نویسنده = آور، ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی انتشار نشت پروپان در یک صنعت

دوره 10، شماره 1(20-پیاپی31)، بهار 1391، صفحه 1-13

ﻓﺮﯾﺪه ﮔﻠﺒﺎﺑﺎﯾﯽ؛ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ آور؛ اﯾﺮج ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎم