نویسنده = صارم صفاری، میلاد
تعداد مقالات: 1
1. برآورد مدلی برای تخمین اثرات زیست محیطی ( پیامد های خارجی) بخش حمل و نقل عمومی در تهران

دوره 9، شماره 3(18-پیاپی 29)، پاییز 1390، صفحه 53-58

زهرا عابدی؛ میلاد صارم صفاری؛ وحید شریفی