ارزیابی ابعاد مختلف تولید بیوگاز در هاضم های بی هوازی

نوع مقاله: سایر موارد

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- پژوهشکده محیط‌زیست و فناوری‌های نانو- طبقه اول- مرکز سنجش از دور (RSRC)

چکیده

امروزه استراتژیهای کلیدی به منظور توسعه یافتن یک منبع انرژی جایگزین به جای سوختهای فسیلی برای جبران نیاز کنونی به انرژی و بعلاوه به منظور کاهش نگرانیهای زیست محیطی اعم از آلودگی حجم زیاد پسماند و گرم شدن جهانی،مطرح میشوند. از این رو اقتصاد و فن آوریها تا حد زیادی بستگی به منبع تجدیدپذیر سازگار با معیارهای زیست محیطی زیست توده و در واقع بیوگاز دارند.فناوری بیوگاز علاوه بر مزیتهای فراوانی که دارد با محدودیتهای خاصی نیز همراه است. بطوریکه تولید انرژی بدون در اختیار داشتن عوامل متوقف کننده یک کار دشوار است که در آن مفاهیم جایگزین برای اطمینان از توسعه پایدار با فن آوریهای در دسترس لازم می‌باشد.پیشرفتهای بیشتر باعث توجه مجدد وعمیقتری در فن آوری تولید بیوگاز شده است.در حالی که این موضوع اثرات بزرگی در کاهش مسائل عمده اقتصادی مطرح در جهان دارد. مرور کنونی به عوامل محدود کننده و ارزیابی پیشرفتهای تکنولوژیکی اخیر همراه با جنبه های مختلف تولید بیوگاز مانند استفاده از مواد خام پایدار، میکروبی و پویاییهای آنزیم،پارامتر بهینه سازی و فرایند تفکیک برای افزایش این تکنولوژی میپردازد. آماده سازی زیستی آنزیمی و شناخت میکروبهای کارآمد، امکان تقویت انرژی هضم بیهوازی را به طور قابل ملاحظه ای فراهم میکند. لذا بهینه سازی پارامترهای مختلف برای سرعت بخشیدن به تولید بیوگاز در طول هضم بیهوازی نسبت به قبل و بعد آن ترجیح داده شده است. همچنین با وجود توسعه طرحهای هاضم چند مرحله ای به قصد دستیابی به موفقیت در فرایند تفکیک، تحقیقات بیشتر برای رسیدن به عملکرد بهتر سیستم نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات