نویسنده = حسین شاهی بندری، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. کاربردهای نانوتکنولوژی در تصفیه آب های سطحی،زیرزمینی و پساب ها

دوره 10، شماره 2(21-پیاپی 32)، تابستان 1391، صفحه 27-32

مرجان حسین شاهی بندری