رشادت مشخص شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 7-میزان و نوع ریسک های پروژه در فاز ساخت

 طبقه بندی ریسک ها

تعداد ریسک های موجود در فاز ساخت

ریسک کم(1-90)

145

ریسک متوسط ) (100-200

73

ریسک بالا) بزرگتر از 200(

13

مجموع

231

 

 

 

همچنین با توجه به راهکارهای مدیریتی ارایه شده به منظور کاهش مقادیر ریسک و کنترل ریسک های موجود مقایر کمی ریسک ها  و محدوده ریسک ها به شرح جدول 8 تغییر کرد.

 

 

جدول 8- ارزیابی کمی ریسک های پروژه در فاز ساخت پس از اقدامات اصلاحی

طبقه بندی ریسک ها

تعداد ریسک های موجود در فاز ساخت

ریسک کم (1-90(

209

ریسک متوسط ) (100-200

16

ریسک بالا) بزرگتر از 200(

6

مجموع

231

 

 

بر اساس جدول 8 که ارزیابی کمی ریسک های  پروژه را در زمان ساخت پس از اقدامــات اصــلاحی نشــان می دهد، 4/90% ریسک های فاز ساخت ریسک های کم، 9/6% از ریسک ها جزء ریسک هــای متوســط و فقــط 7/2% ریسک ها، ریسک های بالا می باشند، تغییرات مقادیر کاهشی ریسک نشانگر مناسب بودن اقدامات اصلاحی در  نظر گرفته شده می باشد.

 

 

 

جدول 9- پیش بینی مقادیر درصد تغییرات ریسک های پروژه در فاز ساخت پس از اقدامات اصلاحی

طبقه بندی ریسک ها

درصد کاهش ویا افزایش ریسک های فازساخت پس از اقدامات اصلاحی

درصد افزایش ریسک های کم پس از اقدامات اصلاحی(1-90(

6/30%

درصدکاهش ریسک های متوسط پس از اقدامات اصلاحی( (100-200

72%

درصد کاهش ریسک های بالا پس از اقدامات اصلاحی( بزرگتر از 200(

53%


همانطور که در جدول 9 مشاهده می شود، تعداد ریسک های با مقادیر اندک و کم فاز ساخت پس از اقدامات اصلاحی از 145 مورد به 209 مورد افزایش یافت که نشان دهنده افزایش6/30 % ریسک های کم پس از اقدامات اصلاحی می باشد، همچنین تعداد ریسک های متوسط در فاز ساخت پس از اقدامات اصلاحی از 73 مورد به 16 مورد کاهش یافت که گویای کاهش 72% تعداد ریسک های متوسط در فاز ساخت است و تعداد ریسک های بالا نیزاز 13 مورد به 6 مورد کاهش یافت که بیانگر کاهش  53% ریسک های بالا پس از اقدامات اصلاحی می باشد.

 

4-بحث و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها

فاز ساخت یکی از مراحل بسیار پر مخاطره صنعتی است که همراه با آسیب های جزیی تا شــدید جانــی، مالی می باشد و بخش مهمی از زمان های کاری ازدست رفته را شامل می شود. به طور کلی فرد و آگاهی های فردی یک عامل مهم و موثر در بروز حادثه و عوامل مخاطره آمیز می باشد. در بررسی حوادث ناشی از کار می توان به این نتیجه رسید که علت اصلی بیش از 90%حوادث در محیط های کاری ناشی از رفتار و خطاهای انسانی است، بنابراین وجود یک سیستم جامع ایمنی، بهداشت شغلی می تواند از زمینه های پیشگیری از  حوادث ناشی از کار و کمک موثری به کارکنان باشد. نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن است که اکثر خطرات ایمنی و بهداشت ارزیابی شده در محدوده ریسک های کم (7/62%) می باشند و 6/31% ریسک ها، ریسک های متوسط و 7/5% ریسک ها در محـدوده  ریسک های بالا قراردارند، اقدامات اصلاحی به منظور کاهش و یا حذف مخاطرات بهداشت ،ایمنی شغلی طرح رشادت به شرح ذیل می باشد.

-اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات افتادن لوله ها از کامیون، سرخوردن لوله ها و برخورد آن ها با کابین راننده ناشی از حمل و نقل لوله ها و تجهیزات به شرح ذیل ارایه شده اند:1- استقرار خرک مناسب لــولــه بر روی کامیون و مهار لوله از طریق محکم کردن دوطرف لوله توسط زنجیر و یا سیم بکسل و گوه گذاری. 2- استفاده از علایم ایمنی مناسب در انتهای بار در صورتی که طول بار بیشتراز طول کامیون یا تریلر باشد.3- حمل و نقل بار بوسیلۀ اسکورت عقب و جلو.4- چیدن لوله بر طبق مشخصات پروژه .5- بازرسی روزانه  HSE. 6- برگـزاری جلساتTool box meeting

7- بازدید دوره ای از زنجیرها و سیم بکسل ها.8- کنترل رفت و آمد و برقراری مقررات کنترل سرعت در سایت و جاده های رفت و آمدی.  9- استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب (مانند کلاه ایمنی مناسب و مطابق استاندارد).10- استفاده از حفاظ بین کابین راننده و قسمت بار. 11- مهار مناسب بار . 12- عدم حمل بار بیش از حد مجاز. 13- استخدام رانندگان متبحر و دارای گواهینامه رانندگی معتبرو متناسب با خودروی به کار گرفته شده. 14- ارایه آموزش های ایمنی مناسب به رانندگان و ثبت سوابق. مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: مصدومیت و جراحت از 48  به 24، شکستگی و در رفتگی از 60 به 30، فوت از 60 به 20 کاهش خواهد یافت،که در مجموع به مقدار 95/55% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های  این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی  می بایستی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات سقوط لوله ها و برخورد آن با کارگران و تجهیزات ناشی از فعالیت بلندکردن و جابجایی لوله ها و تجهیزات به شرح ذیل ارایه شده اند:1-استفاده از جرثقیل مناسب و دارای گواهینامه بازرسی معتبر و ثبت مستندات مربوطه.2- استفاده از ریگر و اپراتور جرثقیل با صلاحیت (اپراتور دارای گواهینامه راهبری باشد) و ثبت سوابق ایشان.3-رابطه  سمعی و بصری ریگر و اپراتور جرثقیل با یکدیگر.4-استفاده از تجهیزات سالم و مناسب جهت بلند کردن بار (مانند کابل، شگل، تسمه و ...). 5-صدور مجوز انجام کار  با جرثقیل .6-محصور کردن محوطه  انجام عملیات .7-ممنوع کردن ورود افراد متفرقه در محوطه انجام عملیات.8-جلوگیری از تردد و ایستادن پرسنل در زیر بار.9-ملزم نمودن پرسنل و کلیۀ کارگران به استفاده از لوازم حفاظت فردی مناسب.10-بازرسی روزانه جرثقیل و ابزار اتصال دهنده توسط اپراتور مربوطه.11-ارایه آموزش های ایمنی مربوطه و ثبت سوابق.12-بازرسی روزانه  HSE.13-برگزاری جلسات Tool box meeting .14-تدوین رویه انجام کار به صورت ایمن.15-رعایت coding Color .16-توجه به chart load جرثقیل  و نصب به آن در کابین راننده.17-Load test کردن جرثقیل در دوره های تعمیرات پیشگیرانه. مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت و جراحت از 48  به 24، شکستگی و در رفتگی از 60 به 30، فوت از 60 به 20 کاهش خواهد یافت،  که در مجموع به مقدار95/55% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های  این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی می بایستی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات دارای بیمه حوادث باشند.

-اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک حمل و نقل دستی بار

1- ترغیب کارگران به استفاده بیشتر از ابزار آلات مکانیکی برای بلند کردن وسایل سنگین.2- آموزش کارکنان به منظور تمرین کمک گیری برای بلند کردن تجهیزات سنگین و گزارش هرنوع آسیب دیدگی کمر و ثبت سوابق آموزشی.3- تدوین رویه انجام کار به صورت ایمن.4- ملزم نمودن پرسنل و کلیۀ کارگران به استفاده از لوازم حفاظت فردی مناسب (مانند کفش ودستکش و لباس  مناسب ومطابق استاندارد ).5- آموزش انجام کار صحیح به کارکنان و ثبت سوابق.6- بازرسی روزانه  مسیر حمل بار  به منظور تمیز و پاک بودن مسیر توسط افسر ایمنی.7- سطح مسیر حمل و نقل همواره بدون لغزندگی و پاک  نگه داشته شود.8- ایجاد مسیر های حمل و نقل مناسب.9- بازدید افسر  HSEاز بار قبل از بلند کردن بار به منظور تخمین وزن و نحوه بلند کردن آن  و همچنین عدم وجود روغن و چربی برروی آن.10- پیش بینی زمان استراحت برای کارگران به منظور  تقلیل تنش های کاری ناشی از حمل و نقل دستی بار.11- انجام آزمایشات پزشکی مربوط به آسیب های اسکلتی و عضلانی به صورت دوره ای به منظور اطمینان از سالم بودن کارگران.12- برگزاری جلسات  Tool box meeting  به صورت روزانه. مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آسیب به کمر از 140 به 75، اختلالات عصبی و عضلانی  از 168 به 90، شکستگی و در رفتگی از 140 به 75 و مصدومیت و جراحت از 112 به 60 کاهش خواهد یافت،  که در مجموع به مقدار 43/46% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات  می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات تصادفات به علت تردد وسایل نقلیه سنگین و سبک

1- برنامه گشت مراقبت رانندگی.2- نصب علایم هشدار دهنده و تابلو های راهنمایی و رانندگی در مکان های مناسب.3- تدوین رویه و مقررات رانندگی و تعریف حدود مجاز سرعت در سایت.4- به کارگیری رانندگان مجرب و دارای گواهی نامه رانندگی.5- ارایه آموزش های ایمنی مناسب به رانندگان  و ثبت سوابق. 6- انجام بازرسی های روزانه  HSE.7- انجام تعمیرات دوره ای ماشین آلات.8- بازرسی ماشین آلات و ابزارپیش از انجام عملیات توسط اپراتور مربوطه.9- بیمه رانندگان. مقدار عددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت و جراحت از 120 به 48 ،شکستگی و در رفتگی از 150 به 60 ، فوت از 300 به 120 کاهش خواهد یافت،  که در مجموع به مقدار 60 % از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های  این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک بازدیدکنندگان از سایت

1- بازدید کنندگان باید توسط مسئول  HSE   سایت همراهی شوند.2- از ترددهای غیر ضروری جلوگیری شود.3- ارایه آموزش های کوتاه مدت ایمنی به بازدید کنندگان و ثبت سوابق.4- ارایه کتابچه آموزشی به بازدید کنندگان. 5- صدور مجوز بازدید از سایت.6- توزیع وسایل حفاظت فردی مناسب به بازدید کنندگان از سایت (کلاه، کفش، لباس و عینک ایمنی مناسب و مطابق با استاندارد).7- معرفی مکان هایMuster point  به بازدید کنندگان از سایت. 8- استفاده از لباس یا کلاه با رنگ متفاوت به منظور شناسایی افراد ثالث به وسیله کارکنان و پرسنل سایت.9- صدور برگه ورود و خروج توسط حراست  برای بازدید کنندگان از سایت. مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت و جراحت از 12 به 8 ،شکستگی و در رفتگی از 15 به 10 ، فوت از 30 به 20 کاهش خواهد یافت،  که در مجموع به مقدار 33/33% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های  این فعالیت لازم است تا کلیۀ بازدیدکنندگان از سایت  دارای بیمه باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک گوجکاری

1- درعملیات گوجکاری به طور پیوسته خطر شوک الکتریکی وجود دارد مخصوصاً اگر محیط مرطوب و بارانی باشد، بنابراین  لازم است از دستکش و کفش ایمنی مناسب و یا از کف پوش و تخته چوبی خشک استفاده شود.2- بازرسی دستگاه، سیم و کابل های آن توسط اپراتور قبل از شروع به کار.3- هـر گاه کابل های گوجکاری به عللی فرسوده شده و هادی ها آشکار شوند باید کابل ها را ترمیم یا تعویض کرد .4- اتصال  بدنه ماشین گوجکاری مولد برق به زمین (برقراری سیستم Earthing ). 5- انجام تعمیرات دوره ای دستگاه.6- بازرسی روزانه  HSE.7- انواع عینک ها، شیلد ایمنی که حداکثر محافظت چشم را در مقابل خطرها تامین می نمایند، باید به وسیله گوجکار استفاده شود. عینک گوجکاری همانند جوشکاری باید مجهز به حفاظ دور چشم و شیشه مخصوص باشد. بعضی از شیشه عینک های موجود در بازار دارای پوشش نازک از طلا می باشدکه در حین جوشکاری و گوجکاری شبیه آیینه عمل کرده و کلیه اشعه های مضر را منعکس می کندو مانع از آسیب دیدگی چشم می شود.

            نوعی از شیشه های مخصوص هم وجود داردکه به صورت فتوکرومیک عمل می کند و در زمان بسیار کوتاه (چند هزارم ثانیه) در مقابل تشعشعات حاصل از جوشکاری و گوجکاری تعییر رنگ داده تار می شودو بعد از قطع عملیات مجدداً به حالت اول برمی گردد.6- حد الامکان کارهای گوجکاری باید در محل محفوظی انجام گیرد تا دیگر کارکنان در تماس با تابش مستقیم اشعه  یا انعکاس های آن نباشند.7- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب مانند: دستکش مخصوص و مقاوم نسبت به حرارت ، پیش بند چرمی ، وسایل حفاظتی پا (ساق بند و کفش ایمنی ، کلاه).8-در نقاطی که عملیات گوجکاری در جوار مواد قابل اشتعال صورت می گیرد باید احتیاط ها و اقدامات ضروری را جهت جلوگیری از پرتاب جرقه و یا فلز های مذاب به اطراف اعمال نمود.9- مواد قابل اشتعال را قبل از شروع گوجکاری باید از نزدیکی محل گوجکاری  دور کرد.10- صدور پروانه کار گرم.11- دستورالعمل گوجکاری رعایت شود.12- وجود کپسول اطفاء حریق در محل .13- رعایت دستورالعمل های ایمنی کار در ارتفاع.14- ارایه آموزش های ایمنی مربوطه و ثبت سوابق .15- نصب توری های بزرگ در زیر محل کار برای جلوگیری از سقوط افراد و اشیاء.16- استفاده از داربست های ایمن.17- ساختن داربست ها با تجهیزات و لوازم مناسب.18- استفاده از الکترودها یی که فیوم هایی کمتری ایجاد می کند.19- استفاده از سیستم های تهویه هم به صورت موضعی و هم به صورت عمومی به طورمناسب به نحوی که آلودگی های محیط عملیات را به حداقل برساند.20- استفاده  از ماسک های مخصوص و فیلتردار جهت حفاظت از دستگاه تنفسی.21- محدود کردن زمان و دوره مواجهه .22- استفاده از پتوی نسوز جهت جلوگیری از اشتعال لوازم جانبی.مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آسیب به چشم از 45 به 18، شکستگی و در رفتگی از 100 به 60، آسیب به دستگاه تنفسی از 160 به75، سوختگی از 105 به 42، مصدومیت و جراحت از 60 به 24، افتادن افراد و اشیاء از ارتفاع از 60 به 20 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 19/54% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های  این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات       می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ساب زدن و استفاده از دستگاه سنگ برش

1- برقراری سیستم اتصال به زمین ( Earthing)،کابل اتصال به زمین کابلی می باشدکه قسمت های فلزی وسایل الکتریکی که ارتباطی با شبکه تغذیه ندارند را به زمین اتصال می دهند . در مورد تمام دستگاه های الکتریکی که ممکن است در اثر معیوب شدن روپوش کابل، اتصال به بدنه دستگاه رخ داده و شرایط خطرناک ایجاد شود اگر سیستم اتصال به زمین به گونه ای درست و با مقاومت کم نصب شده باشد، شدت جریانی که از بدن عبــور می کند به میزان خطــرنــاک 25 میلی آمپــر نمی رسد.2- استفاده از کابل های برق با روکش عایق و بدون پارگی.3- از رده خارج کردن اتصالات با کابل معیوب و ارسال برای تعمیر.4- انجام بازرسی و  تعمیرات دوره ای جهت بالا بردن ایمنی دستگاه و استفاده از دستگاه های سنگ زنی مناسب.5- نیروی محرکه دستگاه سنگ سنباده، غالباً موتور برق است که به وسیله تسمه و یا چرخ دنده ها، سنگ را به چرخش در می آورد، لذا بر روی چرخ دنده ها وتسمه های انتقال نیرو باید حفاظ مناسب و مطمئن نصب شود.6- استفاده از گوشی مناسب و مطابق با استاندارد.7- تعمیر و بازرسی به موقع دستگاه جهت جلوگیری از افزایش صدا و ارتعاش .8-هر دستگاه سنگ سنباده باید به پوشش حفاظتی از فلزات سخت و مقاوم و متناسب با ابعاد سنگ مجهز باشد تا ذرات و گرد سنگ سنباده را که هنگام کار ، از سنگ پرتاب می شود در خود نگه داردو در صورت ترکیدن یا خرد شدن سنگ مانع پرتاب قطعات آن به اطراف و ایجاد حوادث مخاطره آمیز شود.9- توجه به آیین نامه و دستورالعمل ها.  10- انجام کار توسط افراد آموزش دیده و متبحر.11- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب مانند عینک حفاظتی و شیلدهای حفاظتی.12- استفاده از ماسک تنفسی مناسب و مطابق با استاندارد.13- استفاده از  تهویه مناسب در محـل انجام عملیات در محـــوطه بستــه. 14- بازرسی دستگاه ها قبل از شروع به کار.

مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آسیب به چشم از45 به 24، آسیب به دستگاه تنفسی از 75 به40 ،  مصدومیت و جراحت از 60 به 32، کری موقت شغلی از 45 به 24 و فوت از 60 به 20  کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 88/50% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های  این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش       زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعــال در ایــن عملیات  می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت عایق کاری لوله ها

1- مطالعه و رعایت اطلاعات برگه های شناسایی ایمنی مواد شیمیایی (MSDS). 2- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب مانند ماسک تنفسی فیلتردار(استفاده از ماسک شیمیایی).3- تلاش در جهت جایگزین کردن حلال هــا با حلال هایی با سمیت کمتر.4- اجرای معاینات دوره ای برای پرسنل درگیر در عملیات به منظور کاهش عوارض تماس با حلال ها و بخارات مضر.5- نوارکشی و علامت گذاری محل  به منظور جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محل. 6- بازرسی های روزانه  HSE.7- ارایه آموزش های ایمنی های مربوطه و ثبت سوابق. 8- وجود کپسول اطفاء حریق در محل. 9- بازرسی واحد  HSE  از وسایل و تجهیزات اطفاء حریق. 10- آموزش چگونگی استفاده از وسایل اطفاء حریق به عایق کاران و ثبت سوابق. 11- مواد قابل اشتعال را قبل از شروع فعالیت عایق کاری باید از نزدیکی محل  دور کرد.12- به کارگیری عایق کاران ماهر و مجرب.13- بازرسی دستگاه ، سیم و کابل های آن توسط اپراتور قبل از شروع به کار .14- هر گاه کابل های دستگاه عایق کاری به عللی فرسوده شده و هادی ها آشکار شوند باید کابل ها را ترمیم یا تعویض کرد .15- اتصال  بدنه ماشین عایق کاری به زمین ( برقراری سیستم Earthing). 16- انجام تعمیرات دوره ای دستگاه .17- رعایت دستورالعمل های ایمنی کار در ارتفاع.18- نصب توری های بزرگ در زیر محل کار برای جلوگیری از سقوط افراد و اشیاء.19- استفاده از safety harness.20- استفاده از داربست ایمن.21- به کارگیری تجهیزات مناسب در ساخت داربست ها. مقدار عددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آسیب به دستگاه تنفسی از 120به45 ،  مصدومیت و جراحت از 80 به 36، برق گرفتگی 63به 28 ،سوختگی از 63 به 42 ،آسیب به پوست از   42 به 20، شکستگی و در رفتگی از 75به 40  و فوت از 60 به 20  کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 07/54% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های  این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از تولید و توزیع استیلن و عبور خط لوله گاز استیلن از جاده و سایر تاسیســات زیر زمینی و روی زمینی

1-  محصور کردن لوله ها با خاک و استفاده از شبکه های رنگی علایم هشداردهنده .2- بررسی نقشه کانال ها ، کابل ها ، لوله های زیرزمینی و سایر تجهیزات در هنگام کشیدن خط لوله استیلن. 3- استفاده از مجوز عبور لوله و یا تاسیسات و حفاری.4- در هر قسمت از محل عبور گاز در شبکه تقسیم استیلن باید یک سوپاپ هیدرولیک یا وسیله مشابهی نصب گرددتا مانع ورود هوا و اکسیژن و اختلاط آن و در نهایت انفجار گردد.5- مخزن استیلن باید مقاومت کافی در برابر فشار داشته باشد.6- عدم استفاده از دخانیات و مواد آتش زا در محوطه مخزن استیلن. 7- محصور کردن محیط و جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محوطه مخزن استیلن. 8- دستگاه مولد استیلن در مکان های  باز و جایی که تهویه مناسب دارد نگه داری شود.9- به کارگیری اپراتورهای ماهر و مجرب.10- ارایه آموزش های ایمنی مربوطه و ثبت سوابق.11- تست هیدرو استاتیک مخازن. 12- بازدید ادواری  HSE   از مخازن. 13- با تجربه و ماهر بودن اپراتور مولد استیلن. 14- کالیبراسیون  gauge ها و  release valve   ها.مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت و جراحت از 48 به 24، سوختگی  از 140 به 84 و فوت از 90 به 40 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 76/46% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های  این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت تست فشار (هیدروتست)

1- پیشگیری از سرد شدن مقطعی در هنگام پر و خالی کردن مخازن و لوله ها.2- استفاده از دستورالعمل انجام  کار ایمن . 3- محصور کردن محیط و جلوگیری از تردد افراد غیر مرتبط. 4- استفاده از علایم ایمنی و حفاظت کننده های محوطه کاری به میزان کافی .5- نصب  تجهیزات کنترلی از قبیل دماسنج و فشار سنج .6- صدور مجوز کار( PTW).7- بازرسی روزانه  HSE.8- کنترل از راه دور.9- انجام تست های غیر مخرب به میزان کافی قبل از انجام هیدروتست.10-  ملزم نمودن پرسنل و کلیه کارگران به استفاده از لوازم حفاظت فردی (مانند ایرماف و ایرپلاگ).11- استفاده ازداربست هــای مناسب و ایمــن. 12- نصب توری های بزرگ در زیر محل کار برای جلوگیری از سقوط افراد.13- تدوین رویه مناسب انجام کار ایمن در ارتفاع.14- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب به ویژه  harness safety.15- تمیز کردن محوطه بعد از انجام تست.مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت و جراحت از 64 به 36، کری موقت شغلی از 36 به 12،شکستگی و در رفتگی از 45 به 20 و فوت از 90 به 40  کاهش یافته ، که درمجموع به مقدار 04/54% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های  این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی می بایستی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات وکاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت داربست بندی

1- تدوین رویه انجام کار ایمن در ارتفاع. 2- استفاده از  بسکت مناسب برای انتقال افراد و وسایل. 2- نصب توری بزرگ در زیر محل کار برای جلوگیری از سقوط افراد و اشیاء. 3- به کارگیری افراد ماهر و با تجربه. 4- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب به ویژه  hardness Safety.5- ارایه آموزش های ایمنی مربوطه و ثبت سوابق.6- داربست بندی ایمن و رعایت مقررات مربوطه و استفاده از وسایل و تجهیزات با کیفیت بالا (جلوگیری از به کارگیری تخته های دارای ترک یا خوردگی).7- بازرسی روزانه  HSE.8- بازرسی روزانه داربست ها و استفاده از  Scaff tag.9- اتصال مناسب نردبـان به پایــه داربست. 10- استفاده از نردبان ایمن.مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت و جراحت از 84 به 48 ،شکستگی و دررفتگی از 105 به 60 و فوت از 150 به 80  کاهش یافته ، که درمجموع به مقدار 54/44% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های  این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت احداث و ترمیم  راه های دسترسی

1- نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی. 2- تدوین رویه و قوانین ومقررات رانندگی و تعریف حدود مجاز سرعت در سایت. 3- به کارگیری رانندگان مجرب و دارای گواهینامه معتبر رانندگی. 4- برنامه گشت مراقبت رانندگی .5- انجام تعمیرات دوره ای ماشین آلات.6- بازرسی ماشین آلات و ابزارپیش از انجام عملیات توسط اپراتور مربوطه.7- ارایه آموزش های ایمنی مناسب به رانندگان.مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت و جراحت از 32 به 12 ،شکستگی و دررفتگی از 40 به 15 و فوت از 60 به 20  کاهش یافته ، که درمجموع به مقدار 39/64% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های  این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت فشرده سازی خاک،پی کنی ، شمع کوبی ، کف سازی

1-load test   کردن جرثقیل در دوره های تعمیرات پیشگیرانه.  2- توجه به میزان بار مجاز جرثقیل و نصب  Load chartدر کابین راننده.3- اجرای جلسات  Tool box meetingبه صورت روزانه.4- ارایه آموزش های ایمنی مربوطه و ثبت سوابق.5- بازرسی روزانه جرثقیل و ابزار اتصال دهنده توسط اپراتور مربوطه.6- محصور کردن محیط و جلوگیری از تردد پرسنل در محیط انجام پروژه.7- استفاده از جرثقیل مناسب و دارای گواهینامه بازرسی معتبر و ثبت مستندات مربوطه.8- نصب علایم ایمنی در محل.9- رعایت تمهیدات مربوط به کار در ارتفاع.10- تامین روشنایی محل در زمان بتن ریزی و کار در شب.11- صدور مجوز کار در شب در صورت اجرای عملیات در شب.12- تدوین رویه انجام کار به صورت ایمن.

13-استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب مطابق استاندارد. 14- بازرسی روزانه  HSE از وسایل و ادوات. 15- رعایت  Color Coding.16- بازرسی دوره ای از جرثقیل و تجهیزات. 17- استفاده از ابزارهای مناسب. 18- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابــق استـاندارد (مانند محافظ داخل گوش). مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: مصدومیت و جراحت از 60 به 24، شکستگی و دررفتگی از 75 به 30،کری موقت شغلی 54 به 36و فوت از 60 به 20 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 82/55% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقـدامات اصــلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خــواهد شــد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های  این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی ازانبارش تجهیزات ، لوله ها ، کالاها و مواد شیمیایی

1-  استفاده از وسایل مناسب اطفاء حریق .2- جدا کردن مواد قابل اشتعال از سایر مواد .3- نصب هشدار دهنده دود .4- خرید ماشین آلات آتشنشانی مناسب.5- تامین تهویه مناسب در انبار .6- استفاده از Cooling system. 7- نصب برگه اطلاع ایمنی مواد در محوطه انبار.8- نصب  MSDS در معرض دید عموم .9- تامین روشنایی انبار به گونه ای که مواد شیمیایی وسموم موجود در معرض تابش مستقیم نورخورشید قرار نگیرند.

10- عدم استعمال دخانیات و مواد آتش زا در محوطه انبار.11- استفاده از قفسه ها و پالت های مناسب. 12- نصب سیستم اعلام حریق در انبارها. 13- تدوین رویه مناسب انجام کار ایمن.14- ترغیب کارگران به استفاده بیشتر از ابزار آلات مکانیکی برای بلند کردن وسایل سنگین.15- آموزش کارکنان به منظور تمرین کمک گیری برای بلند کردن وسایل سنگین و گزارش هرنوع آسیب دیدگی کمر و ثبت سوابق آموزشی.16- ملزم نمودن پرسنل و کلیۀ کارگران به استفاده از لوازم حفاظت فردی  مناسب (مانند کفش و دستکش مناسب  ومطابق استاندارد ).17- پیش بینی زمان استراحت برای کارگران به منظور تقلیل تنش های کاری ناشی از حمل و نقل دستی بار.18- برگزاری جلسات Tool  box meeting  .19- انجام آزمایشات پزشکی مربوط به آسیب های اسکلتی و عضلانی به صورت دوره ای به منظور اطمینان از سالم بودن کارگــران. 20-رعایت سیستم مدیریتی  5S .21- استفاده از لیفتراک و ابزار بالا برنده به صورت ایمن و به کارگیری نردبان های استــانــدارد.22- رعایت اصول چیدمــان کالا هـا در انبار. 23- استخدام افراد متبحر در زمینه انبارداری. 24- انبارش کپسول های انواع گازها در محل مناسب جداگانه و خارج از انبار کالا به صورت ایمن و براساس روش های مشخص ویـژه نگه داری کپسول ها. 25- راننده لیفتراک باید دارای گواهینامه ویژه کار با  لیفتراک باشد.26- راننده لیفتراک باید پیش از شروع کار و سوار شدن به لیفتراک کلیۀ تجهیزات لیفتراک شامل لاستیک ها، ترمز، سیستم هیدرولیک، چراغ ها و شاخک های حمل بار را بازرسی کند .27- قرار دان حفاظ مناسب در طرفین  لیفتراک.28- مشخص شدن وزن بار قبل از حمل آن  و مطابقت آن با توان اسمی و عملی دستگاه.29- بازدید و تعمیرات دور ه ای  لیفتراک.30- Load test کردن لیفتراک در دوره های تعمیرات پیشگیرانه.31- نصب کپسول اطفاء حریق CO2 روی لیفتراک. 32- استفاده از پریزهای روشنایی از نوع ضد جرقه .33- استفاده از سیم کشی های برق توکار. 34- نصب تابلو برق. 35- برقراری سیستم اتصال به زمین در کلیه تاسیسات انبــار و بازرسی آن ها به صــورت دوره ای. 36- آموزش انجام کار صحیح به کارکنــان و ثبت ســوابق. 37- نصب برچسب وجود MSDS  بر روی حلال ها. 38- آموزش مطالعه MSDS  و به کارگیری آن ها  به کارکنان 39- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب شامل ماسک تنفسی، دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی.40- انجام تعمیرات دوره ای تجهیزات. 41- بازرسی دوره ای  مسئول HSE  از انبار .42- معدوم نمودن اضافات و ضایعات انبار با روش مشخص. 43- تدوین و اجرای رویه  waste management . مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت و جراحت از 80 به 48، شکستگی و در رفتگی از 75 به 40، آسیب به پوست از 32 به 18، سوختگی از 140 به 84، آسیب به دستگاه تنفسی از 100 به 60، اختــلالات عصبـی و عضــلانــی از 120 به 72، برق گرفتگی از 63 به 28 و فوت از 60 به 20  کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 78/44% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعــال در آن دارای بیمه بوده و به منظــور کاهش زیان هـای مالی کلیه نیروی انسانی فعــال در ایــن عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از رنگ آمیزی

1- استفاده از دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی مطابق استاندارد وبازبینی و تعویض دوره ای دستکش ها. 2- استفاده از حلال های پاک کننده خاص. 3- استفاده از نفرات ماهر و مجرب.4- ارایه آموزش های ایمنی مربـوطه و ثبت سوابـــق. 5- رعایت MSDSها. 6- استفاده از ماسک تنفسی فیلتردار. 7- وجود کپسول اطفاء حریق در محل و برگزاری کلاس های آموزش اطفاء حریق  برای اپراتورها.8- بازرسی دوره ای از وسایل اطفاء حریق.

9-  بازرسی روزانه  HSE.10- برگزاری جلسات Tool box meeting   به صورت روزانه.11- اگر رنگ کاری در محوطه بسته صورت می گیرد وجود تهویه موضعی در محل.12- صدور مجوز کار برای فضاهای بسته.13- انجام بازرسی های مربوط به رنگ شامل نوع رنگ، نحوۀ رنگ آمیزی، آماده بــودن محل رنگ آمیزی قبل از کار، ضخامت رنگ و..... .14- استفاده از دستورالعمل کار ایمن بر اساس رویه هــای مناسب کار در ارتفاع. 15- استفاده از hardness  Safety به طور مناسب. 16- تامین روشنایی محل در زمان رنگ آمیزی.17- به کارگیری افراد ماهر به منظور داربست بندی. 18- استفاده از داربست ایمن .19- استفاده از تجهیزات مناسب و با کیفیت به منظور داربست بندی. 20- انجام  house keeping  مناسب. 21- تدوین و رعایت دستورالعملwaste management . مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب : مصدومیت و جراحت از 36 به 16، آسیب به پوست از 48 به 30 ، سوختگی از 112 به 63 ، آسیب به دستگاه تنفسی از 100 به 60 و فوت از 60 به 20 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 91/46% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی ازتنش زدایی

1-  استفاده از دستورالعمل های کار ایمن بر اساس رویه های مناسب کار در ارتفاع و تجهیزات برقی.2- تمامی فیوزها، ترموکوپل ها سالم باشند .3- پوشش المنت برق مناسب باشد. 4- سرامیک های عایق، سالم ورضایت بخش باشند.5- آزمایش عایق بندی انجام شده باشد.6- ارایه آموزش های ایمنی مربوطه و ثبت سوابق.7- بازرسی روزانه  HSE.8- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد (کفش -کلاه ایمنی - دستکش ضد حرارت و...).9- استفاده از ژنراتورها و سایر ادوات برقی و تابلو برق استاندارد سالم و کابل برق بدون پارگی و اتصالات ناایمن و برقراری سیم ارتینگ.10- به کارگیری افراد ماهر.11- محوطه عملیات توسط نوار خطر مشخص گردد و علایم ایمنی و هشدار دهنده در محل نصب شود.12- صدور  مجوز کار گرم.13- وجود کپسول اطفاء حریق در محل وآموزش استفاده از آن به اپراتورها.14- برگزاری جلسات   Tool box meeting. 15- استفاده از harness Safety  مناسب و مطابق با استاندارد  .16- تمهیدات ایمنی کار در ارتفاع و فضاهای بسته رعایت شود.17- استفـاده از داربست ایمــن. 18- استفاده از ماسک تنفسی مناسب و مطابق با استاندارد. مقدار عددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: سوختگی از 140 به 84، مصدومیت و جراحت از 24 به 8، بیماری آزبستوزیس از 100 به 60، شکستگی و در رفتگی از 100 به 60، برق گرفتگی از 63 به 28 و فوت از 120 به 60 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 15/45% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت بلاستینگ

1-  ارایه آموزش های ایمنی مربوطه و ثبت سوابق.2- تدوین و استفاده از دستورالعمل کار ایمن.3- به کارگیری اپراتور ماهر. 4- تعمیر و نگه داری صحیح دستگاه ها.5-  بازرسی ادواری از دستگاه ها. 6- کالیبراسیون کردن Gauge ها.7- عدم استفاده از سیلــیس. 8- انجـام معاینـــات ادواری دستــگاه تنفسی. 9- بازرسی های روزانه  HSE.10- انجام کار در شرایط اقلیمی مناسب.11- نوشیدن شیر در نوبت های کاری توسط پرسنل.12- حفاظ بندی ، محصور سازی و علامت گذاری محل کار. 13- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب مانند (ایرپلاگ، ایرماف، ماسک های تنفسی، دستکش، کفش ایمنی و لباس مخصوص سنــد بلاست و شیلد مطابق استانـــدارد). 14- تدوین رویه مناسب انجام کار ایمن در ارتفاع. 15- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب به ویژه  harness Safety.16- نصب توری بزرگ در زیر محل کار.17- اتصال بدنه دیگ بلاست به زمیــن (برقراری سیستم  Earthing). 18- تامین روشنایی محل در شرایط نامناسب نور.19- توقف کار در هنگام کمبود روشنایی.20- استفاده از داربست ایمن. مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آسیب به چشم از 72 به 45، آسیب به پوست از 24 به 12، سرطان ریه از 216 به 135، مصدومیت و جراحت از 80 به 48، کری موقت شغلی از 60 به 36، شکستگی و در رفتگی از 100 به 60، برق گرفتگی از 53 به 28، فوت از 80 به 30 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 3/43% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

-  اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک حوادث ثانویه

1-  تدوین رویه  Emergency response2- ارایـــه آموزش های مربوطه و ثبت سوابق و انجـــام مانـورهــای برنامه ریزی شده.  3- ارتباط با سازمان های منطقه ای شامل آتش نشانی، بیمارستان های شهر بوشهر و سایر ادارات مرتبط. 4- انجام هماهنگی های لازم جهت مواجهه با شرایط اضطراری مانند: خرید ماشین آتش نشانی و برنامه ریزی برای پدافند غیر عامل. 5- تعیین  M uster point ها. 6- نصب سیستم اعلام حریق. 7- برقراری مرکز مدیریت بحران و پرسنلی که باید در آن موجود باشند و عمل کنند. 8- شناسایی مناطق خطر. مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت و جراحت از 72 به 40، شکستگی و در رفتگی از 60 به 25 و فوت از 120 به 50  کاهش یافته، که در مجموع به مقدار 36/54% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور تعدیل پیامدهای مخرب مخاطرات ناشی ازوقوع جنگ ،زلزله وموج بلند (سونامی)

1- تدویـن رویه  Emergency response.2- ارایــه آموزش هـــای مربوطه و ثبت سوابق و انجام مانورهـــای برنامه ریزی شده.3-  ارتباط با سازمان های منطقه ای شامل آتش نشانی، بیمارستان ها ی شهر بوشهر و سایر ادارات مرتبط. 4- انجام هماهنگی های لازم جهت مواجهه با شرایط اضطراری مانند: خرید ماشین آتش نشانی و برنامه ریزی برای پدافند غیر عامل .5- تعیین  Muster point  ها. 6- نصب سیستم اعلام حریق. 7- برقراری مرکز مدیریت بحران و پرسنلی که باید در آن موجـود باشند و عمل کنند. 8- شناسایی مناطق خطــر. 9- انجام آزمایشات بتن و ساخت بناهای ضد زلزله .

مقدار عددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت و جراحت از 200 به 160، شکستگی و در رفتگی از 250 به 200، کری موقت و دایمی شغلی از 150 به 120، قطع عضو از 400 به 320و فوت از 500 به 400 کاهش یافته ، که درمجموع به مقدار 20%از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدارریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک فعالیت حمل و نقل دریایی و تخلیه بار

1- تدوین رویه تخلیه بار ایمن در بنادرLoading and discharge procedure.2- رعــــایت Color coding. 3- استفاده از شگل، تسمه و کابل تایید شـــده و منــاسب. 4- استفاده از basket  استاندارد و مناسب برای انتقال افراد و وسایل. 5- انجام تعمیرات ادواری و روزانه جرثقیل.6- بازرسی روزانه HSE.7- ارایه آموزش های ایمنی مربوطه و ثبت سوابق. 8- استفــاده از وســایل حفاظت فردی منــاسب بــه ویــژه  hardness  Safetyدر زمان کار در ارتفاع. 9- استفاده از اپراتورهای ماهر و با تجربه.10- اجرای Tool box meeting. 11- صدور مجوز انجام کار. مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: مصدومیت و جراحت از 36 به 16، شکستگی و در رفتگی از 45به 20، و فوت از 60 به 20 کاهش یافته، که در مجموع به مقدار 28/60% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت تست مخازن گازوئیل ، تست مخازن سکو، تست هوا

1-  تدوین و استفاده از دستورالعمل انجام کار ایمن. 2-محصور کردن محیط.3- استفاده از علایم ایمنی و حفاظت کننده های محوطه کاری به میزان کافی. 4- راه اندازی سیستم Emergency shutdown. 5- آمادگی سیستم آب آتش نشانی و سیستم هــای اطفای حــریق .6- صــدور مجــوز کار (PTW). 7- بازرسی روزانه  HSE .8- تخلیه محیط .9- انجام تست های غیر مخرب به میزان کافی قبـل از انجــام تست. 10- ملزم نمودن پرسنل و کلیه کارگران به استفاده از لوازم حفاظت فردی (مانند ایرماف و ایرپلاگ). 11- استفـاده از بسکت استانـدارد و مناسب برای انتقـال افــراد.12- نصب توری های بزرگ در زیر محل کار برای جلوگیری از سقوط افراد.13- تدوین رویه مناسب انجــام کار ایمن در ارتفــاع. 14- استفاده از harness Safety. 15- اعلام انجام عملیات به واحد  HSE.16- ارایه آموزش های ایمنی مربوطه و ثبت سوابق. 17- کالیبراسیون کردن gaugeها (فشارسنج ها). مقدار عددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب کری موقت شغلی60 به 36، مصدومیت و جراحت از 48 به 24، شکستگی و در رفتگی از  60 به 30، و فوت از 80 به 30 کاهش یافته، که در مجموع به مقدار 61/51% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت اجرای شبکه های برق رسانی

1- برقراری سیستم اتصال به زمین(Earthing).2- تدوین و استفاده از دستورالعمل های کار ایمن براساس رویه مناسب کار با تجهیزات برقی و برقکاری.3- استفاده از کلید حفاظ برای کلیۀ وسایــل برقی.4- استفاده ار تابلــو بــرق استـانــدارد. 5- برقکاران در هنگام کار با وسایل و یا هادی های حاوی برق باید از وسایلی چون دستکش های عایق برق، پتونسوز، چوب آزمایش استفاده کنند.6- استفاده از سوئیچ قطع برق  که در صورت هر گونه نشتی ولتاژ به زمین جریان را قطع کند. (از انواع با حساسیت  بالا). 7- کلید های قطع مدار به هنگام اتصال به بدنه یا زمین. 8- استفاده از ولتاژ  DC. 9- جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به داخل تابلو برق.10- استفاده از کابل های سالم و بدون عیب .11- استفاده از سیستم داکت کشی .12- صدور مجوز کار برای امور برق کشی .13- کشیدن حصار دور مکان هایی که برق کاری در آنجا انجام می شودو علایم ایمنی وهشدار دهنده در محـل نصب شــود .14- پوشش هــا و توری های حفاظتی و حصارها باید از مواد غیر آتش گیر ساخته شده و دارای مقاومت مکانیکی کافی بوده و به طور محکم و مطمئن نصب شوند. 15- ترانسفورماتورهای برق که با هوا خنک می شوند فاصله شان با مواد قابل احتراق حداقل 30 سانتی متر باشد.16- ترانسفورماتور ها به وسیله دیوار غیر قابل اشتعال پوشیده شده باشد.17- وجود کپسول اطفاء حریق در محل و آموزش  چگونگی به کارگیری آن ها به اپراتورهـــا. 18- استفاده از  Safety harness.19- تمهیدات ایمنی کار در ارتفاع رعایت شود.20- استفاده از داربست ایمن.21- نصب توری بزرگ در زیر محل فعالیت به  منظور جلوگیری از افتادن افراد و اشیاء.22- تدوین و استفاده از دستورالعمل کار ایمن براساس رویه های مناسب و انجام کار در ارتفاع .23- ارایه آموزش های ایمنی مربوطه و ثبت سوابق. 24- بازرسـی روزانــه  HSE. 25- به کارگیری اپراتورهای ماهر و مجرب. مقدار عـددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: سوختگی از 196به 84، مصدومیت و جــراحت از 80 به 48، شکستگی و در رفتگی از 100به 60 ، برق گرفتگی از63 به 28و فوت از 160 به 90 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 25/48% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از تولید زباله

1- حمل و نقـل بهداشتی زباله.2- تفکیک زبالــه از مبـــدا. 3- انجام سم پاشی دوره ای مکان های آلــوده. 4- ارایه آموزش هـــای بهداشتی مربوطــه به پرسنـل و ثبت سوابق . 5- تدوین و استفاده از دستورالعمل های کاری شامل  House keeping  و  waste management.6- بازرسی روزانه  واحد HSE از محل دفن زباله.7- برنامه ریزی به منظور انجام house keeping روزانه. 8- در نظر گرفتن محل مناسب برای تخلیه زباله.  9- جمع آوری روزانه زباله و دفن بهداشتی. مقدار عددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقـدامـات اصــلاحی به ترتیب: مسمومیت از 40 به 24و بیماری های مسری از 140 به 84 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار40% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه باشند و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از تولید فاضلاب

1- تدوین و استفاده از دستورالعمل های کاری  waste management.2- ارایه آموزش های بهداشتی مربوطه و ثبت سوابق .3- بازرسی هفتگی و روزانه  HSEاز فاضــلاب هــا . 4- برنامه ریزی به منظور انجام آزمایشات روزانه آب و فاضلاب . 5- نصب دستشویی و توالت های کارگری دارای مخازن سپتیک قابل تخلیه در سایت به تعداد کافی و برنامه ریزی جهت تخلیه روزانه و انتقال به محل تصفیه فاضلاب.6- در نظر گرفتن آبخوری های بهداشتی مناسب برای سایت و جلوگیری از ریخت و پاش آب. 7- سمپاشی ماهانه مکان های آلوده. مقدارعددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :بیماری های گوارشی از 80 به 48و بیماری های مسری از 210 به 140کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 17/35% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه باشند.

 - اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک تخلیه اضطراری محل

1-تدوین و استفاده از دستورالعمل تخلیه اضطراری محل کار. 2-ارایه آموزش های ایمنی مربوطه و ثبت سوابق. 3-نصب علایم ایمنی و اریه هشدارهـای ایمنی به افــراد در محــل.  4-  نصب کپسول اطفاء حریق. 5- نصب دتکتورهای مختلف در مکان های مناسب و حصول اطمینان از عملکرد آن و راه اندازی سیستم آژیر.6-آمادگی پرسنل برای مقابله با حوادث احتمالی و انجام مانورهای دوره ای براساس رویهEmergency response .    7- انتخاب محل muster point ها وآموزش آن به پرسنل. 8-ارتباط با سازمان های منطقه ای شامل آتش نشانی، بیمارستان های شهر بوشهر و سایر ادارات مرتبط. مقدار عددی ریسک  های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: لیز خوردن از 15 به  8، مصدومیت و جراحت از 60 به32، شکستگی و در رفتگی از45 به 20، فوت از 60 به 20کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 55/55% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه باشندو به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از عملیات رادیو گرافی صنعتی

1-  استفاده از مجوز کار رادیوگرافی (PTW).2- انجام معاینات دوره ای رادیو گراف ها.3- استفاده از وسایل حفاطت فردی مناسب (ماننــد فیلم بج، دزیومتــر قلمی، رادیومتر و گایگر). 4- تدوین و اجرای کار براساس رویه رادیو گرافی.5- استفاده از پرسنل ماهر و آموزش دیده و دارای مجوزهـــای کـاری لازم. 6- ارایه آمـوزش هــــای ایمنی مربوطـــه و ثبت ســـوابق. 7- دوزیومتری محیط کار به منظور سنجش فاصلــه مناسب. 8- دوقفلـــــــه کـــــردنsource pit. 9- اجـــــرای  .Tool box meeting10- کشیدن نــوار خطر در مکان مناسب محل رادیو گرافی. 11- نصب چراغ قرمز در محـل رادیو گــرافـی. 12- استفاده از نگهبان آموزش دیده و دارای سوت در محل. 13- وجود علایم ایمنی در محل.14- انجام عملیات رادیوگرافی در شب به منظـور کاهش تردد. 15- بازرســـی  HSE در زمان انجام فعالیت رادیو گرافی.16- ظهور فیلم رادیوگرافی در مکان های مشخص .17- مطالعه و رعایت اطلاعات  برگه های شناسایی ایمنی مواد شیمیایی (MSDS). 18- تهویه مناسب اتاق ظهور فیلم.19- استفاده از وسایل حفاطت فــردی منـــاسب (مانند ماسک تنفسی مناسب ).20- برای کلیه فعالیت های کار در شب،  مجوز کار در شب به صورت جداگانه صــادر شود. 21- نظافت روزانه محل و انجام  House keeping  مناسب. 22- استفاده از وسایل حفاظت فـــردی منــاسب مانندSafety harness. 23- تمهیدات ایمنی کار در ارتفـاع، رعایت شود. 24- استفاده از داربست ایمن.مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: آسیب به پوست از 45 به30، آسیب به بافت های بدن از 24 به 16، مسمومیت از 12 به 8، مصـــدومیت و جراحت از 36 به 16، سوختگـی از 63 به 42، مشکلات ژنتیکی از 81 به 54، بـرق گرفتگــی از 84 به 42، مشکلات تنفسی از 60 به 45، شکستگی و در رفتگی از 150 به 120 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 79/32% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

-  اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی ازتست ذرات مغناطیسی MT

1- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب مانند ماسک تنفسی فیلتر دار، عینک و دستکش مطابق با استـــانـــدارد. 2-برقراری تهویه مناسب در محیط ها و فضـــاهـــای بسته. 3-تدویـــن و استفاده از دستورالعمل کار ایمن. 4-ارایه آموزش های ایمنی لازم و ثبت سوابق. 5 - به کارگیری افراد ماهر و با تجربه .6-رعایت مقررات کار در ارتفاع .7-استفاده از وســـایل حفاظت فردی مناسب به ویژه  Safety harness. 8- تعمیرات دوره ای دستگاه و تعویض و یا ترمیم کابل های آسیب دیده.مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: مسمومیت از 24 به 12، آسیب به پوست از 24 بـــه 12، شکستگی و در رفتگـــی از 60 به30، برق گرفتگی از 112 به 63، آسیب بــه چشــم از 24 به 18، آسیب به دستگاه تنفسی از 100 به 45، مصدومیت و جراحت از 48 به 36 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 9/44% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

-  اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی ازتست التراسونیک

1-  استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب مانند دستکش. 2- ارایه آموزش های ایمنی لازم و ثبت سوابق. 3- رعایت مقررات کار در ارتفاع. 4- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب به ویژه  Safety harness.5- صدور مجوز انجام کار. 6- بازرسی روززانه HSE. 7- استفاده از داربست ایمن. مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آسیب به پوست از 24 به 18، شکستگی و در رفتگی از 60 به 45، مصـــدومیت و جراحت از 48 به 36 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار25% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقـدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات می بایستی دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت جوش کاری توسط گاز و برق ، برش کاری الکترود در محیط باز و بسته و گرمکاری الکترود

1- استفاده از ایر پلاگ مطابق استاندارد و آموزش استفاده بهداشتی از ایر پلاگ و نیز تعویض آن ها به صـورت دوره ای. 2- مجهز بودن محل جوشکاری و برشکاری به تهویه موضعی. 3- استفاده از تجهیزات حفاطت فردی مناسب (عینک جوشکاری و برشکاری باید مجهز به حفاظ دور چشم و شیشه مخصوص کارهای جوشکاری و برشکاری باشد با درجه تیرگی مناسب)، در جوشکاری با گاز  CO2حتماً باید از لباس قرمز رنگ استفاده شودتا اشعه مادون قرمز جذب شود.4- حد الامکان کارهای جوش کاری باید در محل حفاظت شده ای انجام گیرد تا دیگر کارکنان در تماس با تابش مستقیم اشعه  یا انعکاس های آن نباشند.5- آموزش انجام کار صحیح به کارکنان (آموزش حمل کپسول ها با چرخ دستی).6- صدور پروانه کار گرم.7- استفاده از دستکش مطابق استاندارد و بازبینی و تعویض دوره ای دستکش ها.8- تدوین رویه انجام کار به صورت ایمن و رعایت موارد کار در ارتفاع . 9- استفاده از داربست ایمن. 10- اتصال  بدنه ماشین  جوشکاری و برشکاری مولد برق به زمین (برقراری سیستم  Earthing). 11- استفاده از کابل، اتصال دهنده ها و نگهدارنده هـای الکتــرود مناسب. 12- در نقاطی که عملیات جوشکاری  و برشکاری در جوار مواد قابل اشتعال صورت می گیرد باید احتیاط های لازم انجام گیرد و مواد قابل اشتعال را قبل از شروع جوشکاری و برشکاری باید از نزدیکـــی محـــل جوشـــکاری و برشــکاری  دور کرد. 13- دستـــور العمل جوشـــکاری و برشکاری رعایت شود. 14- استفاده از کپسول های ایمن اکسیژن و گاز به صورت ایستاده. 15- وجود کپسول های اطفاء حریـــق در محــل. 16- انبارداری مناسب کپسول های گاز.17- بازرسی روزانه HSE.18- برگزاری جلسات Tool box meeting به صورت روزانه.19-  استفاده از  Fire blanket  در مکان های مورد نیاز.20- به کارگیری جوشکاران و برشکاران ماهر و مجرب. 21- عـــدم جوشـــکاری و برشـــکاری در اقلیم نامناسب. 22- استفاده از مشعل و شلنگ گاز بدون پارگی و با بست های مناسب. 23- به کارگیری و اطمینان از سالم بودن شیر اطمینان flash back arrestor. مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: کری شغلی وافت شنوایی از 36 به 18، آسیب به چشم از 108 به 54، آسیب به دستگاه تنفسی از160 به 105، سوختگی از 196 به 126، سرطان پوست از 200 به 120، مشکلات اسکلتی و عضلانی از 216 به 144، شکستگی و دررفتگی از 100 به 60، مسمومیت از 30 به 16، فوت از 120 به 60 ، برق گرفتگی از 168 به 70، مصدومیت و جراحت از 160 به 75 و خفگی 150 به 80 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 55/43% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقــدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت تست مایعات نافذ(PT)

1- استفاده از وسایل حفاظت فردی (PPE ) مناسب مانند ماسک تنفسی فیلتر دار.2- تدوین و استفاده از دستورالعمل کار ایمن. 3- استفاده از دستکش مناسب کار با مــواد شیمیایی. 4- ارایه آموزش های ایمنی لازم و ثبت سوابق . 5- به کارگیری افراد ماهر و با تجــربه. 6- رعــایت مقــررات کــار در ارتفــاع. 7- استفــاده از وســایل حفاظــت فــردی مناسب به ویژهharnesss  Safety. 8- استفاده از داربست ایمن. مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مسمومیت از 24 به 12، آسیب به پوست از 24 به 12، شکستگی و در رفتگی از 60 به 30، آسیب به چشم از 24 به 18، آسیب به دستگاه تنفسی از 100 به 45، مصدومیت و جراحت از 48 به 36  کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 36/45% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات دارای بیمه حوادث باشند.

-  اقدامــات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطــرات و کاهش سطـوح ریسک ناشــی از فعالیت تست phase array

1- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و مطابق با استاندارد مانند دستکش. 2- ارایه آموزش های ایمنی لازم و ثبت سوابق. 3- رعایت مقررات کار در ارتفاع .استفاده از safety harness.4- صدور مجوز انجام کار. 5- بازرسی  روزانه .HSE6- استفاده از داربست ایمن . 7- تدوین و استفاده از دستورالعمل کار ایمن. 8- بستن توری در زیر محل انجام عملیات. مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به  ترتیب: آسیب به پوست از 24 به 18، شکستگی و در رفتگی از 60 به 45، مصدومیت و جراحت از 48 به 36 کاهش یافته، که در مجموع به مقدار 25% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقـدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بــوده و به منظـور کاهش زیان های مالی کلیه نیروی انسانی فعال در این عملیات دارای بیمه حوادث باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت برش دستی هوا گاز و مونتاژکاری

1- تعمیر و نگه داری صحیح دستگاه ها.2- بازرسی ادواری از دستگاه ها . 3- خارج نمودن مواد آتش زا از محــوطــه کار. 4- و جود کپسول اطفاء حریق در محل انجام عملیات و آموزش چگونگی استفاده از آن به پرسنل مربــوطه. 5- بازرسی روزانــه  HSE.6- استفاده از مشعل و شلنگ گاز بدون پارگی و با بست های مناسب. 7- استفاده از کپسول های ایمن اکسیژن و گاز به صورت ایستاده و حمل کپسول ها به صورت دستی. 8- انبارداری مناسب کپسول های گاز. 9- ارایه تمهیدات ایمنی کار در ارتفاع . 10- بستن مناسب کپسول ها . 11- صدور مجوزهای کاری .12- استفاده ازharness .safety 13- ارایه آموزش های ایمنی لازم و ثبت سوابق. 14- اجــرای  Tool box meeting. 15- تدوین و اجرای دستورالعمل های انجام کار ایمن. 16- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب مانند دستکش مقاوم به حرارت.مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: مصدومیت و جراحت از80 به 48، شکستـگی و در رفتگی از 80 به 45، سوختگی شدید از 196 به 105، مشکلات اسکلتی و عضلانی از 294 به 180و فوت 60 به 40 کاهش یافته، که در مجموع به مقدار 01/41% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی بیمه پروژه نیز در نظر گرفته شود.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت کار با دستگاه برش شامل دستگاه های  CNC  مولر و مشعل های دستی

1-  بازدید روزانه  HSE. 2- به کارگیری وسایل و تجهیزات مناسب. 3- بررسی تجهیزات قبل شروع فعالیت. 4- آموزش حمل کپسول ها با چرخ دستی.5- نگه داری کپسول اکسیژن به صورت قائم  و محکم کردن آن .6- اطمینان از سالم بودن  flash back arrestor.7- استفاده از مشعل و شلنگ گاز بدون پارگی و با بست های مناسب. 8- استفاده از تجهیزات حفاطت فردی مناسب (استفاده از عینک برشکاری، شیلدو.......). 9- حد الامکان کارهای برش کاری باید در محل محفوظی انجام گیرد تا دیگر کارکنان در تماس با تابش مستقیم اشعه  یا انعکاس های آن نباشند..10- نصب علایم هشدار دهنده و ایمنی در محل به منظور عدم ورود افراد متفرقه .11- استفاده از دستکش مناسب و مطابق استاندارد و بازبینی و تعویض دوره ای دستکش ها.12- وجود انبر در محل برای جابجایی اشیاء کوچک و داغ. 13- خروج اشیاء آتش زا از محل .14- دور بودن کپسول های اکسیژن و استیلن به اندازه حداقل 3 متر از منبع حرارتی. 15- دور نگه داشتن کپسول های  اکسیژن و استیلن از تابش مستقیم نور و حرارت. 16- عدم چرب و روغنکاری کردن رگلاتورهای اکسیژن. 17- ارایه آموزش های ایمنی لازم و ثبت سوابق. 18- صدور مجوز کار گرم .19- وجود وسایل اطفاء حریق در محل و آموزش استفاده از آن .20- برگزاری جلسات   Tool box meeting .21- تدوین رویه انجام کار به صورت ایمن.مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب : مصدومیت و جراحت از 36 به16، شکستگی ودر رفتگی از 45 به 20، سوختگی از 63 به 28، آسیب به دستگاه تنفسی از 60 به 30، آسیب به پوست از 18 به 12، کری موقت شغلی از 36 به 18، فـوت از 40 به 10 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 03/55% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی بیمه پروژه نیز در نظر گرفته شود.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت زنگ زدایی

1-  استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب. 2- توجه  به MSDS ها.3- استفاده از ماسک شیمیـــایی.4- ارایـــه آموزش های ایمنی لازم. 5- به کارگیری نفرات ماهر.6- تدوین و اجرای دستورالعمل زنگ زدایی.7- توجه به مقررات کار در ارتفاع.مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامــــات اصلاحی به ترتیب : شستــگی و در رفتگی از 45 به 20، مصدومیت و جراحت از 36 به 16، آسیب به چشم از 45 به 24، کوری از 42 به 14، آسیب  به دستگاه تنفسی از 75 به 40 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 09/53%از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شــده تعدیل خواهد شد.  به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بــوده و به منظــور کاهش زیان های مالی می بایستی بیمه پروژه نیز در نظر گرفته شود.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت نجاری و برشکاری چوب

1-  عــدم استفاده ار دستکش در حین انجام کار با دستگاه . 2- حفظ روشنایی محیط کار.3- سفت کردن پیچ های دستگاه و تراز کردن دستگاه بر روی زمین به منظور کاهش شدت صدا . 4- استفاده از وسایل حفاظت فردی به ویـژه شیلدهــای، گوشی های حفاظتی، ماسک تنفسی مناسب و مطابق با استاندارد. 5- حفظ حریم برای دستگاه به منظور جلوگیری از پرتاب شدن پلیسه ها به افرادی که در مجـاورت دستگاه کار می کنند. 6- استفاده ازدستگاه تهــویه عمومی در محیط کارگاه ها . 7- مجهز بودن دستگاه به سیستم جمع آوری گرد و غبار. 8- دستگاه باید دارای سیستم اتصال به زمین باشد (برقراری سیستم  Earthing). 9- بازدید از دستگاه قبل از شروع به کار به منظور نداشتن اتصالات ناایمن.10- تعمیر و نگه داری دستگاه های چوب بری به صورت دوره ای. 11- استفاده از کابل های برق بدون پارگی و اتصالات نا ایمن.12- استفاده از دستورالعمل های کار ایمن بر اساس    رویه های  تجهیزات برقی. 13- بازرسی روزانه  HSE. 14- ارایه آموزش  انجام صحیح کار به کارکنان و کارگران.مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب : شکستگی و در رفتگی از 30 به 10، مصدومیت و جراحت از 24 به 8، قطع عضو از 48 به 16 ، کری موقت و افت شنوایی 36 به 18، آسیب به دستگاه شنوایی 100به60 ، آسیب به چشم از60 به 36 ، اختلالات اسکلتی و عضلانی از 120 به 72، آسیب به پوست از 18 به 8  کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 7/47% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی بیمه پروژه نیز در نظر گرفته شود.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت برشکاری پالپ پشم شیشه

1- عـــدم استفاده از دستکش در حین انجام کار با دستگاه. 2- ارایه آموزش های ایمنی مربوطه به کارکنان و ثبت سوابق.3- تهیه  رویه انجام کار به صورت ایمن.4- استخدام افراد ماهر و با تجربه.5- حفظ روشنایی محل کار.6- استفاده از کارگران ماهر .7- استفاده ار دستگاه تهویه عمومی در محیط کارگاه ها .8- مجهز بودن دستگاه به سیستم جمع آوری گرد و غبار وذرات ریز پشم شیشه .9- استفاده از ایر پلاگ مطابق استاندارد و آموزش استفاده بهداشتی از ایر پلاگ و نیز تعویض آن ها به صورت  دوره ای.10- سفت کردن پیچ های دستگاه و تراز کردن دستگاه بر روی زمین به منظور کاهش شدت صدا. 11- انواع عینک ها، کلاه خود  که حداکثر محافظت چشم را در مقابل خطرها تامین می نمایند، باید به وسیله  برشکار پشم شیشه مورد استفاده قرار گیرد.12- حفظ حریم برای دستگاه به منظور جلوگیری از پرتاب شدن پلیسه ها به افرادی که در مجاورت دستگاه کار می کنند. 13- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب مانند دستکش مطابق با استاندارد (ماسک تنفسی،.....). مقدار عددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :کری مــوقت شغلـی از 27 به 12، مصدومیت و جراحت از 36 به 16، آسیب به دستگاه تنفسی از 100 به 60، آسیب به چشم از 36 به 18، آسیب به پوست از 24 به 12 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 08/47% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه بوده و به منظور کاهش زیان های مالی بیمه پروژه نیز در نظر گرفته شود.

-  اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت فضای سبز و باغبانی

1- مطالعه و رعایت اطلاعات  برگه های شناسایی ایمنی مواد شیمیایی (MSDS).2- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب ( ماسک تنفسی، دستکش و لباس مناسب و مطابق استاندارد). 3- تدوین دستورالعمل  کار صحیــح و منــاسب. 4- استفاده از کفش ایمنی مطابق استاندارد. 5- رعایت سیستم مدیریتی 5S. 6- استفاده از کلاه ایمنی که می تواند از برخورسر با شاخه ها و... محافظت کنـد. 7- استفـــاده از عینک های حفاظتی سبک و محکم به طوری که کاملاً روی صورت قرار گیرد و می تواند خطر برخورد شاخه ها و... با چشمان را کاهش دهد. 8- آموزش انجام کار ایمن به کارکنان. 9- ترغیب کارکنان به انجام کار گروهی. 10- ترغیب کارکنان به استفاده از وسایل مکانیکی به جای انجام دستی کار. مقدار عددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: مصدومیت و جراحت از 80 به 48، شکستگی و در رفتگی از 100 به 60 ، آسیب به دستگاه تنفسی از 80 به 45 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 15/41% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه تامین اجتماعی باشند.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت تعمیر ماشین آلات و مکانیکی

1-  استفاده از دستورالعمل های کار ایمن بر اساس رویه های مناسب کار.2- استخدام و به کارگیری اپراتور های مـــاهــر. 3- آموزش انجام کار به صورت دسته جمعی.4- استفاده از وسایل حفاظت فـــردی مناسب (روپوش، دستکش و عینک). 5- آموزش نحوه بلند کردن بار به صورت ایمن.6- شستشوی محوطه کار.7- جلوگیری از پاشش مواد شیمیایی در محوطه کاری.8- انجام کار براساس دستورالعمل های ایمن.9- برقراری سیستم اتصال به زمین. 10- استفاده از کابل های منـاسب. 11- بازرسی تابلو برق قبل از انجام کار.12- ارایه آموزش های ایمنی مربوطه و ثبت سوابق مانند آموزش انجام کار با استفاده از وسایل مکانیکی به جای حمل دستی بار.13- استفاده از دستکش ضد حرارت و برق.14- نصب علایم ایمنی و ارایه هشدار های ایمنی به افراد در محوطه انجام کار.15- بازرسی روزانه  HSE از محوطه انجام کار.  16- برنامه ریزی به منظور انجام  House Keeping روزانه.17- نصب توری های بزرگ در زیر محل کار برای جلوگیری از سقوط اشیاء.18- صدور مجوز کار. 19- استفاده از بسکت استاندارد و مناسب برای انتقال افراد. مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب : مصــدومیت و جراحت از 64 به 36، آسیب به پوست از 56 به 36، آسیب بــه چشم از 48 به 27، مشکلات اسکلتی و عضلانی از 54 به 24، شکستگی و در رفتگی از 100 به 60 و فوت از 60 به 20 کاهش یافته، که در مجموع به مقدار 86/46% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه تامین اجتماعی باشندو به منظور کاهش خسارات مالی بیمه پروژه نیز در نظر گرفته شود.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت کار در فضای بسته

1- تدوین رویه مناسب انجام کار ایمن. 2- سیستم تهویه مناسب و کانال هوا. 3- استفاده از ماسک تنفسی مجهز به کپسول اکسیژن. 4- وجود وسایل ارتباطی. 5- جریان الکتریسیته با ولتاژ پایین برای روشنایی (زیر 65 ولت برای  AC و DC). 6- برقراری اتصـال به زمین مناسب (ارتینگ). 7- ارایه آموزش های ایمنی مربوطه و ثبت سوابق. 8- دریافت مجوز های کاری مربوطه. 9- انجام تست گاز در صورت لزوم. 10- بازدید HSE قبل از انجام کار.11- حضور افسر ایمنی در حین انجام فعالیت.مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: شکستگی و در رفتگی از 125 به 80 ،مصدومیت و جراحت از 100 به 64 ، خفگی از 150 به 80، برق گرفتگی از 105 به 56، از کار افتادگی دایم از 120 به 64 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار ۶۷/۴۲% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه تامین اجتماعی باشند و به منظور کاهش خسارات مالی بیمه پروژه نیز در نظر گرفته شود.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت کار در ارتفاع

1- استفاده  از وسایل حفاظت فردی مناسب از قبیل  Safety harness. 2- صدور مجوز کار در ارتفاع .3- استفاده از داربست مناسب .4- بستن توری در زیر محل کار. 5- محصور کردن محیط .6- استفاده از پرسنل غیر خسته و ماهر. مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت و جراحت از 180 به 128، شکستگی و در رفتگی از 225 به 160، از ار افتادگی دایم از 320 به 224 و فوت از 400 به 280کاهش یافته، که در مجموع  به مقدار 6/29%از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خـــواهـــد شـد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه تامین اجتماعی باشند و به منظور کاهش خسارات مالی بیمه پروژه نیز در نظر گرفته شود.

-  اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از فعالیت بازرسی جوش (قبل،بعد و حین جوش)

1-استفاده از ماسک تنفسی مناسب و مطابق با استانـــدارد. 2- مجهز بودن محل جوشکاری به تهویه موضعی. 3-وجود کپســـول اطفــــاء حریق در محل. 4- اتصـــال  بدنه ماشین  جوشکاری مولد برق به زمین. 5- هر گاه کابل های جوشکاری به عللی فرسوده شده و هادی ها آشکار شوند باید کابل ها را ترمیم یا تعویض کرد6- به کارگیری پرسنل ماهر .7- تدوین  اجرای دستورالعمل بازرسی جوش. مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت و جراحت از 36 به 16، آسیب به دستگاه تنفسی از 100 به 45، آسیب به چشم از 60 به 18، اثـــرات ژنتیکی از 54 به 36، سوختگی از 140 به 42 و فوت از 80 به 20 کاهش یافته، که در مجموع به مقدار 34/62% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه تامین اجتماعی باشند و به منظور کاهش خسارات مالی بیمه پروژه نیز در نظر گرفته شود.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از زندگی اقمـــاری و فعالیت های کاری در خشکی و فعالیت کاری در سایت عملیاتی

1- تشکیل پرونده بهداشتی برای کلیه افراد .2- انجام معاینات ادواری .3- فراهم سازی امکان تفریحات سالم. 4- سمپاشی اماکن مسکونی براساس برنامه زمان بندی شده.5- برنامه ریزی به منظور انجام واکسیناسیون. مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :آسیب به پوست از 30 به 12 ، بیماری های مسری وواگیر دار از 75 به 30 ، گرمازدگی از 72 به36،افسردگی از 96 به 54، مار و عقرب زدگی از 98  به 49 کاهش یافته ، که درمجموع به مقدار 21/51%از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه تامین اجتماعی باشند و به منظور کاهش خسارات مالی بیمه پروژه نیز در نظر گرفته شود.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات وکاهش سطوح ریسک ناشی از رانندگی آمبولانس

1-  ارایه آموزش های ایمنی لازم و ثبت  سوابق. 2- استفاده از افراد ماهر و با تجربه و دارای گواهینامه رانندگی و مجوزهای لازم. 3- انجـــام نرمش هـــای مناسب قبل از شروع به کار. 4- شرکت در فعالیت های ورزشی. 5- انجام مشاوره های روانپــزشکی برای پرسنــل به صورت دوره ای. 6- بازدید روزانه  HSEاز تجهیزات آمبولانس. 7- انجام تعمیرات دوره ای آمبولانس. 8- تدوین و ارایه دستورالعمل کار به صورت ایمن. مقدار عددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :مصدومیت وجراحت از 96 به 48، شکستگی و در رفتگی 120 به 60، افسردگی از 72 به 45 و فوت از 120 به 60 کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 79/47% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه تامین اجتماعی باشند و به منظور کاهش خسارات مالی بیمه حوادث نیز در نظر گرفته شود.

- اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از پخت و پز

1- آموزش انجام کار به طور صحیح به کارکنان آشپــزخــانه. 2- استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب(مانند دستکش، ایرماف و ایرپلاگ مناسب و مطابق با استاندارد) 3- استفاده از آشپزهای با تجربه 4- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب در هنگام سمپاشی آشپزخانه. 5- شستشوی کلیه ظروف پس از سمپاشی آشپزخانه.6- انجام سمپاشی آشپزخانه توسط افراد ماهر. 7- انجام سمپاشی آشپزخانه در زمان حداقل تردد در آشپزخانه. 8- استفاده از فنهای مکشی در آشپزخانه. 9- نگه داری لوازم کمک های اولیه در محل.10- شستشو کف آشپزخانه به منظور خشک کردن و ضدعفونی کردن کف آشپزخانه.11- استفاده از دستکش فلزی به منظور بریدن (دستکش استیل زنجیره ای).12- رعایت دستــورالعمل کار. 13- وجود جعبه  کمک های اولیــه در محیط آشپزخــانه. 14- بازرسی ادواری کلیۀ لوازم آشپزی و تجهیزات آشپزخانه. 15- رعایت بهداشت در محیط آشپزخانه. 16- استفاده از هود مناسب در محیط آشپزخانه.17- استفاده از فن های مناسب در محیط آشپزخانه. 18- وجود وسایل اطفاء حریق در محل.  مقدارعددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب: اختلالات اسکلتی و عضـلانی از 180 به 72، سوختگی از 175 به 84، مسمومیت از 80 به 48، مصدومیت و جراحت از 120 به 80 ، شکستگی و در رفتگی از 180 به 100، آسیب به چشم از 45 به 36 ، گرمازدگی از 126 به 90، کری شغلی از 125 به 80  و فوت از 80 به 60  کاهش یافته، که درمجموع به مقدار 49/41%از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد.به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه تامین اجتماعی باشند و به منظور کاهش خسارات مالی بیمه حوادث نیز در نظر گرفته شود.

-  اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از امور درمانی

1-  آمــوزش به پرسنل به منظـور کاهش رفتارهای  پرخطر. 2- استفاده از پرسنل ماهر.3- انجام معاینات ادواری.4- برقراری سیستم های مناسب انگیزشی.5- استفاده از دستکش های مقاوم در برابر عوامل بیولوژیک.6- پوشیدن لباس مخصوص پزشکی.7- شستن مرتب دست ها. 8- زدن ماسک.9-  استفاده از وسایل  دفاع شخصی. 10- شرکت در فعالیت های ورزشی 11- انجام مشاوره های روانپزشکی به صورت دوره ای. مقدار عددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب : جراحت و مصــدومیت از 80 به 48، بیماری های ویروسی و واگیردار از 175 به 120 و فوت از 100به 40 کاهش  یافته، که درمجموع به مقدار 41/41%از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل و کارگران پیمانکاران اجرایی فعال در آن دارای بیمه تامین اجتماعی باشند و به منظور کاهش خسارات مالی بیمه حوادث نیز در نظر گرفته شود.

-  اقدامات کنترلی به منظور پیشگیری از مخاطرات و کاهش سطوح ریسک ناشی از اطفاء حریق

1-  استفاده از وســایل حفـاظت فردی مناسب به ویژه safety harness، ایرپلاگ، کفش مناسب ، تجهیزات تنفسی، دستکش و لباس مناسب و ضد حرارت وکلاه مناسب و ضد حریق. 2- استفاده از نردبان های قلاب دار.3- نصب توری های بزرگ در زیر محل.4- ارایه آموزش هــای ایمنی مربوطــه مانند آموزش های برای جلوگیری از سقوط وثبت سوابق و انجام مانـورهای برنامه ریزی شده.5- بررسی دقیق گزارش حوادث و تلاش در جهت مشاوره اختصاصی در مورد برای انجام عملیات. 6- رعایت صحیح قوانین برای ایمنی حمل و بلند کردن اجسام. 7- استفاده از بسکت مناسب جهت انتقال پرسنل. مقدار عددی ریسک های حاصل شده از این فعالیت پس از اقدامات اصلاحی به ترتیب :کری شغلی از 60 به 30 ، اختلالات اسکلتی و عضلانی از 72 به 36، افسردگی از 90 به 36 ، آسیب به پوست از 32 به 24 ، آسیب به دستگاه تنفسی از 80 به 60، سوختگی از 112 به 63، شستگی و در رفتگی از 125 به 80، مصدومیت و جراحت از 100 به 64و فوت از 120 به 60کاهش یافته، که درمجموع به مقدار7/42% از میزان ریسک این فعالیت با توجه به اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده تعدیل خواهد شد. به منظور به صفر رساندن مقـدار ریسک های این فعالیت لازم است تا کلیۀ پرسنل انجام دهنده این فعالیت دارای بیمه باشند و نیز برقراری بیمه درمانی تکمیلی نیز برای پرسنل فعال در درمانگاه ضروری می باشد.

