استفاده از روش ازناسیون برای تصفیه آ بهای معدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، گروه شیمی کاربردی

چکیده

آب معدنی و آب شرب ب هعنوان یکی از نیازهای اساسی روزمره انسان
و استمرار حیات می باشد. میزان نیاز روزمره هر فرد ۱ تا ۲ لیتر می باشد
که بستگی به شرایط آب و هوایی و سن و سال دارد. منشأ حدود ۸۰٪ از
بیماری های انسان عدم دسترسی به آب سالم است. ۷۵٪ از مردم جهان
سوم از امکانات آب برای مصارف بهداشتی محرومند. واقعیت آن است
که آب سالم و گوارا کمیاب و گرانبها می باشد آلودگی ها با ایجاد تغییرات
نامطلوب در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی کیفیت آب را تنزل
م یدهند. برخی از آلودگی ها زوال پذیرند و به آسانی تجزیه و یا تقلیل داده
م یشوند نظیر مواد زائد کشاورزی و حیوانی و فاضلا بهای انسانی بعضی
از آلایند هها نیز انحطاط ناپذیرند مانند جیوه و سرب و برخی از ترکیبات
پلاستی کها که از افزایش آنها در آب باید جداً جلوگیری شود. در این
تحقیق از دو نمونه از آ بها معدنی واقع در منطقه شمالی شهرستان مهاباد
42 و 36 کربنات کلسیم mg/liter واقع در آذربایجان غربی با سختی
مورد بررسی قرار می گیرد. سپس مقدیر مختلف از گاز ازن ) CaCo (
به طور مستقیم به محلول آب معدنی تزریق م یشود و تحولات بیولوژ کیی
و شیمیایی نمونه بعد از تأثیر ازن بررسی خواهد شد. ازناتور مورد استفاده
م یتواند 25 میل یگرم گاز ازن را در ساعت تولید کند. برای تع یین مقادیر
1 میل یگرم در لیتر / گاز ازن روش یدومتری به کار می بریم. در تزریق 25
ازن حذف دیاتومه در نمونه ) 1( کامل و در نمونه ) 2 ( تا 99 ٪ حاصل گردیده
1 میلی گرم در / است. حذف کامل کلروفیسه در هر دو نمونه در مقادیر 1
1 میل یگرم / در نمونه ) 1( در 1 BOD لیتر ازن رخ م یدهد. حذف کامل
COD ازن و در نمونه دوم در 1 میل یگرم ازن حاصل م یشود. در کاهش
٪68 ) 65 ٪ و برای نمونه ) 2 ) 1 میلی گرم ازن برای نمونه ) 1 / برای تزریق 2
0 میل یگرم در لیتر / خواهیم داشت. گن دزدایی کامل هر دو نمونه در مقدار 5
به صورت کامل انجام م یشود. در این روش تصفیه چون از موا دشیمیایی
استفاده نم یگردد میتوان آبی گوارا با یکفیت بسیار مطلوب به دست آورد و
نیازی به تهیه مواد شیمیایی نیست. م یتوان ازناسیون را به عنوان بهترین
روش تصفیه آب معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها


انسان و محیط زیست
60
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
چکیده
آب معدنی و آب شرب ب هعنوان یکی از نیازهای اساسی روزمره انسان
و استمرار حیات می باشد. میزان نیاز روزمره هر فرد ۱ تا ۲ لیتر می باشد
که بستگی به شرایط آب و هوایی و سن و سال دارد. منشأ حدود ۸۰٪ از
بیماری های انسان عدم دسترسی به آب سالم است. ۷۵٪ از مردم جهان
سوم از امکانات آب برای مصارف بهداشتی محرومند. واقعیت آن است
که آب سالم و گوارا کمیاب و گرانبها می باشد آلودگی ها با ایجاد تغییرات
نامطلوب در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی کیفیت آب را تنزل
م یدهند. برخی از آلودگی ها زوال پذیرند و به آسانی تجزیه و یا تقلیل داده
م یشوند نظیر مواد زائد کشاورزی و حیوانی و فاضلا بهای انسانی بعضی
از آلایند هها نیز انحطاط ناپذیرند مانند جیوه و سرب و برخی از ترکیبات
پلاستی کها که از افزایش آنها در آب باید جداً جلوگیری شود. در این
تحقیق از دو نمونه از آ بها معدنی واقع در منطقه شمالی شهرستان مهاباد
42 و 36 کربنات کلسیم mg/liter واقع در آذربایجان غربی با سختی
مورد بررسی قرار می گیرد. سپس مقدیر مختلف از گاز ازن ) CaCo (
به طور مستقیم به محلول آب معدنی تزریق م یشود و تحولات بیولوژ کیی
و شیمیایی نمونه بعد از تأثیر ازن بررسی خواهد شد. ازناتور مورد استفاده
م یتواند 25 میل یگرم گاز ازن را در ساعت تولید کند. برای تع یین مقادیر
1 میل یگرم در لیتر / گاز ازن روش یدومتری به کار می بریم. در تزریق 25
ازن حذف دیاتومه در نمونه ) 1( کامل و در نمونه ) 2 ( تا 99 ٪ حاصل گردیده
1 میلی گرم در / است. حذف کامل کلروفیسه در هر دو نمونه در مقادیر 1
1 میل یگرم / در نمونه ) 1( در 1 BOD لیتر ازن رخ م یدهد. حذف کامل
COD ازن و در نمونه دوم در 1 میل یگرم ازن حاصل م یشود. در کاهش
٪68 ) 65 ٪ و برای نمونه ) 2 ) 1 میلی گرم ازن برای نمونه ) 1 / برای تزریق 2
0 میل یگرم در لیتر / خواهیم داشت. گن دزدایی کامل هر دو نمونه در مقدار 5
به صورت کامل انجام م یشود. در این روش تصفیه چون از موا دشیمیایی
استفاده نم یگردد میتوان آبی گوارا با یکفیت بسیار مطلوب به دست آورد و
نیازی به تهیه مواد شیمیایی نیست. م یتوان ازناسیون را به عنوان بهترین
روش تصفیه آب معرفی کرد.
واژ ههای کلیدی: ازناسیون، فیلتراسیون، گندزدایی، آ بهای معدنی،
آب گوارا.
استفاده از روش ازناسیون برای تصفیه آ بهای معدنی
jahangggg@yahoo.com • حسن ژیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، گروه شیمی کاربردی
3
5
انسان و محیط زیست
61
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
مقدمه
کیی از مه مترین مسایلی که در حیات موجودات زنده نقش اساسی دارد
آب است در مورد انسان بدون غذا تا سه هفته م یتواند به حیات خود
ادامه دهد در هوای معتدل انسان، حدکثر سه روز بدون آشامیدن هیچ
آبی می تواند به حیات خود ادامه دهد. پس می توان گفت آب جزو نیازهای
بسیار ضروری موجودات محسوب م یشود و هر موجود زنده بدون آب
نمی تواند به حیات خود ادامه دهد پس حفظ و نگهداری این مایه حیات
بسیار ضروری است و باید آن را به صورت سالم و درست مصرف نمود
گر چه منابع آب بر روی سطح کره خاکی زیاد است اما همه آنها قابل
استفاده برای انسان نمی باشد. کیی از مشکلات آب این است که تنها
مورد مصرف آشامیدن نمی باشد بلکه در مصارف دیگر چون حلال مناسب
برای پاک نمودن و حلال مناسب در صنعت مورد استفاده قرار م یگیرد و
این امر سبب آلوده شدن آ بهای سطح م یشود و چون این منابع محدود
هستند، باید با روش مناسبی این آ بها آلوده را بازی‌ابی نمود حتی در اروپا
که منابع آبی بسیار زیادتر مناطق از و سایر نقاط جهان است باز به مقدار
زیادی این آ بها را تصفیه و بازی‌ابی میک‌نند. تاکنون از رو شهای مختلفی
چون ت هنشینی، انعقاد، اسمز معکوس و جذب سطحی برای تصفیه آبها
مورد استفاده قرار گرفته اما انجام این رو شها به حذف کامل آلایند هها
منجر نشده است. در واقع این آلایند هها از فاز جامد به مایع یا مایع به
مایع در حرکت می باشند و نم یتوان آنها را به راحتی جدا نمود چون حتی
یعضی از این مواد با آب واکنش خواهند داد. در تصفیه مقدماتی با استفاده از
رو شهای انعقاد، فیلتراسیون و کلر زنی تا حد زیادی می توان موارد م کیربی
را از بین برد ولی مواد آلی مخرب حاصل از پساب صنعتی همچنان م یتوانند
در آب وجود داشته باشند در دهه 80 میلادی متوجه شدند که افزایش کلر
به پساب حاوی مواد آلی زنجیری سبب، ایجاد تر یکبات حلقوی می نما یید
و شدت آلودگی را افزایش م یدهد. با توجه به موارد بالا م یتوان گفت که
) منابع آب آشامیدنی مطمئن بسیار زیاد نیست. ) 1
کیی از سودمند ترین رو شهای مورد استفاده برای تخریب آلایند هها که
در دنیا مرسوم است استفاده از مواد شیمیایی می باشد که قدرت اکسیداسیون
بالایی را دارند. برای مثال م یتوان از کلر و تر یکبات مختلف آن، الکترو
اکسیداسیون و انعقاد به وسیله الکتریسیته یا نور ماوراء بنفش و انواع پر
اکسیدها را نام برد. تمامی این مواد تر یکبات غیرقابل تجزیه آلی را به فرم
انسان و محیط زیست
62
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
با حضور گاز کلر و ارزان بودن و تهیه ساده آن نسبت به کلر کاربرد ازن
کاهش یافت. در دهه 80 میلادی متوجه شدتد که وجود گاز کلر تر یکبات
زنجیری را به تر یکبات حلقوی تبدیل میک‌ند با بروز این مشکل توجه
دوباره به ازن جلب شد و کاربرد مطمئن آن سبب گردید که در دهه 80
کاربردهای دیگر این گاز مشخص شد که م یتوان از آن برای اکسیداسیون
آهن و منگنز موجود در آب که عناصر بسیار خطرناکی در آ بها آشامیدنی
.) هستند بهک‌ار رود ) 4
خواص ازن
خواص فیزیکی
1 برابر اکسیژن که کیی از اشکال آلوتروپ اکسیژن / ازن گازی با چگالی 5
است و گازی سمی و دارای نقطه جوش 112 - درجه سانتیگراد و بسیار
ناپایدار است. این گاز در فاز گازی پایدارتر از حالت مایع است در حالت
گازی بی رنگ و ب یبو است و در حالت مایع به صورت آبی تیره دیده
.) م یشود ) 5
خواص شیمیایی
اکثر واکن شها ازن به علت وجود پیوند دوگانه ایی است که خاصیت
نوکلئوفیل دارند و این هسته خواهی خاصیت اکسیداسیون را به ازن
م یدهد. مکانیس مهای مختلفی در مورد
مکانیسم تجزیه این گاز وجود دارد ولی اکثراً پذیرفته اند که یو نها
هیدروکسید در تجزیه ازن در حلا لهای آبی به صورت کی کتالیست عمل
میک‌ند که می توان آن را به صورت زیر نشان داد.
ازن نور مادون قرمز، مرئی و ماوراء بنفش را در طول مو جهای معین
جذب میک‌ند که طول موج ماگزیمم آن در حدود 2500 آنگستروم می باشد
.) حلالیت آن در آب نسبت به اکسیژن 12 برابر بیشتر است) 6
واکنش های ازن
به سه صورت م یتوان واکن شها ازن را بررسی نمود.
-1 آغاز کنند هها
-2 بازدارند هها
) -3 تقویتک‌نند هها) 7
آغازک‌ننده ها
این تر یکبات باید موادی باشند که به فرم پراکسید در محیط تولید می شوند
قابل تجزیه تبدیل میک‌نند و حتی مقایر مناسبی آب و دی اکسیدک‌ربن را در
اثر این واکن شها می توان به دست آورد. که نتیجه هر واکنش اکسیداسیون
موادآلی می باشد. اما بعضی از این مواد به علت پایداری و مقاومت در برابر
اکسیداسیون به فر مهای کوچکتر پایدار تبدیل م یشوند. به همین علت
مراحل تصفیه آب گوناگون است و باید مراحل مختلفی را بر روی آب آلوده
انجام داد تا بتوان یکفیت آب را افزایش داد. نکته ایی که بسیار مهم است
در مورد مواد اکسیداسیون این مواد نباید به صورتی باشند که خود تولید
آلودگی نمایند. امروزه که آب در مراکز پر جمعیت مصرف فراوان دارد توجه
انسان به آ بها معدنی مناطق دور دست مورد توجه قرار گرفته است. به
علت بعد فاصله این آ بها از مرکز شهری و صنعتی م یتوان بعد از فیلتر
کردن و گند زدایی مورد استفاده قرار گیرند اما پس از چندی نیز این آ بها
مورد تهدید جدی آلایند هها قرار م یگیرد. پس را هحل این است که با کی
.) روش مطمئن و مناسب آبها آلوده را تصفیه و کنترل نمود ) 2
اهداف تحقیق
اهداف کلی
در این تحقیق تأثیر ازن را بر آ بهای معدنی اطراف شهرستان مهاباد، از
نظر بیولوژ کیی و شیمیایی مورد بررسی قرار م یگیرد.
اهداف اختصاصی
-1 تأثیر ازن بر روی حذف یا کاهش اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی
)BOD(
)COD( -2 تأثیر ازن بر روی حذف یا کاهش اکسیژن موردنیاز شیمیایی
-3 تأثیر ازن بر روی جلب کهای موجود در آ بهای معدنی
-4 تأثیر ازن بر روی کاهش عوامل م کیربی موجود در آب های معدنی
-5 در این مطالعه از دستگاه ازناتوری که تولید 25 میل یگرم ازن در ساعت
م یباشد استفاده میک‌نیم. و دو چشمه آب معدنی که دارای سختی تقریباً
36 و 42 )چون در فصول مختلف سال تغ ییر میک‌ند( مورد mg/liter
.) استفاده قرار م یگیرد ) 3
تاریخچه
استفاده از گاز ازن دارای سابقه کی قرن می باشد که اولین بار در سال
از الکترولیز اسید سلفور کی کشف )Schonbein( 1840 توسط اچونبین
شد و برای اولین بار در سال 1886 در گند زدایی آب توسط مارتینس
بهک‌ار گرفته شد تا قبل جنگ جهانی اول که گاز کلر به )Martenec(
صورت انبوه ساخته نشده و خواص بیوشیمیایی و شیمیایی آن مورد مطالعه
قرار نگرفته بود ازن در تصفیه پسا بها کاربرد خود را نشان داده بود اما
O + OH O + HO
O + OH HO
O + 2OH O + 2O + H O
3
3
2
-
-
-
-
2
2
4
-
2
-
2
انسان و محیط زیست
63
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
) ( تر یکبات غی رآلی مانند هیدر پراکسیده ا، هیدروکسید و تر یکبات آلی
مانند اسید فرم کی می توانند قادر به تولید این مواد باشند. اشعه ماوراء بنفش
نیز م یتواند این عوامل را به وجود آورد به همین علت که در هوایی ابری
سوختگی پوست زیاد تر از هوای آفتابی است .
بازدارنده ها
باز دارند هها موادی هستند که که م یتوانند یون هیدروکسیل راد کیال را
مصرف کنند و مانع از تولید مجدد آنیون پر اکسید شوند. از با زدارنده
موادی مانند الک لهای نوع دوم و ال یک لها هستند که به راحتی راد کیال
هیدروکسیل را مصرف میک‌نند.
تقویتک‌ننده ها
همه موا دالی و غی رآلی که بتوانند راد کیال هیدروکسیل یا آنیون پر اکسید
را تولید نمایند م یتوانند تقویتک‌ننده واکنش ازن باشند این تقویتک‌ننده
شامل تر یکباتی مانند آریل، اسید فرم کی، اسی دگلی اگزال کی و الک لهای نوع
.) اول می باشند) 8
انداز هگیری گاز ازن
انداز هگیری ازن در فاز مایع
چون ازن جزو عوامل اکسیدکننده بسیار قوی م یباشد باید متد انتخابی را
با دقت فراوان انتخاب نمود زیرا معر فهای به کار رفته به راحتی توسط
ازن اکسید م یشود و معر فهای دیگری که توسط محصولات حاصل
از تجزیه ازن نیز تولید شده به سادگی اکسید م یشود. بنابراین بسته به
رو شهای آنالیز که ممکن است رن گسنجی یا الکتروشیمیایی باشد برای
تع یین مقدار ازن هر اکسیدان دیگر نیز در رو شهای آنالیز دخالت میک‌نند
و سبب خواندن مقداری بیشتر از واقعیت می شوند چون همیشه کل غلظت
اکسیدا نها انداز هگیری م یشود و این مقدار بسیار زیادتر از مقدار واقعی گاز
ازن است به همین علت با انجام نکاتی این خطا را به حداقل برسانیم. این
نکات به صورت زیر است.
1 ( نمونه برداری را بایستی با دقت و بدون اختلاط و در لول ههای در
بسته انجام دهیم.
2( برای از بین نرفتن ازن مستقیماً گاز را وارد محلول میک‌نیم.
3( زمان بین نمونه برداری و اندازه گیری بایستی کوتاه باشد.
4 ( چون کار منوال )دستی( امکان خطا دارد سعی میک‌نیم که روش به
.) صورت دستگاهی و اتومات کی صورت گیرد) 9
روش رن گسنجی )ایندیگوتری سولفونات(
برای کنترل آلودگی آب )Hogen( و هوگن )Beade( ر وش فوق توسط بدر
مورد استفاده قرار گرفت. روش بسیار دقیق و انتخابی و سریعی می باشد.
یون های هیدروژن پر اکساید و منگنز و کلرید و محصولات حاصل از
تجزیه ازن و اکسیداسیو نهای دیگر در این روش کمتر دخالت دارند در
این روش مقدار ازن بایستی طوری انتخاب شود که بین 20 تا 90 درصد از
معرف را بی رنگ نما یید محلول استوک با استفاده از فسفر کی اسید غلیظ و
تری فسفات ایندیگو پتاسیم آماده م یگردد. پایداری محلول فوق در تار کیی
تا 4 ماه می باشد.
روش یدومتری
یون یدید در محلول پتاسیم یدید به وسیله ید اکسید م یشود اسیدیته
محلول فوق باید در پا یی نتر از 2 تنظیم گردد. برای انداز هگیری ازن از یدید
پتاسیم استفاده م یشود که می توان مقادیر مصرفی ازن را تع یین نمود زیرا
ازن طبق واکنش زیر ید را آزاد میک‌ند مقدار ید توسط تی وسلفا تسدیم تیتر
می شود که مقدار ازن متناسب با مقدار ید آزاد شده می باشد.
و BOD با توجه به واکنش بالا قبل و بعد از تزریق ازن م یتوان مقادیر
و کشت م کیروبی را انجام داد و تأثیرات ازن را بر این آ بها مشاهده COD
نمود اما چون مقادیر آب این چشمه ها در طول سال تغ ییر میک‌ند نسبت به
.) کار رفته از گاز ازن مور دنیاز نیز تغ ییر خواهد نمود ) 10
انداز هگیری ید در فاز گازی
ازن را در فاز گازی نیز م یتوان انداز هگیری نمود . البته به طور غی رمستقیم
ازن را م یتوان توسط گاز ب یاثر از محلول خارج نمود و در فاز گازی توسط
و کالری متری )رن گسنجی( انداز هگیری کرد UV رو شهای جذب چون
یا دوباره آن را وارد محلول نمود و توسط واکنشگ رهای رنگی مقدار آن را
انداز هگیری نمود.
تولید ازن
ماده اولیه تولید ازن گاز اکسیژن م یباشد واکنش کلی تولید ازن کی
واکنش با آنتالپی منفی یعنی گرما زاست. به طور هر واکنشی که که بتواند
اکسیژن راد کیال تولید کند م یتوان شرایط لازم برای تولید گاز ازن را
:) داشته باشد منابع انرژی لازم برای انجام این واکنش یا به صورت) 11
1 الکترونی 2 نوری.
مقایسه ازن در مقابل با سایر اکسیدک‌ننده ها
حال که کاربرد این تر یکب ساده و مؤثر مشاهده نمودیم باید آن را از
O2
-2
5
O + 2I + H O I + 2OH +O
I + 2S O 2I + S O
3
-
2 2
-
2
2 2 3
-
4 6
2-
انسان و محیط زیست
64
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
لحاظ رفتار شیمیایی با سایر اکسیدک‌نند ههای دیگر مقایسه کنیم. با توجه
به تأثیرات منفی کلریناسیون کاربرد گاز ازن جای مناس بتری پیدا نموده
است چون مخارج زیادتر، مصرف ازن از طریق رسوب دادن آهن و منگن ز،
کنترل بو و مزه و داشتن خاصیت حذف رنگ و کمک نمودن به انعقاد
.) جبران شده است) 12
1 ولت در / 2 ولت در شرایط اسیدی و 24 / پتانسیل اکسیداسیون ازن 07
شرایط بازی می باشد.
در جدول زیر مقایسه ای بین انواع اکسیدک‌ننده ها صورت گرفته است.
با توجه به جدول بالا می توان گفت که گاز ازن می تواند تأثیر خوبی بر
تصفیه آب داشته باشد با توجه به تجربیات که بر کارآیی ازن صورت گرفته
است می توان کاربردهای گاز ازن را ب رشمرد.
1 بهبود در فرآیند انعقاد ) زیرا بعد از ازن زنی هم ذرات دیگری که به
صورت امولسیون از این حالت خارج م یشوند و جرم این ذرات برای لخته
شدن زیادتر م یگردد و چون ازن کی واکنش راد کیالی انجام م یدهد تولید
ذرات با ردار میک‌ند و این ذرات آماده برای عمل لخته شدن می باشند(.
2 اکسیداسیون آلایند ههای آلی )مانند تر یکبات آرومات کی و فنلی و انواع
تر یکبات ارگانو متال کی مانند حشرهک‌‌شها. این تر یکبات چون دارای حلقه
هستند دارای پایداری زیادتری هستند و باید با اکسیدک‌نند ههای قو یتری
عمل تجزیه این مواد را انجام داد(.
3 اکسیداسیون مواد آلاینده با وزن مولکولی بالا )این مواد اکثراً رن گها
و رزی نها را تش یکل م یدهد که توسط کی اکسیدک‌ننده قوی کرا یکنگ
م یشود(.
4 از بین بردن م کیر بها و جلب کها ) کی ماده اکسنده قوی م یتواند
م کیروب ها و جلب کها را از بین ببرد و ساختمان آنها را از متلاشی نما یید
که نقش مهمی در گند زدایی آبها آشامیدنی م یتواند داشته باشد(.
5 اکسیداسیون عوامل معدنی چون منگنز و آهن ) بعضی عوامل معدنی
در آب محلول هستند ولی با تغ ییر عدد اکسیداسیون م یتوان آنها را ترسیب
نمود(.
البته با توجه به نوع آلاینده باید ازن را در مرحله مناسب اضافه نمود تا
.) کارآیی آن افزایش یابد ) 13
در این پژوهش دو چشمه در اطراف مهاباد در نظر گرفته شده است .
-1 کانی سپی )منطقه جنوبی(
-2 کانی روستای توتانخاچ )منطقه شمالی(
در جداول زیر کمیت های شیمیایی و بیولوژ کیی این آبها تع یین شده
است.
دستگاه ازناتور
دستگاهی که در این پژوهش مورد استفاده قرار م یگیرد م یتواند کمیتی
برابر با 25 میلی گرم ازن را در ساعت تولید نماید. برای تولید ازن از اکسیژن
خالص استفاده م یشود ولی باید قبل از ورود اکسیژن به دستگاه ازناتور
رطوبت گاز اکسیژن گرفته شود به همین منظور از کی محفظه رطوب تگیر
از جنس سیل کیاژل استفاده م یشود. سیل کیاژل م یتواند رطوبت گاز اکسیژن
را حذف کند البته پس از مدتی باید محفظه سیل کیاژل را باید عوض نمود.
چون بعد از مدتی محفظه مورد استفاده از رطوبت اشباع شده و دیگر
ظرفیت حذف رطوبت را ندارد.
برای انتشار خوب ازن در داخل آب از کی دیفیوزر )پخشک‌ننده( استفاده
میک‌نیم که به شکل سنگ متخلخل می باشد و امکان تماس ازن را به
طور کامل در داخل آب ممکن می نماید. کلیه اتصالات مورد استفاده در این
پژوهش از جنس شیشه می باشد که مقاومت مناسب را داراست.
ضمناً برای انداز هگیری مقدار ازن از روش یدومتری استفاده میک‌نیم که
بتوانیم ازن مازاد را تع یین نما ییم. ازن باقیمانده از واکنش را با کیسری
اتصالات به دو ظرف حاوی یدید پتاسیم با غلظت مشخص هدایت
میک‌نیم. سپس با تیتر کردن یدی دپتاسیم توسط تی وسلفات سدیم مقدار ازن
مصرفی را تع یین میک‌نیم.
برای حذف رطوبت گاز اکسیژن از فیلت رهای مناسب جاذب رطوبت
استفاده میک‌نیم و اگر احتمال آلودگی گاز به تر یکبات شیمیایی باشد از
م یتوان از فیلترهایی که حاوی ذرات کربن فعال به صورت گرانول است نیز
استفاده شود. در غیر ای نصورت خود گاز ازن تولید آلودگی میک‌ند و به ناچار
مقدار زیادتری گاز باید مصرف نمو د. که سبب خطا در اندازه گیری میک‌ند.
تجربی
اندا ز هگیری ازن
ازن و اکسیدک‌نند ههای قوی م یتوانند یدید پتاسیم را در محلول آبی اکسید
کنند و ید را آزاد نمایند. در این صورت مقدار ید آزاد شده را م یتوان توسط
تی وسلفات سدیم تیتر نمود با توجه به واکنش پا یین مقدار ید انداز هگیری شده
.) متناسب با ازن مصرفی است) 14
تعیین تعداد کلیفرم
این دسته از م کیر بها که به کل یفر مها مشهور هستند به طور کلی هوا زی
م یباشند و در شرایط اختیاری م یتوانند ب یهو ازی باشند کل یفر مها گرم
منف ی، بدون اسپور و میله ا یشکل هستند که م یتوانند در دمای 35 درجه
سانت یگراد به مدت 48 ساعت در محیط مناسب که حاوی قند لاکتوز باشند
به حیات خود ادامه دهند و گاز د یاکسیدک‌ربن که ناشی از تخمیر می باشد
O + 2I + H O I + 2OH +O
I + 2S O 2I + S O
3
-
2 2
-
2
2 2 3
-
4 6
2-
انسان و محیط زیست
65
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
را تولید نمایند.
شناسایی و شمارش جلبک ها
جلب کها موجوداتی هستند که دارای تنوع بسیار زیادی م یباشند در گذشته
که این تنوع قابل شناسایی نبود و کلیه این موجودات جلبک م یگفتند بعضی
از این گون هها تا 50 متر طول دارند و بعضی های دیگر را با م کیروسکوپ با
عدسی شیئی 100 با مشاهده نمود و بعض یها را نیز م یتوان با کی ذربین
ساده مورد بررسی قرار داد اما در حال حاضر کلیه گونه موجود دسته بندی
شده و نام های برای آنها در نظر گرفته شده است.
COD تعیین
100 میلی لیتر از نمونه را انتخاب میک‌نیم و آن را به داخل بالنی که
دارای مقادیری مروارید شیش های است اضافه میک‌نیم. سپس برای حذف
0 گرم سولفات جیوه را به بالن اضافه میک‌نیم بعد از / مزاحم تهای کلر 2
0 نرمال بیک‌روما تپتاسیم را به / به هم زدن محلول 5 میل یلیتر محلول 25
بالن می افزا ییم و سپس به آرامی 15 میل یلیتر اسی دسلفور کی غلیظ حاوی
سولفات نقره را اضافه میک‌نیم ) در حالت افزایش باید محلول را نیز به بزنیم
چون واکنش به شدت گرم ازاست حتماً نکات ایمنی را رعایت میک‌نیم (.
میلی لیتر نمونه به کار رفته = C
حجم سولفا ت مضاعف آهن و آمونیاک مصرف شده برای نمونه = b
حجم سولفا ت مضاعف آهن و آمونیاک مصرف شده برای شاهد = a
نرمالیته سولفات مضاعف آهن و آمونیاک = N
BOD تعیین
از کی دستگاه مخصوص ساخت آلمان استفاده BOD برای تع یین
میک‌نیم. ابتدا مقدار مشخص از نمونه را به داخل ظرف مناسب دستگاه قرار
داده و کی عدد قرص سود را به آن اضافه میک‌نیم و درب شیشه را محکم
می بندیم و در شروع دستگاه را صفر میک‌نیم و دستگاه را برای انجام
واکنش در دمای مناسب که معمولاً 25 درجه سانت یگراد است در داخل
.) را یادداشت میک‌نیم) 15 BOD انکوباتور قرار م یدهیم. بعد از 5 روز
نتایج و بحث
نتایج حاصل را م یتوان در سه جهت بررسی نمود:
1 تولید گاز ازن و عوامل مؤثر در بهینه سازی کارآمد بودن آن.
2 ویژگی های نمونه های مورد آزمایش.
3 نتایج حاصل از ازناسیون نمون هها در مقادیر مختلف.
تولید گاز ازن و عوامل مؤثر در بهین هسازی کارآمد بودن آن
با توجه به جدول شماره ) 20 ( مناس بترین سرعت ورودی گاز اکسیژن
23 میل یلیتر بر ثانیه م یباشد و مناس بترین زمان جهت تزریق ازن بین
50 تا 400 ثانیه تع یین شده است. دلیل انتخاب این سرعت این است که
در سرع تهای بالاتر عملاً میزان تولید گاز ازن افزایش پیدا نمیک‌ند و در
سرع تهای پا یین تر نیز میزان تولید گاز ازن کاهش خواهد یافت.
دلیل استفاده از زمان بین 50 تا 400 ثانیه نیز به علت این است که
که در زما نها کمتر از 50 ثانیه و بالاتر از 400 ثانیه منحنی کالیبراسیون
انحراف زیادی را از خود نشان م یدهد.
علت این پدیده م یتوان بدی نصورت توجیه نمود که با افزایش سرعت
جریان گاز اکسیژن زمان تماس لازم برای تأثیر تخلیه الکتر کیی بر روی
ملکو لهای اکسیژن کاهش میی‌ابد و تعداد زیادی از ملکو لهای اکسیژن
بدون تغ ییر از داخل دستگاه عبور میک‌نند و فرصت تبدیل به راد کیال آزاد
را از دست م یدهند.
که البته این مشکل به ظرفیت دستگاه و توانایی آن برم یگردد.
عوامل جنبی دیگری چون که بر نحوه تولید ازن مؤثر م یباشد به قرار
زیر است.
1 عدم نوسان در جریان برق.
2 عدم وجود آلاینده ها شیمیایی در گاز اکسیژن.
3 عدم وجود رطوبت در گاز اکسیژن.
4 عدم تغ ییر در جریان گاز ورودی.
ویژگ یهای نمون ههای مورد آزمایش
برای نمون هبرداری از ظرف مناسب و استریل که برای این نوع آزمای شهای
به کار م یرود استفاده کردیم. که البته بعد از هر نوبت کلیه ظروف را با
اتوک‌لاو کاملاً استریل نمودیم. چون نباید عوامل م کیربی در ظرف موجود
باشد در غیر این صورت نتایج به خطا بسیار بالایی به دست خواهد آمد حتی
در محل نمود هبرداری نیز باید از دستک شهای استریل استفاده نمودیم. البته
استریل بودن مهم نیست اما برای کی نواختی COD ،BOD برای تع یین
در این بررسی و حذف ه رچه بیشتر عوامل خطا در این مراحل نیز از ظروف
استریل استفاده کردیم.
نکته که قبلاً نیز اشاره شد در زمان نمون هبرداری است زیرا بسته به
شرایط محیطی میزان جلب کها و م کیر بها دایماً در حال تغ ییر است و در
دماهای بالا یعنی فصل گرما میزان فعالیت این عوامل خیلی زیاد است و در
(a - b)(N)(8000)
COD=
C
5
5
5
5
انسان و محیط زیست
66
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
ما ههای پر باران و دمای پا یین فعالیت م کیرو ارگانیسم پا یین است.
البته یخچال باید از عوامل دیگر که احتمال آلودگی را بر نمون هها افزایش
م یدهند خالی کردیم.
نتایج حاصل از ازناسیون نمون هها در مقادیر مختلف
در این قسمت به بررسی نتایج حاصل از یافت هها می پردازیم.
با توجه به جدو لهای 18 و 19 متوجه م یشویم که تأثیر ازن بر دیاتوم هها
مقداری با سختی انجام م یشود زیرا این نوع از جلب کها دارای پوسته
سیلیسی هستند و اکسیداسیون آنها با گاز ازن به سختی صورت م یگیرد.
1 میل یگرم در لیتر ازن / و در طول تزریق ازن برای نمونه ) 1( به مقدار 5
حذف کامل صورت نگرفته اما در نمونه شماره ) 2( چون مقدار دیاتومه کمتر
م یباشد توانستیم حذف کامل را انجام دهیم.
نوع دیگر جلب کها که در این نوع آ بها معدنی به مقدار زیاد وجود دارد
کلرو فیس هها هستند که با بررسی صورت گرفته با توجه به جداول 16 و 17
1 میل یگرم بر لیتر ازن به راحتی م یتوان / متوجه م یشویم که در دوز 25
کلروفیس هها را حذف نمود این جلب کهای سبز رنگ دارای جدار کلروپلاست
هستند و نم یتوانند در مقابل اکسیداسیون ازن مقاومت چندانی از خود
نشان دهند و پوسته آنها بسیار نرم است و دارای سطح په نتری نسبت به
دیاتوم هها م یباشند و به همین علت راحت تر از دیاتوم هها اکسید می شوند.
در جداول 14 و 15 شمارش کلی جلب کها صورت گرفته است که
جلب کهای اکثراً شامل دیاتومه و کلروفیسه هستند و درصد کمی از کلی
جلب کها از انواع دیگر می باشد که به به علت تعداد کم آنها در مقادیر کمتر
1 میل یگرم بر لیتر گاز ازن حذف خواهند شد . / از 5
1 میل یگرم بر لیتر گاز ازن لازم / برای کل جلب کها تقریباً در حدود 5
است تا کل مواد ارگانیسمی را حذف نماید. که البته باز باید یاد آور شویم
تعداد و غلظت این ذرات بستگی مستقیم به وضعیت آب و هوایی دارد تا
هوا مساعد و دما به حد معتدل باشد رشد این ذرات نیز زیا دتر خواهد بود و
برای حذف این ذرات مقادیر زیادتری گاز ازن لازم است.
نکته بعدی در مورد گند زدایی این آ بها می باشد چون این آبها در محیطی
کاملاً آزاد هستند مکان بسیار خوبی برای رشد م کیرو بها م یباشند با توجه
به جداول 12 و 13 متوجه م یشویم که این آب ها دارای آلودگی بالایی
0 میل یگرم بر لیتر م یتوان این آبها را کاملاً استریل / هستند که با تزریق 4
نمود و کلیه کل یفرم را حذف کرد. برای مقایسه فعالیت این باکتر یها
را COD ،BOD باید به جداول 8 و 9 و 10 و 11 توجه نمود که مقادیر
نشان م یدهند تا فعالیت سوخت و ساز این ذرات زیادتر باشد مقدار اکسیژن
زیادتری را مصرف میک‌نند و این نشان م یدهد که فعالیت م کیربی در این
حتما COD ،BOD آ بها بالا م یباشد به همین علت با مشاهده افزایش
5
5
انسان و محیط زیست
67
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
باید نسبت به گندزدایی این آب ها قدام لازم صورت گیرد که با توجه به
جداول 8 و 9 و 10 و 11 م یتوان دید در حدود 1 میل یگرم بر لیتر م یتوان
را انجام داد. COD ،BOD کاهش کامل
نتیجه گیری کلی
باعث م یشود که در ابتدای ازن صرف اکسیداسیون COD مقادیر بالای
موا دآلی موجود گردد فرایند وقتی به سمت گندزدایی پیش م یرود که
مواد آلی طبیعی در آب کاهش یابد و یا اکسید شده باشند و همچنین
جلب کها و م کیروارگانیس مها بر روی یکفیت گند زدایی تأثیر مستقیم دارند
کیی از فاکتورهایی می باشد که تأثیر مستقیم گاز COD به همین علت
ازن را بر حذف کلیه مواد آلاینده م یتوان مشاهده نمود. )جداول 8 و 9 و
.)1 10 و 1
که مقدار اکسیژن مصرفی بیولوژ کیی را نشان م یدهد و با حذف BOD
کامل تر یکبات طبیعی می توان طبق جداول 10 و 11 مشاهده کرد که با
کاملاً سیر نزولی را طی نموده است البته BOD تزریق مقدار مناسب ازن
نسبت به BOD نکته که باید به آن توجه نمود این است که تغ ییرات
شدی دتر است که م یتوان آن را به این صورت بیان نمود که در ابتدا COD
مواد غیر قابل تجزیه در اثر اکسیداسیون به مواد قابل تجزیه تبدیل گشته و
BOD این مواد دارای فعالیت بیولوژ کیی می شوند و م یتوانند در ابتدا مقدار
BOD را افزایش دهند و بعداً سریعاً توسط ازن اکسید خواهند شد و مقدار
کاهش خواهد یافت. برای مقابله با این مشکل باید زمان اکسیداسیون را
توسط ازن افزایش بدهیم که زمان تماس زیادتر این فعالیت جانبی تر یکبات
آلی را از بین م یبرد.
5
5
5
5
5
5
انسان و محیط زیست
68
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
منابع
1) Books: Bruno Langlais David A. reckhow, Deborah R.brink,
1996. Ozone in Water Treatment Application And Engineering.
Lewis Publisher.
2) Books: Masschelein.W.J,1982. Ozonization Wastwater Treatment,
Wiley-Inter Science Publication.
3( کتاب: علیدادی، ح.، مرتضوی، س. م، ضد عفونی کننده ها در تصفیه آب و فاضلاب،
1379 ، انتشارات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان.
4) Congrees: American Water Work Association, 1992. Standard
Method for the Examination of Water and Wastwater, 18 thed,
U.S.A.
5) Books: Knocke, W. R. et. AL, 1990, Kinetics of Iron and Manganes
by Alternative Oxidants, AWWA. Research Foundation Final Report.
6) Books: Paill And, H.et.AL,1987, Application of Oxidation System
to the Treatment of Natural Water, Ozone Sci. Engrg.
7) Books: Knocke, W. R. et. AL, 1989, Soluble Manganeses
Removal on Oxide-Coated Filter Media, Jour, AWWN, Vol.80
No.12,pp.65.
8( کتاب: دانشور، نظام الدین، شیمی آب، 1371 ، چا پ، انتشارات عمیدی.
9) Books: Amoore,J.E,1990.The Chemistry and Physilogy of Order
Sensitivity , Jour, AWWA, Vol.78,No .3 ,pp.70.
10) Journals: Glaze, W.H . et. AL, 1990,Evaluating Oxidants for
the Removal of Model Teste And Order Compounds Form a
Municipal Water Supply, Jour. AWWA, Vol.87,No.5,pp .79-84.
11) Journals: Kato ,M . et AL,1983, The Further Develoment in
Ozone Application Technology in Potable Water, Ultaviolet or
Ultra- sonic Assisted Ozonization , Water Supply ,Vol.6, pp. 34.
12) Journals: Monitiel ,A.J,1983 ,Municipal Drinking Water Treatment
Procedure for Teaste And Order Abantment Review. Wtr. Sci. Tech.
Vol.15.6/7 , pp.279.
13) Juornals: Yurteri , C., Gurol, M.D , 1988, Ozone Consumption
in Natural Water, Effect of Back Ground Organic Matter, PH,
And Carbonate Species, Ozone Sci. Engrg. Vol. 10. No. 277, pp.7.
14 ( کتاب: چالکش امیری. محمد، اصول تصفیه آب، 1381 ، چاپ سوم، انتشارات ارکان.
