نویسنده = خراسانی، نعمت الله
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی پخش SO2 ناشی از نیروگاه رامین اهواز با استفاده از مدل AERMOD

دوره 9، شماره 3(18-پیاپی 29)، پاییز 1390، صفحه 3-8

ایمان مومنی؛ افشین دانه کار؛ صاحبه کریمی؛ نعمت الله خراسانی