نگرش زیست محیطی و استفاده از سموم شیمیایی در بین برنجکاران، مورد مطالعه دهستان اسفیورد- شورآب شهرستان ساری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

با توجه به ماموریت ترویج کشاورزی زمینه کاهش مصرف سموم در سطح مزارع، سنجش نگرش تولیدکنندگان کشاورزی در زمینه مصرف سموم در سطح مزارع مهم تلقی می‌شود. این تحقیق با هدف سنجش نگرش زیست محیطی برنجکاران در استفاده از سموم شیمیایی انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری 200 نفر از برنجکاران ساکن در دهستان اسفیورد- شورآب بخش مرکزی شهرستان ساری در استان مازندران بودند که 130 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. اعتبار محتوایی ابزار گردآوری با نظر پانل متخصصان انجام شد و قابلیت اعتماد آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد که مقدار آن 71/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد کشاورزان از نگرش زیست‌محیطی متوسط رو به بالا در زمینه کاهش مصرف سموم در مزرعه برخوردارند. نتایج همبستگی نشان داد میان تجربه کار کشاورزی، سن، درک اهمیت کنترل بیولوژیک و مشارکت در کلاس‌های ترویجی با میزان مصرف سموم در مزرعه همبستگی مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج مقایسه میانگین نشان داد اختلاف معنی‌داری بین نگرش زیست‌محیطی مصرف سموم بر حسب هزینه خرید سموم مصرفی در یک فصل زراعی وجود دارد. استمرار تشکیل کلاس‌های ترویجی با هدف ایجاد نگرش‌های مثبت‌ زیست‌محیطی کاهش مصرف سموم در کشاورزان از جمله پیشنهادهای این مطالعه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات