نویسنده = ثمری جهرمی، حمیده
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه و رتبه بندی روش های متداول در پایش NO2 در هوا با استفاده ازمدل تحلیل سلسله مراتبی

دوره 10، شماره 3(22-پیاپی 33)، پاییز 1391، صفحه 17-26

حمیده ثمری جهرمی؛ حسن حسین زاده اصل


2. مکانیابی جایگاه دفن پسماند در شهربندرعباس با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبیAHP))

دوره 10، شماره 2(21-پیاپی 32)، تابستان 1391، صفحه 65-76

حمیده ثمری جهرمی؛ حسن حسین زاده اصل