1( کتاب: ملک زاده. فریدون، شهامت. منوچهر، میکروبیولوژی عمومی، 1371 ، چاپ 5
دوم، انتشارات

انسان و محیط زیست
70
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
جدول شماره 1. مقایسه تأثیر اکسیداسیون گاز ازن با سایر اکسیدک‌‌ننده ها
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
عامل اکسیداسیون
فلوئور
راد کیال هیروکسیل
اکسیژن اتمی
ازن
پر اکسید هیدروژن
راد کیال پر هیدروکسیل
پرمنگنات
دی اکسید کلر
اسید هیپو کلرو
اسید هیپو یدو
کلر
برم
ید
پتانسیل اکسیداسیون- ولت
)محیط اسیدی(
3/30
2/8
2/42
2/70
1/78
1/7
1/68
1/57
1/48
1/45
1/36
1/09
0/54
پتانسیل اکسیداسیون نسبی
1/ کلر= 0
2/23
2/06
1/78
1/52
1/31
1/25
1/24
1/15
1/09
1/07
1/00
0/8
0/39
انسان و محیط زیست
71
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
جدول شماره 2. مقایسه تأثیر اکسیداسیون گاز ازن با سایر اکسیدک‌‌ننده ها
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
کمی تهای مورد بررسی
رسانایی آب
اسیدیته
کل مواد جامد در 180 درجه سانت یگراد
بازی بودن نسبت به فنل فتالئین
بازی بودن نسبت به متیل اورانژ
سختی آب
کلسیم
منیزیم
سدیم
کلرید
سلفات
آمونیاک
نیتریت
نیترات
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی
اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی
نتایج
95
6/8
68/5
10
55
36
22
5/2
4/6
5/4
1/4
1/01
__
6/4
14
7
Test
Electrical conductivity(μs/cm)
pH
Total Dissolved Solids at 1800C
Alkalinity To phen-mg/liter(CaCo )
Alkalinity To mety-mg/liter(CaCo )
Total Hardness mg/l (CaCo )
Calciam mg/l Ca
Magnesium mg/l Mg
Sodium mg/l Na
Chloride mg/l Cl
Sulphate mg/l So4
Ammonia mg/l NH
Nitrit mg/l NO
Nitrate mg/l NO
COD mg/l O
0
3
3
3
3
3
2
2
انسان و محیط زیست
72
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
جدول شماره 3. آنالیز شیمیایی نمونه کانی روستای توتانخاچ )منطقه شمالی(
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
کمی تهای مورد بررسی
رسانایی آب
اسیدیته
کل مواد جامد در 180 درجه سانت یگراد
بازی بودن نسبت به فنل فتالئین
بازی بودن نسبت به متیل اورانژ
سختی آب
کلسیم
منیزیم
سدیم
کلرید
سلفات
آمونیاک
نیتریت
نیترات
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی
اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی
نتایج
368
7/5
352
__
144
145
42
12/2
25
10/5
21
0/02
1/01
8/5
13
6
Test
Electrical conductivity(μs/cm)
pH
Total Dissolved Solids at 1800C
Alkalinity To phen-mg/liter(CaCo )
Alkalinity To mety-mg/liter(CaCo )
Total Hardness mg/l (CaCo )
Calciam mg/l Ca
Magnesium mg/l Mg
Sodium mg/l Na
Chloride mg/l Cl
Sulphate mg/l So4
Ammonia mg/l NH
Nitrit mg/l NO
Nitrate mg/l NO
COD mg/l O
جدول شماره 4. مشخصات بیو لوژیکی نمونه کانی سپی )منطقه جنوبی(
ردیف
1
2
ارگانیسم
دیاتومه
گلروفیس هها
شمارش در لیتر
220
85
Organism
Diatomaceae
Chlorophyceae
جدول شماره 5. مشخصات بیو لوزیکی روستای توتانخاچ )منطقه شمالی(
ردیف
1
2
ارگانیسم
دیاتومه
گلروفیس هها
شمارش در لیتر
220
85
Organism
Diatomaceae
Chlorophyceae
انسان و محیط زیست
73
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
جدول شماره 6. نتایج آزمایشات میکربی نمونه کانی سپی)منطقه جنوبی(
14
3/2
)MPN/100 ML( شمارش احتمالی کل یفرم در 100 میل یلیتر
در 100 میلی لیتر نمونه E.Coli تعداد کشرشیا کلی
جدول شماره 7. نتایج آزمایشات میکربی روستای توتانخاچ)منطقه شمالی(
14
3/2
)MPN/100 ML( شمارش احتمالی کل یفرم در 100 میل یلیتر
در 100 میلی لیتر نمونه E.Coli تعداد کشرشیا کلی
) در اثر ازناسیون در نمونه شماره ) 1 COD جدول شماره 8. تغییرات
شماره نمونه
خام
1
2
3
4
5
6
)ppm( مقدار ازن تزریقی
--
0/25
0/50
0/75
1
1/25
1/5
COD (mg/l)l)
13/5
13/48
11/98
8/98
8/4
6/5
5
درصد حذف
--
0/14
11/25
33/48
35/55
51/85
62/96
) در اثر ازناسیون در نمونه شماره ) 2 COD جدول شماره 9. تغییرات
شماره نمونه
خام
1
2
3
4
5
6
)ppm( مقدار ازن تزریقی
--
0/25
0/50
0/75
1
1/25
1/5
COD (mg/l)l)
11/5
10/8
9/1
7/8
6/2
4/3
3/8
درصد حذف
--
6/08
20/8
32/1
46
62/6
66/95
انسان و محیط زیست
74
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
شماره نمونه
خام
1
2
3
4
5
6
)ppm( مقدار ازن تزریقی
--
0/25
0/50
0/75
1
1/25
1/5
BOD (mg/l)l)
7/8
6/8
4/8
2/8
0/9
0
0
درصد حذف
--
12/8
38/46
64/1
88/46
100
100
5
) در اثر ازناسیون در نمونه شماره ) 1 BOD جدول شماره 10 . تغییرات 5
شماره نمونه
خام
1
2
3
4
5
6
)ppm( مقدار ازن تزریقی
--
0/25
0/50
0/75
1
1/25
1/5
BOD (mg/l)l)
7
6
5
3
1
0
0
درصد حذف
--
14/28
28/57
57/14
85/71
100
100
) در اثر ازناسیون در نمونه شماره ) 2 BOD جدول شماره 11 . تغییرات 5
) جدول شماره 12 . حذف کلیفرم ها در نمونه شماره ) 1
شماره نمونه
خام
1
2
3
4
5
6
)ppm( مقدار ازن تزریقی
--
0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
MPN محتمالترین تعداد کلیفرم
23
17
10
6
3
0
0
درصد حذف
--
26
56/5
73/9
86/9
100
100
MPN محتم لترین تعداد کل یفرم
23
17
10
6
3
0
0
انسان و محیط زیست
75
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
) جدول شماره 13 . حذف کل یفرم ها در نمونه شماره ) 2
شماره نمونه
خام
1
2
3
4
5
6
)ppm( مقدار ازن تزریقی
--
0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
درصد حذف
--
41
64/7
82/3
88/2
100
100
MPN محتم لترین تعداد کل یفرم
23
17
10
6
3
0
0
) جدول شماره 14 . شمارش کلی جلب کها در اثر ازناسیون در نمونه شماره ) 1
شماره نمونه
خام
1
2
3
4
5
6
)ppm( مقدار ازن تزریقی
--
0/25
0/50
0/75
1
1/25
1/5
درصد حذف
--
6/7
34/89
59