 همچنین با توجه به یافته های تحقیق حاضر جهت پیشبرد اهدافسیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی در شرکت صدرا موارد زیر به عنوان پیشنهادات ارایه می گردد:

1- به جهت ارتقای سطح سیستم  ایمنی و بهداشت شغلی در شرکت صنایع دریایی ایران( صدرا) در خصوص پرسنل بخش  HSE نسبت به استخدام افراد براساس سوابق تحصیلی و تجربه کاری مرتبط با HSE  نظیر تخصص های: بهداشت حرفه ای، بهــداشت محیــط، ایمنــی صنعتــی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست اقدام و به صورت ادواری ارتباط پست ها با سوابق تحصیلی و تجربه کاری افراد مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد و شرح وظایف دقیق برای افراد تعریف شود.

۳- به جهت ارتقای سطح سیستمایمنی و بهداشت شغلی  در شرکت صنایع دریایی صدرا افراد شاغل در این مجموعه به صورت دوره ای مورد ارزیابی شغلی قرار گیرند و به صورت ادواری نسبت به آموزش های لازم به آنها اقدام شود.

۴- به صورت ماهانه جلسات کمیته عالی  HSE  با حضور مسئولین  HSE  کارفرماو پیمانکار به منظور بررسی مشکلات و مسایل پیش رویHSE   برگزار گردد وطی برنامه زمانبندی برطرف گردد.

۵- به منظور ارتقای سیستم  ایمنی و بهداشت شغلی واحد HSE  از حمایت کامل مدیریت برخوردار بوده و همچنین لازم است شاغلین محیط های کاری نیز بخوبی از وظایف کادر  HSE و نیز حمایت مدیریت از واحد HSE  در اجرای وظایف خود آگاه باشند.

۶- به منظور کاهش خطرات شغلی آموزش قبل از شروع به کار برای پرسنل به جهت آشنایی بیشتر با خطرات شغل درگیر در آن اجراشود.

۷- به منظور مناسب سازی تجهیزات و امکانات HSE دستورالعمل تعمیر و نگه داری هرکدام از تجهیزات به دقت لحاظ شده تا با استناد به رویه استاندارد، تعمیر و یا تعویض تجهیزات و امکانات موجود به صورت ادواری امکانپذیر باشد.

۸ – به منظور ارتقای سیستم انگیزشی HSE جوایزی به کارکنانی که نکات ایمنی را رعایت می کنند اعطا گردد.

9- اقدامات اصلاحی مربوطه برای ریسک های فعالیت ها سریعاً اجرایی گردد.

10- برای کلیه فعالیت های جدید سریعاً ریسک مربوطه ملحوظ و مورد بررسی قرار گیرد.

 

منابع

 1. اصفهانی، سید حسن، مهرماه 1388، ارزیابی ریسک با استفاده از روش علت و پیامد ، مجله اکتشاف و تولید شماره61،از صفحه 63 -65.
 2. Bushehr met.ir
 3. ساجدی، سید حسام الدین، سال 1386، بررسی حرکات تکتونیکی بخش گسل کازرون برازجان با استفاده از خطوط ارزه نگاری، سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.
 4. قراچورلو، ن، ۱۳۸۴، ارزیابی و مدیریت ریسک ، انتشارات علوم و فنوم جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی.
 5. ربانی، م، تکنیک های ارزیابی ریسک، نشر هنگام .
 6. Job Hazard Analysis OSHA 3071. 2002. U.S. Department of labor.
 7. www.ghalenoypersianblog.ir
 8. www.jalili-hse.blogfa.com
 9. علیزاده، مجید، گشتاسب، کامبیز، 1388، نقش تکنیکHAZOP در طراحی مجدد فرآیند و مدیریت تغییر در یک شرکت بهره برداری نفت و گاز، سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت  HSE .
 10. عبدی، سارا، حیدری، جعفر، پوریا مهر، جعفر، تابستان 1385،گزارش معرفی سیستم مدیریت ریسک، ناشر پژوهشکده حمل و نقل،۳۰ صفحه.
 11. فیروزآبادی، اسماعیل، اصفهانی، سیدحسن، طحان نژادیان علی، 1384، مدیریت ریسک و روش ارزیابی احتمال ریسک، اولین همایش ملی و مهندسی ایمنی و مدیریت . HSE
 12. کاظم پورلنگ، فاطمه، داداش زاده، بهروز، 1384، مدیریت ریسک پروژه ها با تمرکز بر پروژه های ساخت، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
 13. کلمن، فلیکس، پاییز ۸۶، تاریخچه مدیریت ریسک از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۹۶، نوینی نژاد، لیلا، کافی، حجت (مترجم)، مجله ریسک و بیمه، شماره  ، صفحات ۱تا۱‍۰.
 14. مجموعه قوانین و مقررات ایمنی شرکت ملی نفت ایران، جلد اول مقررات عمومی، اردیبهشت 1390، نشر مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران، صفحه ۱۹۲ صفحه.
 15. میرجلیلی، سید علی اصغر، میرجلیلی، سیدعلیرضا، 1388، اصول و مبانی ارزیابی و مدیریت ریسک در محیط زیست (جلداول)، نشر اندیشمندان یزد، ۲۵۶ صفحه.
 16. محمدی استاج، میترا، 1387، مدیریت ریسک در سرویس های جانبی راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، صفحات۱۲ تا 17.
 17. محرم نژاد، ناصر، سالار حسینی، یلدا، 1390، ارزیابی و تدوین مدیریت ریسک زیست محیطی به دو روش FM & EA و What ifو مقایسه این دو روش در خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران، فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، شماره 1.
 18. محمدفام، ایرج،۱۳۸۴، مهندسی ایمنی، نشر فن آوران،۱۴۶ صفحه.
 19. مقصودلو، بیژن، ۱۳۸۹، مبانی طرح ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، انتشارات فدک ایساتیس، ۲۶۷ صفحه.
 20. نصیری، پروین، علیزاده، سید شمس الدین، گلبابایی، فریده، شاه طاهری، سیدجمال الدین، 1384، شناسایی و ارزیابی خطرات موجود و بالقوه در یک شرکت تولیدی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هشتم، شماره4.
 21. همتی، پریناز، امیدی، وایقان،۱۳۸۳،آنالیز حوادث دریایی و بررسی روش های مبارزه با حریق برای سکوهای منطقه خلیج فارس،اولین همایش ملی ایمنی در بنادر.

 

 
 1- دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست  دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران *(مسئول مکاتبات)

2- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی

3- رئیس ایمنی شرکت نفت فلات قاره ایران

4-Job Hazard Analysis

5- Occupational Safety Healthy Adminestration

6- Failure Mode & Effect Analysis

1- Risk Priority Number

2- Healthy Safety Environment

3- Natural Gas Liquid

اصفهانی، سید حسن، مهرماه 1388، ارزیابی ریسک با استفاده از روش علت و پیامد ، مجله اکتشاف و تولید شماره61،از صفحه 63 -65.
Bushehr met.ir
ساجدی، سید حسام الدین، سال 1386، بررسی حرکات تکتونیکی بخش گسل کازرون برازجان با استفاده از خطوط ارزه نگاری، سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.
قراچورلو، ن، ۱۳۸۴، ارزیابی و مدیریت ریسک ، انتشارات علوم و فنوم جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی.
ربانی، م، تکنیک های ارزیابی ریسک، نشر هنگام .
Job Hazard Analysis OSHA 3071. 2002. U.S. Department of labor.
www.ghalenoypersianblog.ir
www.jalili-hse.blogfa.com
علیزاده، مجید، گشتاسب، کامبیز، 1388، نقش تکنیکHAZOP در طراحی مجدد فرآیند و مدیریت تغییر در یک شرکت بهره برداری نفت و گاز، سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت  HSE .
عبدی، سارا، حیدری، جعفر، پوریا مهر، جعفر، تابستان 1385،گزارش معرفی سیستم مدیریت ریسک، ناشر پژوهشکده حمل و نقل،۳۰ صفحه.
فیروزآبادی، اسماعیل، اصفهانی، سیدحسن، طحان نژادیان علی، 1384، مدیریت ریسک و روش ارزیابی احتمال ریسک، اولین همایش ملی و مهندسی ایمنی و مدیریت . HSE
کاظم پورلنگ، فاطمه، داداش زاده، بهروز، 1384، مدیریت ریسک پروژه ها با تمرکز بر پروژه های ساخت، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
کلمن، فلیکس، پاییز ۸۶، تاریخچه مدیریت ریسک از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۹۶، نوینی نژاد، لیلا، کافی، حجت (مترجم)، مجله ریسک و بیمه، شماره  ، صفحات ۱تا۱‍۰.
مجموعه قوانین و مقررات ایمنی شرکت ملی نفت ایران، جلد اول مقررات عمومی، اردیبهشت 1390، نشر مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران، صفحه ۱۹۲ صفحه.
میرجلیلی، سید علی اصغر، میرجلیلی، سیدعلیرضا، 1388، اصول و مبانی ارزیابی و مدیریت ریسک در محیط زیست (جلداول)، نشر اندیشمندان یزد، ۲۵۶ صفحه.
محمدی استاج، میترا، 1387، مدیریت ریسک در سرویس های جانبی راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، صفحات۱۲ تا 17.
محرم نژاد، ناصر، سالار حسینی، یلدا، 1390، ارزیابی و تدوین مدیریت ریسک زیست محیطی به دو روش FM & EA و What ifو مقایسه این دو روش در خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران، فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، شماره 1.
محمدفام، ایرج،۱۳۸۴، مهندسی ایمنی، نشر فن آوران،۱۴۶ صفحه.
مقصودلو، بیژن، ۱۳۸۹، مبانی طرح ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، انتشارات فدک ایساتیس، ۲۶۷ صفحه.
نصیری، پروین، علیزاده، سید شمس الدین، گلبابایی، فریده، شاه طاهری، سیدجمال الدین، 1384، شناسایی و ارزیابی خطرات موجود و بالقوه در یک شرکت تولیدی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هشتم، شماره4.
همتی، پریناز، امیدی، وایقان،۱۳۸۳،آنالیز حوادث دریایی و بررسی روش های مبارزه با حریق برای سکوهای منطقه خلیج فارس،اولین همایش ملی ایمنی در بنادر.