نویسنده = خوشنظر، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی میزان هدایت الکتریکی رودخانه زرینه رود

دوره 10، شماره 3(22-پیاپی 33)، پاییز 1391، صفحه 1-16

علی خوشنظر؛ تورج نصرآبادی؛ پویان عباسی مائده