نویسنده = خانلری، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر قرق بر پتانسیل ترسیب کربن در مراتع قشلاقی سرخکلای ساری

دوره 11، شماره 3(26-پیاپی 37)، پاییز 1392، صفحه 27-35

عاطفه خانلری؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان