نویسنده = حجتی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثرات باد و طوفان بر روی تنوع زیستی یک اکوسیستم جنگلی طبیعی در مقیاس محلی

دوره 9، شماره 3(18-پیاپی 29)، پاییز 1390، صفحه 65-72

یحیی کوچ؛ سید محسن حسینی؛ جهانگرد محمدی؛ سید محمد حجتی