79
90/2
99/38
شمارش کلی جلب کها
1453
1345
946
593
304
142
9
) جدول شماره 15 . شمارش کلی جلب کها در اثر ازناسیون در نمونه شماره ) 2
شماره نمونه
خام
1
2
3
4
5
6
)ppm( مقدار ازن تزریقی
--
0/25
0/50
0/75
1
1/25
1/5
درصد حذف
--
17/4
34/88
62/79
79
100
شمارش کلی جلب کها
430
355
280
160
90
0
انسان و محیط زیست
76
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
) جدول شماره 16 . حذف کلرفیسه ها در اثر ازناسیون در نمونه شماره) 1
شماره نمونه
خام
1
2
3
4
5
6
)ppm( مقدار ازن تزریقی
--
0/25
0/50
0/75
1
1/25
1/5
درصد حذف
--
31/25
60/93
77/5
95/25
100
100
شمارش کلروفیس هها
320
220
125
72
12
0
0
) جدول شماره 17 . حذف کلرفیسه ها در اثر ازناسیون در نمونه شماره ) 2
شماره نمونه
خام
1
2
3
4
5
6
)ppm( مقدار ازن تزریقی
--
0/25
0/50
0/75
1
1/25
1/5
درصد حذف
--
19/08
38/16
52/67
72/51
94/65
100
شمارش کلروفیس هها
131
106
81
62
36
7
0
) جدول شماره 18 . حذف دیاتومه در اثر ازناسیون در نمونه شماره ) 1
شماره نمونه
خام
1
2
3
4
5
6
)ppm( مقدار ازن تزریقی
--
0/25
0/50
0/75
1
1/25
1/5
درصد حذف
--
7/6
30/76
53/84
73
84/61
93/84
شمارش کلروفیس هها
1300
1200
900
600
350
200
80
انسان و محیط زیست
77
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
) جدول شماره 19 . حذف دیاتومه در اثر ازناسیون در نمونه شماره ) 2
شماره نمونه
خام
1
2
3
4
5
6
)ppm( مقدار ازن تزریقی
--
0/25
0/50
0/75
1
1/25
1/5
درصد حذف
--
15/62
31/25
59/37
82/81
96/25
100
شمارش کلروفیس هها
320
270
220
130
55
12
0
جدول شماره 1. مقایسه تأثیر اکسیداسیون گاز ازن با سایر اکسیدک‌‌ننده ها
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
)Sec( زمان تزریق ازن
0
0/05
0/08
0/1
0/2
0/53
0/7
0/9
1/15
1/43
1/45
1/45
1/45
)ml/s( سرعت جریان گاز اکسیژن
0
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
)mg( ازن تولیدی
0
10
20
30
50
120
170
210
260
330
350
400
420
انسان و محیط زیست
78
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
) در اثر تزریق ازن به نمونه ) 1 COD نمودار شماره 1. میزان کاهش
) در اثر تزریق ازن به نمونه ) 2 COD نمودار شماره 2. میزان کاهش
انسان و محیط زیست
79
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
) در اثر ازناسیون در نمونه ) 1 BOD نمودار شماره 3. تغییرات
) در اثر ازناسیون در نمونه ) 1 BOD نمودار شماره 4. تغییرات
انسان و محیط زیست
80
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
) نمودار شماره 5. حذف کل یفرم در نمونه ) 1
) نمودار شماره 6. حذف کل یفرم در نمونه ) 2
انسان و محیط زیست
81
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
) نمودار شماره 7. شمارش کلی جلب کها در اثر ازناسیون در نمونه شماره ) 1
) نمودار شماره 8. شمارش کلی جلب کها در اثر ازناسیون در نمونه شماره ) 2
انسان و محیط زیست
82
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
) نمودار شماره 9. حذف کلروفیس هها در اثر ازناسیون در نمونه ) 1
) نمودار شماره 10 . حذف کلروفیس هها در اثر ازناسیون در نمونه ) 2
انسان و محیط زیست
83
www.irsen.org : سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایران
نمودار شماره 13 . میزان ازن تولیدی دستگاه در زما نهای مختلف
) نمودار شماره 11 . حذف دیاتومه در اثر ازناسیون در نمونه ) 1
) نمودار شماره 12 . حذف دیاتومه در اثر ازناسیون در نمونه ) 2

منابع
1) Books: Bruno Langlais David A. reckhow, Deborah R.brink,
1996. Ozone in Water Treatment Application And Engineering.
Lewis Publisher.
2) Books: Masschelein.W.J,1982. Ozonization Wastwater Treatment,
Wiley-Inter Science Publication.
3( کتاب: علیدادی، ح.، مرتضوی، س. م، ضد عفونی کننده ها در تصفیه آب و فاضلاب،
1379 ، انتشارات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان.
4) Congrees: American Water Work Association, 1992. Standard
Method for the Examination of Water and Wastwater, 18 thed,
U.S.A.
5) Books: Knocke, W. R. et. AL, 1990, Kinetics of Iron and Manganes
by Alternative Oxidants, AWWA. Research Foundation Final Report.
6) Books: Paill And, H.et.AL,1987, Application of Oxidation System
to the Treatment of Natural Water, Ozone Sci. Engrg.
7) Books: Knocke, W. R. et. AL, 1989, Soluble Manganeses
Removal on Oxide-Coated Filter Media, Jour, AWWN, Vol.80
No.12,pp.65.
8( کتاب: دانشور، نظام الدین، شیمی آب، 1371 ، چا پ، انتشارات عمیدی.
9) Books: Amoore,J.E,1990.The Chemistry and Physilogy of Order
Sensitivity , Jour, AWWA, Vol.78,No .3 ,pp.70.
10) Journals: Glaze, W.H . et. AL, 1990,Evaluating Oxidants for
the Removal of Model Teste And Order Compounds Form a
Municipal Water Supply, Jour. AWWA, Vol.87,No.5,pp .79-84.
11) Journals: Kato ,M . et AL,1983, The Further Develoment in
Ozone Application Technology in Potable Water, Ultaviolet or
Ultra- sonic Assisted Ozonization , Water Supply ,Vol.6, pp. 34.
12) Journals: Monitiel ,A.J,1983 ,Municipal Drinking Water Treatment
Procedure for Teaste And Order Abantment Review. Wtr. Sci. Tech.
Vol.15.6/7 , pp.279.
13) Juornals: Yurteri , C., Gurol, M.D , 1988, Ozone Consumption
in Natural Water, Effect of Back Ground Organic Matter, PH,
And Carbonate Species, Ozone Sci. Engrg. Vol. 10. No. 277, pp.7.
14 ( کتاب: چالکش امیری. محمد، اصول تصفیه آب، 1381 ، چاپ سوم، انتشارات ارکان.
1( کتاب: ملک زاده. فریدون، شهامت. منوچهر، میکروبیولوژی عمومی، 1371 ، چاپ 5
دوم، انتشارات