نویسنده = ثابتی مطلق، شهزاد
تعداد مقالات: 1
1. برآورد و تحلیل بار حوادث شغلی استان قزوین با استفاده از روش DALY در بازة زمانی سال‌های 1390 تا 1392

دوره 13، شماره 2(33-پیاپی 44)، تابستان 1394، صفحه 1-15

شهزاد ثابتی مطلق؛ مصطفی پناهی؛ نبی الله منصوری